Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải thưởng nhà kinh tê trẻ 2014

Được đăng lên bởi Long Ngo
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2014

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
ĐẠT GIẢI THƯỞNG NHÀ KINH TẾ TRẺ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 1680 /QĐ-ĐHKT-QLKH của Hiệu trưởng ngày 20/5/2014)

St
t
1

2

3

Tên đề tài
Các nhân tố tác động đến xu
hướng tạo ra khe hổng dự toán
ngân sách – Kiểm định và giải
pháp cho các doanh nghiệp tại
Việt Nam
Ảnh hưởng của neo quyết
định đến hành vi giao dịch
theo quán tính giá của nhà đầu
tư tổ chức nước ngoài và tác
động của tỷ lệ sở hữu nước
ngoài đến độ bất ổn tỷ suất
sinh lợi mức độ doanh nghiệp
ở thị trường chứng khoán Việt
Nam.
Vai trò dẫn dắt tỷ suất sinh lợi
của Mỹ và Trung Quốc đối
với các quốc gia Đông Nam
Á.

Họ và tên
Nhữ Công Thắng
Trịnh Trọng Trí

Giới
tính

Lớp-Khóa

Khoa

Nam

KI02-K36

KTKT

Nam

KI2-K36

KTKT

Trần Thị Ngọc Lan

Nữ

TC05-K36

Tài Chính

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nữ

TC4-K36

Tài chính

Phan Như Bách
Trần Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Kim Ngân
Phan Như Bách

Nam

TC06-K36

Tài chính

Nữ
Nữ

TC05-K36
TC04-K36

Tài chính
Tài chính

Nam

TC06-K36

Tài chính

GV hướng dẫn

Đạt
giải

ThS. Trịnh Hiệp
Thiện

A

TS. Trần Thị Hải Lý

A

TS. Trần Thị Hải Lý

A

4

5

6

Nghiên cứu mức độ truyền tải
thông điệp của tin tức trực Nguyễn Thị Hồng Trân
tuyến trong xây dựng mô hình
dự báo kiệt quệ tài chính và
phát hiện gian lận Báo cáo tài Nguyễn Thị Ngọc My
chính tại Việt Nam.
Bằng chứng thực nghiệm về Đào Minh Nguyên
mối quan hệ phức hợp giữa
các chính sách quản lý vốn và
rủi ro ngân hàng ở Đông Nam Cao Ngọc Chẩn
Á, Hồng Kông và Nhật Bản
Bóp méo thu nhập và tỷ suất Nguyễn Thị Thu Vi
sinh lợi kì vọng – Nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Chi
thực nghiệm ở Việt Nam
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Lê Minh Nhựt
Dương Thị Thuỳ Trang

7

8

9

Nghiên cứu nâng cao giá trị
Võ Thị Ngọc Huyền
gia tăng cho hoạt động sản
xuất - thương mại trái sơ ri Gò Bùi Duy Tân
Công
Trần Nhật Khanh

Tác động của thế chế chính
thức và thể chế phi chính thức
lên dòng vốn FDI tại Việt
Nam và các nước khu vực
Châu Á

Nữ

TC10-K36

Tài chính

Nữ

TC10-K36

Tài chính

Nam

TC02-K36

Tài chính

Nam

TC01- K36

Tài chính

Nữ
Nữ

TC04-K36
TC05-K36

Tài chính
Tài chính

Nữ

TC04-K36

Tài chính

Nam

TCCL1-K37

Nữ

MA01-K37

Nữ

TCCL1-K37
TCCL1 K37
TCCL1 K37

Tài chính
TM-DLMar
Tài chính

Nam
Nam

Tài chính

A

TS Nguyễn Thị Uyên
Uyên

A

ThS. Từ Thị Kim
Thoa

A

TS. Trần Tiến Khai

A

PGS.TS. Nguyễn Thị
Liên Hoa

A

ThS. Nguyễn ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2014
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN
ĐẠT GIẢI THƯỞNG NHÀ KINH TẾ TRẺ NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 1680 /QĐ-ĐHKT-QLKH của Hiệu trưởng ngày 20/5/2014)
St
t
Tên đề tài Họ và tên
Giới
tính
Lớp-Khóa Khoa GV hướng dẫn
Đ t
gi i
1
Các nhân tố tác động đến xu
hướng tạo ra khe hổng dự toán
ngân sách – Kiểm địnhgiải
pháp cho các doanh nghiệp tại
Việt Nam
Nhữ Công Thắng Nam KI02-K36 KTKT
ThS. Trịnh Hiệp
Thiện
A
Trịnh Trọng Trí Nam KI2-K36 KTKT
2
Ảnh hưởng của neo quyết
định đến hành vi giao dịch
theo quán tính giá của nhà đầu
tổ chức nước ngoài tác
động của tỷ l sở hữu nước
ngoài đến độ bất ổn t suất
sinh lợi mức đ doanh nghiệp
thị trường chứng khoán Việt
Nam.
Trần Thị Ngọc Lan Nữ TC05-K36 Tài Chính
TS. Trần Thị Hải Lý
A
Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ TC4-K36 Tài chính
Phan Như Bách Nam TC06-K36 Tài chính
3
Vai trò dẫn dắt tỷ suất sinh lợi
của Mỹ Trung Quốc đối
với các quốc gia Đông Nam
Á.
Trần Thị Ngọc Lan Nữ TC05-K36 Tài chính
TS. Trần Thị Hải Lý
A
Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ TC04-K36 Tài chính
Phan Như Bách Nam TC06-K36 Tài chính
Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải thưởng nhà kinh tê trẻ 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải thưởng nhà kinh tê trẻ 2014 - Người đăng: Long Ngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Danh mục các công trình nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải thưởng nhà kinh tê trẻ 2014 9 10 347