Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá nguồn nhân lực hành chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 125 trang   |   Lượt xem: 4656 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 8
Ñaùnh giaù nguoàn nhaân löïc trong caùc
cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø
nöôùc.
I. Nhöõng vaán ñeà veà ñaùnh giaù hoaït ñoäng
trong toå chöùc
II.Muïc ñích cuûa ñaùnh giaù nhaân söï trong
toå chöùc

III.Quy trình ñaùnh giaù ngöôøi lao ñoäng
laøm vieäc trong cô quan nhaø nöôùc.
IV.Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù nhaân söï
trong caùc cô quan quaûn lyù haønh chính
nhaø nöôùc.
V.Nhöõng vaán ñeà caàn chuù yù khi ñaùnh giaù
nhaân söï

I. Nhöõng vaán ñeà veà ñaùnh giaù hoaït ñoäng
trong toå chöùc
1. Taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùnh giaù nhaân söï
trong toå chöùc
2. Noäi dung coâng taùc ñaùnh giaù
3. Nhöõng ngöôøi laøm coâng taùc ñaùnh giaù
4. Thôøi ñieåm tieán haønh ñaùnh giaù
5. Yeáu toá phaùp lyù cuûa vieäc ñaùnh giaù

Ñaùnh giaù hoaït ñoäng thöïc thi coâng vieäc cuûa ngöôøi
lao ñoäng trong caùc toå chöùc laø moät coâng vieäc caàn
thieát ñeå nhaèm hoaøn thieän khoâng ngöøng hoaït ñoäng
cuûa hoï.
Moïi toå chöùc ñeàu tieán haønh ñaùnh giaù hoaït ñoäng
cuûa nguoàn nhaân löïc trong toå chöùc. Vieäc ñaùnh giaù
ñöôïc tieán haønh cho caùc ñoái töôïng khaùc nhau vaø
cho nhöõng ngöôøi naém giöõ caùc vò trí khaùc nhau.

1.Taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùnh giaù nhaân söï
trong toå chöùc
Moïi ngöôøi ñeàu thöøa nhaän taàm quan troïng cuûa
vieäc ñaùnh giaù.

Neáu khoâng coù ñaùnh giaù, khoù coù theå xaùc
ñònh ñöôïc keá hoaïch haønh ñoäng, hoaïch
ñònh chính saùch phaùt trieån chung cuûa toå
chöùc vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc.
Hieåu ñöôïc ñieàu ñoù, caùc toå chöùc ñeàu phaûi laøm coâng
taùc ñaùnh gía nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc mình.

Ñaùnh giaù nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc
ñeå xaùc ñònh cuï theå nhöõng yeáu toá maø
nguoàn nhaân löïc cuûa toå chöùc ñang phaûi
ñoái maët vaø ñoù cuõng chính laø cô sôû cho
nguoàn nhaân löïc vöôït qua ñöôïc nhöõng
khoù khaên, thaùch thöùc; ñaùnh giaù nhaèm
taïo cô hoäi ñeå tieáp caän vaø giaûi quyeát caùc

vôùi
muïc ñích phaùt trieån nguoàn
nhaân löïc.
vaán ñeà moät caùch hieäu quaû hôn,

2.Noäi dung coâng taùc ñaùnh giaù
2.1- Ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc cuûa ngöôøi lao
ñoäng trong cô quan haønh chính nhaø nöôùc
2.2- Ñaùnh giaù naêng löïc vaø trình ñoä chuyeân moân
nghieäp vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng
2.3- Ñaùnh giaù tieàm naêng

2.4- Ñaùnh giaù ñoäng cô cuûa ngöôøi lao ñoäng trong
caùc cô quan nhaø nöôùc

2.1- Ñaùnh giaù hieäu quaû laøm vieäc cuûa ngöôøi lao
ñoäng trong cô quan haønh chính nhaø nöôùc
Hieäu quaû laø moâït khaùi nieäm mang tính töông ñoái.
Ñoù laø söï so saùnh keát quaû taïo ra vôùi chi phí caàn
thi...
Chöông 8
Ñaùnh giaù nguoàn nhaân löïc trong caùc
cô quan quaûn lyù haønh chính nhaø
nöôùc.
I. Nhöõng vaán ñeà veà ñaùnh giaù hoaït ñoäng
trong toå chöùc
II.Muïc ñích cuûa ñaùnh giaù nhaân söï trong
toå chöùc
Đánh giá nguồn nhân lực hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá nguồn nhân lực hành chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
125 Vietnamese
Đánh giá nguồn nhân lực hành chính 9 10 228