Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Được đăng lên bởi tdang0811
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm
vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
14/04/2014-10:43:00 AM

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ
Tài chính
( Danh mục sẽ được cập nhật thường xuyên)

TT
1

Hình thức điều kiện kinh doanh
Kinh doanh dịch vụ kế toán
- Chứng chỉ hành nghề kế toán;
- Xác nhận danh sách người hành nghề kế toán của
doanh nghiệp dịch vụ kế toán, và cá nhân đăng ký
hành nghề kế toán.

2

4

Luật kiểm toán độc Bộ Tài chính
lập;
Nghị định
17/2012/NĐ-CP;
Thông tư số
203/2012/TT-BTC;
Thông tư
183/2013/TT-BTC.

Luật Quản lý thuế
số 78/2006/QH11;
Thông tư số
117/2012/TT-BTC.

Tổng cục
Thuế

Nghị định
14/2011/NĐ-CP;
Thông tư
80/2011/TT-BTC.

Cục Hải
quan tỉnh,
thành phố

Dịch vụ làm thủ tục Hải quan
- Chứng chỉ nghiệp vụ Hải quan;
- Văn bản thông báo và xác nhận đủ điều kiện hoạt
động đại lý hải quan.

6

Hội Kế toán
và Kiểm
toán Việt
Nam (VAA)

Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới của doanh nghiệp kiểm toán nước
ngoài
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
Luật kiểm toán độc Bộ Tài chính
kiểm toán qua biên giới tại Việt Nam.
lập;
Nghị định
17/2012/NĐ-CP
ngày 13/3/2012.
Dịch vụ làm thủ tục về thuế
- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
Giấy xác nhận đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh
dịch vụ làm thủ tục về thuế.

5

Luật kế toán;
Nghị định
129/2004/NĐ-CP;
Thông tư số
72/2007/TT-BTC.

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
kiểm toán;
- Công văn chấp thuận (đối với chi nhánh của Doanh
nghiệp kiểm toán);
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kiểm toán;
- Quyết định chấp thuận danh sách tổ chức kiểm toán
được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có
lợi ích công chúng.

3

Quy định pháp lý Cơ quan
hiện hành
thực hiện

Kinh doanh cửa hàng kinh doanh miễn thuế
- Văn bản xác nhận đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải Quyết định
quan đối với địa điểm đặt cửa hàng miễn thuế của
24/2009/QĐ-TTg;
thương nhân, đủ điều kiện đặt cửa hàng miễn thuế
Quyết định
trên tàu bay xuất cảnh.
44/2013/QĐ-TTg

Bộ Tài chính

...
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm
vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
14/04/2014-10:43:00 AM
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính - Trang 2
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính - Người đăng: tdang0811
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính 9 10 979