Ktl-icon-tai-lieu

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi hoang291219995
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. CHẤT LƯỢNG NƯỚC – NƯỚC THẢI
STT
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

QCVN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su
QCVN 01:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt
QCVN 08:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm
QCVN 09:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ
QCVN 10:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy
QCVN 12:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may
QCVN 13:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt
QCVN 14:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
QCVN 24:2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn
QCVN 25:2009/BTNMT
Tiêu chuẩn Việt Nam 7222:2002 Về yêu cầu chung về môi trường đối với các
trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung.

II. CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ – KHÍ THẢI – TIẾNG ỒN
STT
1

2

3

QCVN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế
QCVN 02:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
QCVN 05:2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung
quanh
QCVN 06:2009/BTNMT

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô
cơ
QCVN 19:2009/BTNMT

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu
cơ
QCVN 20:2009/BTNMT

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hoá
học
QCVN 21:2009/BTNMT

7
8

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện
QCVN 22:2009/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng QCVN
23:2009/BTNMT
Tiêu chuẩn Việt Nam về âm học – tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư mức ồn tối đa cho phép
TCVN 5949:1998

10

Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ
Trưởng Bộ Y tế V/v Ban hành 21 Tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc
và 07 thông số vệ sinh lao động.

III. HÀM LƯỢNG Ô NHIỄM GIỚI HẠN TRONG ĐẤT
STT
1

2

QCVN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất
QCVN 03:2008/BTNMT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất
QCVN 15:2008/BTNMT

IV. CHẤT THẢI NGUY HẠI
STT
1

QCVN
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 07:2009/BTNMT

2

Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường V/v Ban h...
DANH MC CÁC VĂN BN PHÁP LUT V BO V MÔI TRƯỜNG
I. CHT LƯỢNG NƯỚC – NƯỚC THI
STT QCVN
1
Quy chun k thut quc gia v nước thi công nghip chế biến cao su
QCVN 01:2008/BTNMT
2
Quy chun k thut quc gia v cht lượng nước mt
QCVN 08:2008/BTNMT
3
Quy chun k thut quc gia v cht lượng nước ngm
QCVN 09:2008/BTNMT
4
Quy chun k thut quc gia v cht lượng nước bin ven b
QCVN 10:2008/BTNMT
5
Quy chun k thut quc gia v nước thi công nghip giy và bt giy
QCVN 12:2008/BTNMT
6
Quy chun k thut quc gia v nước thi công nghip dt may
QCVN 13:2008/BTNMT
7
Quy chun k thut quc gia v nước thi sinh hot
QCVN 14:2008/BTNMT
8
Quy chun k thut quc gia v nước thi công nghip
QCVN 24:2009/BTNMT
9
Quy chun k thut quc gia v nước thi ca bãi chôn lp cht thi rn
QCVN 25:2009/BTNMT
10
Tiêu chun Vit Nam 7222:2002 V yêu cu chung v môi trường đối vi các
trm x lý nước thi sinh hot tp trung.
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Trang 2
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - Người đăng: hoang291219995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 9 10 289