Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án câu Vai trò của pháp luật

Được đăng lên bởi iwin_123
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2533 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Những hướng tác động của pháp luật lên đối tượng điều chỉnh của nó. Pháp luật có nhiệm
vụ củng cố và điều chỉnh những quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị.
Pháp luật là hệ thống những quy phạm xã hội có tính bắt buộc chung đối với mọi người,
được bảo đảm bằng sức mạnh của nhà nước. Nhà nước và pháp luật là hai hiện tượng xã hội
luôn luôn quan hệ chặt chẽ với nhau và tác động lẫn nhau. Nhà nước không thể thực hiện
chức năng của mình nếu không có pháp luật. Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước
đều phải dựa vào pháp luật, trên cơ sở pháp luật. Pháp luật là phương tiện cần thiết của
quản lí nhà nước, là hình thức thực hiện chính sách của nhà nước. Pháp luật bao trùm lên
toàn bộ các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Pháp luật củng cố quan hệ sở hữu, điều
chỉnh những phương pháp và hình thức phân công lao động, phân phối những sản phẩm
giữa các thành viên của xã hội (luật dân sự và luật lao động); quy định tổ chức và hoạt
động của bộ máy nhà nước (luật nhà nước và hành chính); quy định những biện pháp đấu
tranh với những hành vi xâm phạm đến những quan hệ xã hội và thủ tục giải quyết những
xung đột (luật hình sự và luật tố tụng hình sự); tác động đến nhiều hình thức những quan
hệ giữa các cá nhân (luật hôn nhân gia đình). Pháp luật thực hiện ba chức năng cơ bản: 1)
Chức năng tổ chức: quy định cơ cấu và trình tự hoạt động của nhà nước và những cấp hệ
hiện hành khác trong xã hội (phân chia thẩm quyền và trật tự hoạt động của các cơ quan
nhà nước, vị trí và trật tự hoạt động và mối quan hệ lẫn nhau giữa các tổ chức và cơ quan
của nhà nước). 2) Chức năng bảo đảm và bảo vệ: xác định những quy tắc giải quyết và
trình tự xem xét những xung đột xảy ra trong xã hội và bảo vệ xã hội tránh khỏi những vi
phạm pháp luật khác nhau (trong mối quan hệ này pháp luật có quan hệ thường xuyên với
hệ thống tư pháp). 3) Chức năng tư tưởng: tác động bằng những biện pháp nhất định đến
nhận thức và hành vi của con người một cách phù hợp. Hình thức đặc biệt của ý thức xã hội
có quan hệ với sự hiện diện của pháp luật - ý thức pháp luật.
Chức năng của pháp luật là những phương diện, mặt hoạt động chủ yêu của pháp luật, thể
hiện bản chất và giá trị xã hội của pháp luật.
Pháp luật có ba chức năng chủ yếu:
a- Chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội
Là sự tác động trực tiếp của pháp luật tới các quan hệ xã hoọi và được thực hiện thông qua
việc ghi nhạn qui định cho phép, ngăn cấm, khuyến khích, qui định quyền và nghĩa vụ của
các chủ thể. Như vậy, chức năng chính...
Nh ng h ng tác ng c a pháp lu t lên i t ng i u ch nh c a nó. Pháp lu t có nhi m ướ độ đố ượ đ
v c ng c i u ch nh nh ng quan h xã h i phù h p v i l i ích c a giai c p th ng tr . đ
Pháp lu t là h th ng nh ng quy ph m xã h i có tính b t bu c chung i v i m i ng i, đố ườ
c b o m b ng s c m nh c a nhà n c. Nhà n c và pháp lu t là hai hi n t ng xã h iđượ đ ướ ư ượ
luôn luôn quan h ch t ch v i nhau và tác ng l n nhau. Nhà n c không th th c hi n độ ướ
ch c n ng c a mình n u không có pháp lu t. T ch c và ho t ng c a b máy nhà n c ă ế độ ướ
u ph i d a vào pháp lu t, trên c s pháp lu t. Pháp lu t là ph ng ti n c n thi t c a đề ơ ươ ế
qu n lí nhà n c, là hình th c th c hi n chính sách c a nhà n c. Pháp lu t bao trùm lên ướ ướ
toàn b các l nh v c khác nhau c a i s ng xã h i. Pháp lu t c ng c quan h s h u, i u ĩ đờ đ
ch nh nh ng ph ng pháp và hình th c phân công lao ng, phân ph i nh ng s n ph m ươ độ
gi a các thành viên c a xã h i (lu t dân s và lu t lao ng); quy nh t ch c và ho t độ đị
ng c a b máy nhà n c (lu t nhà n c và hành chính); quy nh nh ng bi n pháp u độ ướ ướ đị đấ
tranh v i nh ng hành vi xâm ph m n nh ng quan h xã h i và th t c gi i quy t nh ng đế ế
xung t (lu t hình s và lu t t t ng hình s ); tác ng n nhi u hình th c nh ng quan độ đ đế
h gi a các cá nhân (lu t hôn nhân gia ình). Pháp lu t th c hi n ba ch c n ng c b n: 1) đ ă ơ
Ch c n ng t ch c: quy nh c c u và trình t ho t ng c a nhà n c và nh ng c p h ă đị ơ độ ư
hi n hành khác trong xã h i (phân chia th m quy n và tr t t ho t ng c a các c quan độ ơ
nhà n c, v trí và tr t t ho t ng và m i quan h l n nhau gi a các t ch c và c quan ướ độ ơ
c a nhà n c). 2) Ch c n ng b o m và b o v : xác nh nh ng quy t c gi i quy t và ướ ă đả đ ế
trình t xem xét nh ng xung t x y ra trong xã h i và b o v xã h i tránh kh i nh ng vi độ
ph m pháp lu t khác nhau (trong m i quan h này pháp lu t có quan h th ng xuyên v i ư
h th ng t pháp). 3) Ch c n ng t t ng: tác ng b ng nh ng bi n pháp nh t nh n ư ă ư ưở đ đị đế
nh n th c và hành vi c a con ng i m t cách phù h p. Hình th c c bi t c a ý th c xã h i ườ đ
có quan h v i s hi n di n c a pháp lu t - ý th c pháp lu t.
Ch c n ng c a pháp lu t là nh ng ph ng di n, m t ho t ng ch yêu c a pháp lu t, th ă ươ độ
hi n b n ch t và giá tr xã h i c a pháp lu t.
Pháp lu t có ba ch c n ng ch y u: ă ủ ế
a- Ch c n ng i u ch nh các quan h xã h i ă đ
Là s tác ng tr c ti p c a pháp lu t t i các quan h xã ho i và c th c hi n thông qua đ ế đượ
vi c ghi nh n qui nh cho phép, ng n c m, khuy n khích, qui nh quy n và ngh a v c a đị ă ế đị ĩ
các ch th . Nh v y, ch c n ng chính c a pháp lu t là h ng các qui ph m xã h i vào ư ă ướ
ph m vi, khuôn m u và t o ra i u ki n cho các quan h xã h i phát tri n trong m t tr t t đ
chung.
b- Ch c n ng b o v các quan h xã h i ă
Pháp lu t qui nh nh ng ph ng ti n nh m b o v các quan h xã h i (Các quy nh v x đị ươ đị
ph t hành vi vi ph m – ch tài, h th ng c quan b o v pháp lu t), n n t ng c a xã h i ế ơ
khi có các vi ph m pháp lu . Ngoài ra, pháp lu t còn lo i tr (C m) các quan h xã h i l c
h u, không phù h p v i b n ch t ch (bói toán, lên ng….) ế độ đồ
c- Ch c n ng giáo d c ă
Ch c n ng này c th c hi n b ng các bi n pháp tuyên truy n, ph bi n, thông qua s tác ă đượ ế
Đáp án câu Vai trò của pháp luật - Trang 2
Đáp án câu Vai trò của pháp luật - Người đăng: iwin_123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án câu Vai trò của pháp luật 9 10 787