Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án bộ môn quản trị học

Được đăng lên bởi 01665197593
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Những khía cạnh nào dưới đây đúng với hoạt động quản trị:

A. Là một quá trình
B. Được định hướng bởi mục tiêu của tổ chức
C. Đối tượng của quản trị là con người
D. Cả A, B và C
2

Hiệu quả quản trị được hiểu là

A. Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực
B. Đạt được các mục tiêu đã đặt ra
C. Hệ thống mục tiêu nhất quán
D. Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất
3

Hiệu suất quản trị được hiểu là

A. Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực
B. Đạt được các mục tiêu đã đặt ra
C. Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất
D. Quan hệ giữa kết quả và mục tiêu
4

Cấp quản trị chịu trách nhiệm chính đối với các ho ạt động ch ức n ăng là:

A. Cấp cao
B. Cấp trung
C. Cấp cơ sở
D. Tất cả các cấp
5

Chức năng hoạch định bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ:

A. Đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài
B. Thiết lập hệ thống mục tiêu
C. Đảm bảo các hoạt động tuân thủ các kế hoạch
D. Phát triến chiến lược và xây dựng hệ thống kế hoạch
6

Kỹ năng nào dưới đây thuộc về nhóm kỹ năng nhân sự

A. Kỹ năng huấn luyện và cố vấn
B. Tín nhiệm giữa đồng nghiệp
C. Nhà quản trị phải hiểu rõ công việc của cấp dưới

D.
7

Khả năng nhận dạng cơ hội để đổi mới
Kỹ năng nào dưới đây KHÔNG thuộc về nhóm kỹ năng nhân sự

A. Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hoá
B. Kỹ năng xây dựng mạng lưới quan hệ
C. Kỹ năng làm việc nhóm
D. Tín nhiệm giữa các đồng nghiệp
8

Chức năng kiểm soát có thể bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ:

A. Đảm bảo các mục tiêu được thực hiện
B. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự
C. Hiệu chỉnh các hoạt động
D. Điều chỉnh mục tiêu
9

Nhà quản trị chỉ cần kiểm soát khi:

A. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đã giao
B. Trước khi thực hiện
C. Sau khi thực hiện
D. Tất cả các câu trên
10

Chức năng lãnh đạo bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ:

A. xác định tầm nhìn cho tổ chức
B. cung cấp những chỉ dẫn và hỗ trợ cho nhân viên
C. động viên nhân viên cấp dưới
D. Phân định rõ quyền hạn và trách nhiệm
11

Chức năng tổ chức bao gồm các hoạt động dưới đây TRỪ:

A. Phân chia nhiệm vụ chung thành các công việc cụ thể và lập nhóm (tích hợp) các công việc
B. Xác định các chuỗi hành động chính phải thực hiện
C. Xác lập quyền hạn cho các bộ phận
D. Tuyển dụng
12

Các kỹ năng quản trị có thể có được từ

A. Bẩm sinh
B. Kinh nghiệm thực tế

C. Đào tạo chính quy
D. Tất cả các nguồn trên
13

hoạt động quản trị là những hoạt động:

A. khiến 2 người cùng khiêng khúc gỗ đi về 1 hướng.
B. sống 1 mình như Rô-bin-sơn trên hoang đảo
C. chỉ huy 1 dàn nhạc của 1 người
D. A và C đều đúng.
14

Hoạt động quản trị cầ...
1 Nh ng khía c nh nào d i ây úng v i ho t ng qu n tr : ướ đ đ độ
A. Là một quá trình
B. Được định hướng bởi mục tiêu của tổ chức
C. Đối tượng của quản trị là con người
D. Cả A, B và C
2 Hi u qu qu n tr c hi u đượ
A. Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực
B. Đạt được các mục tiêu đã đặt ra
C. Hệ thống mục tiêu nhất quán
D. Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất
3 Hi u su t qu n tr c hi u đượ
A. Quan hệ giữa mục tiêu và nguồn lực
B. Đạt được các mục tiêu đã đặt ra
C. Mức độ lãng phí nguồn lực thấp nhất
D. Quan hệ giữa kết quả và mục tiêu
4 C p qu n tr ch u trách nhi m chính i v i các ho t ng ch c n ng là: đ độ ă
A. Cấp cao
B. Cấp trung
C. Cấp cơ sở
D. Tất cả các cấp
5 Ch c n ng ho ch nh bao g m các ho t ng d i ây TR : ă đ đ ướ đ
A. Đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài
B. Thiết lập hệ thống mục tiêu
C. Đảm bảo các hoạt động tuân thủ các kế hoạch
D. Phát triến chiến lược và xây dựng hệ thống kế hoạch
6 K n ng nào d i ây thu c v nhóm k n ng nhân s ă ướ đ ă
A. Kỹ năng huấn luyện và cố vấn
B. Tín nhiệm giữa đồng nghiệp
C. Nhà quản trị phải hiểu rõ công việc của cấp dưới
Đáp án bộ môn quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án bộ môn quản trị học - Người đăng: 01665197593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Đáp án bộ môn quản trị học 9 10 263