Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá thực hành tốt 5S

Được đăng lên bởi Long Sinh Luyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT 5S
Năng suất Chất lượng - Chìa khóa Phát triển và Hội nhập

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH TỐT 5S
5S Assessment Report

Công ty Thủy điện Ialy
Ialy Hydro Power Company
Ngày đánh giá/ Assessment Date: 25/07/2012

ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ
Assessment Team
1. Nguyễn Thu Hiền

Trưởng đoàn

2. Nguyễn Khắc Sơn

Chuyên gia đánh giá

Ngày/ Date: 31/7/2012
Trưởng đoàn/ Team Leader: Nguyễn Thu Hiền
Ký tên/ Signature: (đã ký)

- 1/17 -

KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Overview

1. Tên tổ chức/ Organization:

Công ty Thủy điện Ialy

2. Địa chỉ/ Address: 727 Phạm Văn Đồng, TP. PleiKu, Tỉnh Gia Lai
Tel:

(059) 2222 008

Fax:

(059) 3866 470

3. Đại diện có thẩm quyền/ Authorized Representative:

Ông Tạ Văn Luận

Chức vụ/ Designation: Giám đốc
4. Ngày bắt đầu đánh giá/ Date of Commencement:

25/07/2012

5. Ngày kết thúc đánh giá/ Date of Completion:

25/07/2012

6. Tiêu chí đánh giá/ Assessment Criteria:

Tiêu chí đánh giá Thực hành tốt 5S

7. Loại hình đánh giá/ Assessment Type:
Đánh giá sơ bộ/ Pre-assessment

Đánh giá giám sát/ Surveillance

Đánh giá chính thức/ Initial Assessment

Đánh giá lại/ Re-assessment

8. Mô tả sản phẩm/ Product Description: Quản lý vận hành và sản xuất điện năng
9. Địa điểm đánh giá/ Place of Assessment: Văn phòng và nhà máy Thủy điện Ialy

10. Nhận xét chung/ General Comment:
a). Hoạt động 5S của Công ty Thủy điện Ialy được thực hiện và duy trì tốt thông qua gắn
kết và tích hợp hệ thống tài liệu, hồ sơ, kiểm soát nội bộ với Hệ thống quản lý chất
lượng ISO 9000 và ISO 17025.
b). Ban Lãnh đạo Công ty thể hiện cam kết cải tiến liên tục nhằm nâng cao năng suất
chất lượng và hiệu quả quản lý của Công ty;
c). Cán bộ nhân viên trong Công ty nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình và
thực hiện tốt các quy định 5S;
d). Các hoạt động sàng lọc, sắp xếp và vệ sinh được thực hiện tốt tại các khu vực văn
phòng.
11. Một số vấn đề cần tập trung cải tiến:
a). Ban chỉ đạo 5S và các phòng/ bộ phận liên quan cần thể hiện hồ sơ khắc phục và
cải tiến 5S sau đánh giá nội bộ và lưu để theo dõi nhằm mục đích đảm bảo các phát
hiện và ghi nhận trong quá trình đánh giá được thực hiện/ hoàn thành đầy đủ;
b). Một số vị trí tại phân xưởng và văn phòng cần lưu ý và cải tiến hoạt động sắp xếp đối
với hồ sơ tài liệu, dụng cụ tại phân xưởng để tăng hiệu quả quản lý và năng suất,
đảm bảo tính dễ thấy, dễ truy cập;
c). Một số vị trí làm việc cần chú ý bó dây điện cho gọn gàng, đảm bảo an toàn;

090911

- 2/17 -

F.16.05

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Sum...
- 1/17 -
C
C
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
T
T
R
R
Ì
Ì
N
N
H
H
Đ
Đ
Á
Á
N
N
H
H
G
G
I
I
Á
Á
T
T
H
H
C
C
H
H
À
À
N
N
H
H
T
T
T
T
5
5
S
S
ng sut Chất lượng - Chìa khóa Phát triển và Hi nhp
BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ
TH
C HÀNH T
T 5S
5S Assessment Report
Công ty Thy điện Ialy
Ialy Hydro Power Company
Ngày đánh giá/ Assessment Date: 25/07/2012
ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ
Assessment Team
1. Nguyễn Thu Hiền Trưởng đoàn
2. Nguyễn Khắc Sơn
Chuyên gia đánh g
Ngày/ Date: 31/7/2012
Trưởng đoàn/ Team Leader: Nguyễn Thu Hin
Ký tên/ Signature: (đã ký)
Đánh giá thực hành tốt 5S - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá thực hành tốt 5S - Người đăng: Long Sinh Luyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đánh giá thực hành tốt 5S 9 10 266