Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách Các mã cổ phiếu

Được đăng lên bởi Nam Phạm
Số trang: 199 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chỉ tiêu
Ngành Cấp I
Thông tin Ngành Cấp II
ngành
Ngành Cấp III
Ngành Cấp IV
Cổ phiếu niêm yết
Cổ phiếu lưu hành ngoài
thị trường

Nhóm thị
trường Cổ phiếu tự do chuyển
nhượng trên sàn (Free
Float)
Vốn hóa Thị trường
MA "x"

MACD Histogram
Nhóm chỉ số
kĩ thuật

RSI

Biên lợi nhuận gộp (GPM)
Nhóm các Biên lợi nhuận ròng (NPM)
chỉ số hiệu
Lợi nhuận ròng trên vốn
quả
Cổ đông (ROE)
Lợi nhuận ròng trên Tài
sản (ROA)
Vòng quay hàng tồn kho
Số ngày tồn kho bình quân
(DIOs)
Vòng quay Khoản phải thu
Nhóm chỉ số Ngày thu tiền bình quân
hoạt động (DSOs)

Nhóm chỉ số
hoạt động
Vòng quay khoản phải trả
Ngáy phải trả bình quân
(DPOs)
Vòng quay tiền mặt (CCC)
Chỉ số Thanh khoản hiện
thời

Nhóm chỉ số
thanh khoản Chỉ số thanh khoản nhanh
và đòn bẩy
tài chính
Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở
hữu
EV/EBITDA
Các chỉ số EPS 2014
định giá P/E
P/B

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ LỌC CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ

Nội dung
Chuẩn phân ngành ICB (Industry Classification Benmark) là hệ thống tiêu chuẩn phân ngành được xây dựng trên cơ sở
International Limited.ICB đã được sử dụng để phân ngành hơn 70.000 công ty, 75.000 chứng khoán trên toàn cầu, cho
trên 4 cấp độ phân ngành. Các công ty được phân ngành dựa trên bản chất hoạt động kinh doanh, được xác định từ ng
yếu của công ty tạo ra và chiếm tỷ trọng lớn so với các hoạt động khác
Tổng số cổ phiếu của công ty
Số cổ phiếu được phép luu hành ngoài thị trường
Số cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng mà không bị ràng buộc
Giá trị số cổ phiểu của doanh nghiệp niêm yết tính theo giá thị trường
Trung bình di động của giá cổ phiểu trong x ngày

MACD (Moving Average Covergence Divergence) là một tín hiệu kĩ thuật khá phổ biến, thể hiện xu hướng của giá cổ ph
MACD Histogram (hay đồ thị cột MACD) là sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu nhằm hỗ trợ nhà đầu tư
hướng của giá cổ phiếu.
Lưu ý: Trong file bộ lọc này, nhóm phân tích retail đưa ra MACD Histogram của 3 ngày gần nhất, nhằm mục tiêu hỗ trợ đ
ngắn hạn của giá cổ phiếu. MACD Histogram tăng dần thể hiện giá cổ phiếu có xu hướng đi lên và ngược lại.

RSI (Relative Strength Index) thể hiện sức mạnh của xu hướng giá cổ phiếu. Giá trị của RSI dao động từ 0-100.
Nguyên tắc sử dụng:
+ MUA khi giá trị RSI đi xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30.
+ BÁN khi RSI vượt 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống đi qua 70.
Lưu ý: Trong file này, nhóm phân tích retail đưa ra tín hiệu 3 ngày gần nhất của RSi, thể hiện sức mạnh và xu hướng ngắ
Biên lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp/ Doanh thu
Càng lớn càng tô...
Chỉ êu
Ngành Cấp I
Ngành Cấp II
Ngành Cấp III
Ngành Cấp IV
Cổ phiếu niêm yết
Vn hóa Thị trường
MA "x"
MACD Histogram
RSI
Biên lợi nhuận gộp (GPM)
Biên lợi nhuận ròng (NPM)
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay Khoản phải thu
Thông n
ngành
Nhóm thị
trường
Cổ phiếu lưu hành ngoài
thị trường
Cổ phiếu tự do chuyển
nhượng trên sàn (Free
Float)
Nhóm chỉ số
kĩ thuật
Nhóm các
chỉ số hiệu
quả
Lợi nhuận ròng trên vốn
Cổ đông (ROE)
Lợi nhuận ròng trên Tài
sản (ROA)
Nhóm chỉ số
hoạt động
Số ngày tồn kho bình quân
(DIOs)
Ngày thu ền bình quân
(DSOs)
Danh sách Các mã cổ phiếu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách Các mã cổ phiếu - Người đăng: Nam Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
199 Vietnamese
Danh sách Các mã cổ phiếu 9 10 598