Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tác động môi trường

Được đăng lên bởi Pham Minh Tuan
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
1 MỤC ĐÍCH
Đồng Nai là một tỉnh lớn có diện tích tự nhiên 5.860 km2, nằm trong vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam. Sự phát triển năng động của khu vực tam giác kinh tế trọng điểm phía
Nam (thành phố Hồ Chí Minh – Đồng Nai – Vũng Tàu) đã thu hút rất nhiều các nhà đầu
tư, trong đó Đồng Nai thu hút một số lượng lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu
tư vào 17 KCN trên địa bàn Tỉnh. Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp làm cho
lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tăng cả qui mô lẫn số lượng, tập trung chủ yếu
ở các khu công nghiệp của tỉnh.
Một số ngành công nghiệp như sản xuất gỗ, ván dăm, ván ép, hàng mộc xuất khẩu của
công ty gỗ Tân Mai góp phần thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,
tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế công nghiệp địa phương.
Đánh giá tác động môi trường ĐTM (Environmental Impact Assessment-EIA) là quá trình
nhận dạng và dự đoán các ảnh hưởng mang tính tiềm năng lên môi trường (bao gồm cả các
ảnh hưởng địa - sinh học, kinh tế - xã hội và văn hóa) của các dự án, các hoạt động, các
chính sách và các chương trình phát triển đồng thời chuyển tải các thông tin dự đoán ảnh
hưởng đó đến các nhà hoạch định chính sách trước khi họ ban hành quyết định (Harley
1995), nhằm đề ra các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm đến mức thấp nhất các ảnh
hưởng xấu, đồng thời phát huy tối đa các mặt tích cực. Nói chung, ĐTM là công cụ khoa
học hữu ích phục vụ cho việc quản lý cũng như giám sát và bảo vệ môi trường, giảm đến
mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực của các dự án đến môi trường.
Báo cáo ĐTM này được thực hiện nhằm mục đích:
-

Xác định hiện trạng môi trường tại khu vực dự án và các vùng lân cận;

-

Liệt kê và đánh giá các tác động có thể ảnh hưởng đến môi trường, kinh tế, xã hội do
hoạt động san lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng và đi vào hoạt động của công ty gỗ
Tân Mai.

-

Đề xuất các biện pháp công nghệ để xử lý ô nhiễm;

-

Lập chương trình giám sát môi trường.

Như vậy, kết hợp chặt chẽ với chương trình giám sát, báo cáo ĐTM là công cụ đắc lực
phục vụ cho việc quản lý và kiểm soát cũng như lên kế hoạch để bảo vệ môi trường nhằm
giảm thiểu đến mức thấp nhất ảnh hưởng xấu của dự án đến môi trường đồng thời phát huy
các ưu điểm cũng như thế mạnh của dự án.
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM
2.1 Các Cơ Sở Pháp Lý
Báo cáo ĐTM cho công ty gỗ Tân Mai được xây dựng dựa vào các văn bản pháp lý và tài
liệu tham khảo sau:
-

Luật Bảo Vệ Môi Trường số 52/2005/QH11 ngày 12-12-2005 của qu...
MỞ ĐẦU
1 MỤC ĐÍCH
Đồng Naimột tỉnh lớn có diện tích tự nhiên 5.860 km
2
, nằm trong vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam. Sự phát triển năng động của khu vực tam giác kinh tế trọng điểm phía
Nam (thành phố Hồ Chí Minh – Đồng NaiVũng Tàu) đã thu hút rất nhiều các nhà đầu
tư, trong đó Đồng Nai thu hút một số lượng lớnc doanh nghiệp trong ngoài nước đầu
tư vào 17 KCN trên địa bàn Tỉnh. Sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp làm cho
lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) tăng cả qui mô lẫn số lượng, tập trung chủ yếu
ở các khu công nghiệp của tỉnh.
Một số ngành công nghiệp như sản xuất gỗ, ván dăm,n ép, hàng mộc xuất khẩu của
công ty gỗ Tân Mai góp phần thực hiệnng cuộcng nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,
tạo việc làm,p phần phát triển kinh tế công nghiệp địa phương.
Đánh giá tác động môi trường ĐTM (Environmental Impact Assessment-EIA) quá trình
nhận dạng và dự đoán cácnh hưởng mangnh tiềm năng lên môi trường (bao gồm cả các
ảnh hưởng địa - sinh học, kinh tế - xã hội và văn hóa) của các dự án, các hoạt động, các
chính sách các chương trình phát triển đồng thời chuyển tải các thông tin dự đoán ảnh
hưởng đó đến các nhà hoạch định chính sách trước khi họ ban hành quyết định (Harley
1995), nhằm đề ra các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm đến mức thấp nhất các ảnh
hưởng xấu, đồng thời phát huy tối đa các mặt tích cực. Nói chung, ĐTM là công cụ khoa
học hữu ích phục vụ cho việc quản cũng như giám sát và bảo vệ môi trường, giảm đến
mức thấp nhất các ảnh hưởng tiêu cực của các dự án đến môi trường.
Báo cáo ĐTM này được thực hiện nhằm mục đích:
- Xác định hiện trạng môi trường tại khu vực dự án và các vùng lân cận;
Đánh giá tác động môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tác động môi trường - Người đăng: Pham Minh Tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đánh giá tác động môi trường 9 10 729