Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo và phát triển nhân sự

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2634 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù

TS Lê Quân

Mét sè néi dung chÝnh
§¹i c−¬ng vÒ ®μo t¹o nh©n sù: c¸c lo¹i h×nh
®μo t¹o, quy tr×nh ®μo t¹o
HuÊn luyÖn nh©n sù - coaching
Ph¸t triÓn nh©n sù

§μo t¹o vμ ph¸t triÓn lμ g×?
Gi¸o dôc, ®μo t¹o chung, ®μo t¹o chuyªn
§μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù: nhu cÇu tr−íc
m¾t vμ môc ®Ých ph¸t triÓn l©u dμi (gióp c¸
nh©n chuÈn bÞ s½n nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng
theo yªu cÇu cña c«ng viÖc míi)

Môc ®Ých cña ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù
Gióp nh©n viªn thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n
CËp nhËt th«ng tin, kü n¨ng
Thay ®æi vμ c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p qu¶n lý
Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tæ chøc
H−íng dÉn c«ng viÖc cho nh©n viªn míi
ChuÈn bÞ ®éi ngò kÕ cËn
Tho¶ m·n nhu cÇu ph¸t triÓn cho nh©n viªn

Nguyªn t¾c trong ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn
KÝch thÝch
Cung cÊp th«ng tin ph¶n håi
Tæ chøc
Nh¾c l¹i
øng dông
Tham dù

HÖ thèng ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn
4 giai ®o¹n
X¸c ®Þnh nhu cÇu
X©y dùng ch−¬ng tr×nh
TriÓn khai
§¸nh gi¸

HÖ thèng ®μo t¹o

G§ 1: Nhu ccÇu
G§ 1: Nhu Çu

________________
________________
• •Ph©n tÝch CTTC
Ph©n tÝch CTTC
•Ph©n tÝch cc«ngviÖc
•Ph©n tÝch «ng viÖc
•§¸nh gi¸ nh©n viªn
•§¸nh gi¸ nh©n viªn

G§ 4:
G§ 4:
§¸nh gi¸
§¸nh gi¸

________________
________________
• •Ph¶n hhåi
G§ 3:
Ph¶n åi
G§ 3:
•KÕt qu¶ hhäctËp
TriÓn khai
•KÕt qu¶ äc tËp
TriÓn khai
μ ng
________________ •HiÖu qu¶ vvμøøng
•HiÖu
________________ dông qu¶
G§ 2: XD ch−¬ng • •PP On-the-job (t(t¹i dông
G§ 2: XD ch−¬ng PP On-the-job ¹i
chøc)
tr×nh
chøc)
tr×nh
• •PP Off-the-job
________________
PP Off-the-job
________________ (chÝnh quy)
(chÝnh quy)
• •Môc titiªu
Môc ªu
• •Ph¸t triÓn kkünn¨ng
ü ¨ng
• •Ng−êi ®−îc ®μo t¹o
Ng−êi ®−îc ®μo t¹o quPh¸t triÓn
¶n trÞ
qu¶ntrÞ
•Ph−¬ng ph¸p ®μo
•Ph−¬ng ph¸p ®μo
t¹o
t¹o
•Thêi gian
•Thêi gian
•Ng©n ss¸ch…
•Ng©n ¸ch…

X¸c ®Þnh nhu cÇu ®μo t¹o
1. Ph©n tÝch ®¬n vÞ (thùc hiÖn môc tiªu)
2. Ph©n tÝch t¸c nghiÖp (c¸c kü n¨ng cÇn cã)
3. Ph©n tÝch nh©n viªn (®iÓm m¹nh vμ yÕu cña
nh©n viªn)
⇒ Môc tiªu cña ®μo t¹o hoÆc nh÷ng mong ®îi
cÇn ®¹t ®−îc

Nhu cÇu ®μo t¹o
Thèng kª n¨ng lùc cña tæ chøc
Xem xÐt c¸c n¨ng lùc tæ chøc cÇn cã ®Ó tån t¹i vμ ph¸t triÓn.

• •Ph©n tÝch CCTC
Ph©n tÝch CCTC
PTCV
PTCV

• •§¸nh gi¸ nh©n viªn
§¸nh gi¸ nh©n viªn

…ph©n tÝch m«i tr−êng, chiÕn l−îc, cc¸c
…ph©n tÝch m«i tr−êng, chiÕn l−îc, ¸c
nguån lùc ccÇnhuy ®éng ®Ó ph¸t triÓn ––C¸c
nguån lùc Çn huy ®éng ®Ó ph¸t triÓn C¸c
lÜlÜnhvvùcccÇn®μo t¹o
nh ùc Çn ®μo t¹o
… cc¸ckkün¨ng cô thÓ ccÇncã hay ccÇn®μo
… ¸c ü n¨ng cô thÓ Çn cã hay Çn ®μo
t¹o vÒ cc¸ccc«ngviÖc g×?
t¹o vÒ ¸c «ng viÖc g×?
…...
§μo t¹o vμ
ph¸t triÓn nh©n sù
TS Lê Quân
Đào tạo và phát triển nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo và phát triển nhân sự - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đào tạo và phát triển nhân sự 9 10 585