Ktl-icon-tai-lieu

Đánh Thuế và Hiệu Quả Kinh Tế

Được đăng lên bởi Nhơn Thanh Trầm
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 4 lần
I/Pc

THUẾ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ
( Nhóm 5 )

Nội dung nghiên cứu:
 Thuế tác động đến giới hạn ngân sách và tiêu dùng
 Thuế và hiệu quả kinh tế
 Tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế
I.

Tác động của thuế đến với đường giới hạn ngân sách và tiêu dùng.
Đường giới hạn ngân sách trước khi thuế đánh vào lương thực

Qc

* Khi Thuế đánh vào một thị trường: đường ngân sách dịch chuyển vào gần gốc tọa độ
hơn về phía hàng hóa ấy
* Khoảng cách giữa hai đường ngân sách về phía hàng hóa còn lại biểu thị thuế mà người
tiêu dùng phải trả đo lường bằng hàng hóa còn lại ấy

I/Pc

I/Pc

Chính phủ đánh thuế tỷ lệ là t lên hàng hóa lương thực.Đường ngân sách dịch chuyển về
gần gốc tọa độQA
hơn trên phía hàng hóa lương thực. Cùng một lượng lương thực, giờ đây
người tiêu dùng chỉ có thể mua ít quần áo hơn

Đường giới

QB
Qc

I/(1+t)

Thuế làm cho người tiêu dùng bị thiệt thòi vì đường bàng quan của họ bây giờ thấp hơn.

Kết quả:



Thuế làm cho người tiêu dùng bị thiệt thòi vì đường bàng quan của họ bây giờ
thấp hơn.
Khi đánh thuế vào thị trường dẫn đến tổn thất xã hội (deadweight loss: DWL).

Ảnh hưởng của thuế:




Tổn thất xã hội đo lường sự không hiệu quả của việc đánh thuế. Mức tổn thất
quyết định bởi sự thay đổi số lượng hàng hóa khi đánh thuế.
Độ co giãn cung và cầu quyết định sự phân phối gánh nặng thuế, thì chúng cũng
quyết định tính không hiệu quả của việc đánh thuế
Độ co giãn càng cao thì những thay đổi càng lớn về số lượng và tổn thất xã hội
càng lớn.

II.
Thuế và hiệu quả kinh
1. Gánh nặng phụ trội là gì?

tế:

Gánh nặng phụ trội là phần tổn thất phúc lợi xã hội vượt quá số thuế mà chính
phủ thu được. Gánh nặng phụ trội còn gọi là chi phí phúc lợi xã hội hoặc phần mất
trắng
2. Tổn thất gia tăng theo độ co giãn:

Độ co giãn cung và cầu quyết định sự phân phối gánh nặng thuế, thì chúng cũng
quyết định tính không hiệu quả của việc đánh thuế. Độ co giãn càng cao thì những
thay đổi càng lớn về số lượng và tổn thất xã hội càng lớn. hình 3.2 minh họa thuế
đánh vào người sản xuất trong hai thị trường khác nhau (cầu co giãn và cầu không co
giãn hoàn toàn).
50¢
Tax

Hình 3.2 - Minh họa thuế đánh vào người sản xuất (người sản xuất nộp thuế)
Trong hình (a), cầu không co giãn: thuế đánh vào người sản xuất, làm dịch chuyển
đường cung hướng vào trong: S1 đến S2. Điều này dẫ đến giá cả tăng từ P1 đến P2 và
sự giảm đi rất nhỏ số lượng hàng hóa thị trường từ Q1 đến Q2. Ở đây có sự thay đổi
về giá cả thị trường rất lớn nhưng lượng tiêu dùng gần như không thay đổi → Người
ti...
Qc
Đường giới hạn ngân sách trước khi thuế đánh vào lương thực
I/Pc
THUẾ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ
( Nhóm 5 )
Nội dung nghiên cứu:
Thuế tác động đến giới hạn ngân sách và tiêu dùng
Thuế và hiệu quả kinh tế
Tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế
I. Tác động của thuế đến với đường giới hạn ngân sách và tiêu dùng.
* Khi Thuế đánh vào một thị trường: đường ngân sách dịch chuyển vào gần gốc tọa độ
hơn về phía hàng hóa ấy
* Khoảng cách giữa hai đường ngân sách về phía hàng hóa còn lại biểu thị thuế mà người
tiêu dùng phải trả đo lường bằng hàng hóa còn lại ấy
Đánh Thuế và Hiệu Quả Kinh Tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh Thuế và Hiệu Quả Kinh Tế - Người đăng: Nhơn Thanh Trầm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đánh Thuế và Hiệu Quả Kinh Tế 9 10 590