Ktl-icon-tai-lieu

Đặt tên công ty cẩn thận không bao giờ thừa

Được đăng lên bởi Lãn Nhân
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đặt tên công ty, cẩn thận không
bao giờ thừa!

Đối với mỗi một dự án đầu tư mới, thông thường bạn thường phải lập một
công ty để thực hiện. Việc lựa chọn tên công ty sẽ rất quan trọng và luôn là một
bước đi phức tạp khi bạn muốn triển khai dự án đầu tư. Nếu bạn là chủ doanh
nghiệp, bạn nên quan tâm đến các yếu tố pháp luật kinh doanh khi suy nghĩ về một
cái tên mới được đưa ra.
1/ Liệu khu vực bạn dự định đầu tư hay hợp tác kinh doanh đã có một
công ty khác đăng ký cùng với tên bạn lựa chọn?
Cùng với sự phát triển của kinh doanh toàn cầu, ngày nay dường như bất cứ
khu vực nào cũng có hàng trăm công ty được thành lập mỗi ngày. Và công ty của
bạn sẽ không được chấp nhận nếu bạn đặt tên công ty trùng hoặc tương tự với tên
một công ty đã được thành lập và đăng ký sẵn tại đó. Vì vậy, để tránh những rắc
rối phát sinh, trước khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, nếu bạn là chủ doanh
nghiệp thì bạn nên liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương để kiểm tra và

xác minh lại khả năng chấp nhận của cái tên đã được dự định đặt. Phần lớn các cơ
quan địa phương sẽ nhanh chóng cung cấp những thông tin này và doanh nghiệp
cũng vô cùng dễ dàng tiếp cận những thông tin này qua Internet, điện thoại hay
email.
2/ Đã có cái tên nào trùng hay tương tự cái tên mà bạn dự định đặt và
được bảo hộ với tư cách là nhãn hiệu hàng hoá hay tên thương mại?
Nếu trường hợp này phát sinh, rất có thể luật sở hữu trí tuệ hay luật nhãn
hiệu hàng hoá sẽ cấm những chủ sở hữu khác sử dụng cùng tên hay tên tương tự
có thể gây nhầm lẫn với tên đã được bảo vệ về một loại hàng hoá hay dịch vụ nào
đó. Do vậy để xác định rõ trước khi sử dụng tên mà bạn định lựa chọn, bạn nên
thực hiện việc tìm kiếm các nhãn hiệu hàng hoá khác nhau. Việc tìm kiếm có thể
được thực hiện thông qua văn phòng luật sư địa phương, qua Internet, hay các
công ty sở hữu trí tuệ tại khu vực đó.
3/ Liệu tên có thể được sử dụng trên Internet như là một tên miền?
Nếu xảy ra trường hợp đã có một tên miền nào đó trùng với tên mà bạn dự
định đặt thì rất nhiều chủ doanh nghiệp sẽ muốn lựa chọn một cái tên hoàn toàn
khác. Nhiều chuyên gia marketing đều đồng ý rằng tên thương mại của một công
ty sẽ có giá trị hơn rất nhiều cũng như sẽ tác động mạnh mẽ hơn trên thị trường
nếu cái tên đó có thể dễ dàng được sử dụng như một tên miền trên Internet. Để kế
hoạch này được thực hiện có hiệu quả, bạn có thể nhanh chóng lên Internet và sử
dụng các giải pháp mạng để tìm kiếm các dữ liệu về tên miền, từ đó sớm xác định
được liệu bạn có thể dùng cái tê...
Đặt tên công ty, cn thn không
bao gi tha!
Đối vi mi mt d án đầu tư mi, thông thường bn thường phi lp mt
công ty để thc hin. Vic la chn tên công ty s rt quan trng và luôn là mt
bước đi phc tp khi bn mun trin khai d án đầu tư. Nếu bn là ch doanh
nghip, bn nên quan tâm đến các yếu t pháp lut kinh doanh khi suy nghĩ v mt
cái tên mi được đưa ra.
1/ Liu khu vc bn d định đầu tư hay hp tác kinh doanh đã có mt
công ty khác đăng ký cùng vi tên bn la chn?
Cùng vi s phát trin ca kinh doanh toàn cu, ngày nay dường như bt c
khu vc nào cũng có hàng trăm công ty được thành lp mi ngày. Và công ty ca
bn s không được chp nhn nếu bn đặt tên công ty trùng hoc tương t vi tên
mt công ty đã được thành lp và đăng ký sn ti đó. Vì vy, để tránh nhng rc
ri phát sinh, trước khi đăng ký thành lp doanh nghip, nếu bn là ch doanh
nghip thì bn nên liên h vi các cơ quan chc năng địa phương để kim tra và
Đặt tên công ty cẩn thận không bao giờ thừa - Trang 2
Đặt tên công ty cẩn thận không bao giờ thừa - Người đăng: Lãn Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đặt tên công ty cẩn thận không bao giờ thừa 9 10 767