Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá tác động xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Phan Đình Phùng

Được đăng lên bởi sasprina
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

4

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH

5

Chương mở đầu6
GIỚI THIỆU

6

1.

Xuất xứ dự án 6

2.

Cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho đánh giá tác động môi trường

7

a.

Cơ sở pháp lý............................................................................................................. 7

b.

Phương pháp cho đánh giá..........................................................................................8

3.

Tổ chức thực hiện ĐTM

Chương I

9

10

MÔ TẢ SƠ LƯỢC DỰ ÁN
1.1. Tên dự án

10

1.2. Chủ đầu tư dự án
1.3. Vị trí dự án

10
10

10

1.4. Diện tích quy hoạch

11

1.5. Công trình hạ tầng kỹ thuật

12

a.

Giao thông............................................................................................................... 12

b.

Điện........................................................................................................................ 12

c.

Thông tin- liên lạc....................................................................................................12

d.

Cấp- thoát nước........................................................................................................12

1.6. Quy hoạch tổng thể
Chương II

12

14

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
2.1

14

Điều kiện tự nhiên, môi trường 14

a.

Nhiệt độ................................................................................................................... 14

b.

Độ ẩm..................................................................................................................... 14

c.

Nắng....................................................................................................................... 15

d.

Bức xạ mặt trời.........................................................................................................16

e.

Lượng mưa.............................................................................................................. 16

f.

Chế độ gió............................................................................................................... 16

g.

Lượng bốc hơi.......................................................................................................... 17

h.

Bão......................................................................................................................... 18

2.2

Điều kiện kinh tế, xã hội

18

Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng
khu dân cư đường Phan Đình Phùng TP. Quảng Ngãi

Chương III

Nhóm 5

20

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG...
MỤC LỤC
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 4
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH 5
Chương mở đầu6
GIỚI THIỆU 6
1. Xut xứ dán 6
2. Cơ spháp lý và kthuật cho đánh giá c động i trường 7
a. Cơ sở pháp lý.............................................................................................................7
b. Phương pháp cho đánh giá..........................................................................................8
3. T chức thực hiện ĐTM 9
Chương I 10
MÔ TẢ SƠ LƯỢC DỰ ÁN 10
1.1. n dán 10
1.2. Ch đu tư dán 10
1.3. Vị trí d án 10
1.4. Din ch quy hoạch 11
1.5. ng tnh htng k thuật 12
a. Giao thông...............................................................................................................12
b. Điện........................................................................................................................12
c. Thông tin- liên lạc....................................................................................................12
d. Cấp- thoát nước........................................................................................................12
1.6. Quy hoạch tng th 12
Chương II 14
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 14
2.1 Điu kin tnhiên, i trường 14
a. Nhiệt độ...................................................................................................................14
b. Độ ẩm.....................................................................................................................14
c. Nắng.......................................................................................................................15
d. Bức xạ mặt trời.........................................................................................................16
e. Lượng mưa..............................................................................................................16
f. Chế độ gió...............................................................................................................16
g. Lượng bốc hơi..........................................................................................................17
h. Bão.........................................................................................................................18
2.2 Điu kin kinh tế, xã hội 18
Đánh giá tác động xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Phan Đình Phùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá tác động xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Phan Đình Phùng - Người đăng: sasprina
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Đánh giá tác động xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Phan Đình Phùng 9 10 321