Ktl-icon-tai-lieu

Đâu phải ai cũng có nhu cầu ở nhà to

Được đăng lên bởi xh1212
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
06:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 10/6/2013

“Đâu phải ai cũng có nhu cầu ở
nhà to?”

►“Ngoài số đông người có thu nhập thấp, còn có những nhóm người khác chỉ có nhu cầu mua nhà nhỏ mà 

thôi”...

Câu chuyện nên hay không nên cho phép xây dựng căn hộ có diện tích nhỏ vẫn đang gây ra nhiều dư luận trái 
chiều. Cho đến nay, các cơ quan hoạch định chính sách vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức nào về vấn đề 
này. 
“Việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho một bộ phận dân chúng không có đủ điều kiện về thu nhập là câu chuyện phổ biến 
ở mọi quốc gia, không riêng gì câu chuyện của Việt Nam”, TS.LS Trịnh Văn Quyết, Tổng giám đốc Công ty Luật 
SMiC, nói với VnEconomy.
Đã và đang có nhiều ý kiến đối nghịch về việc có nên xây dựng căn hộ diện tích nhỏ hay không. Còn góc nhìn của 
ông?
Trước hết phải nhìn nhận nhu cầu sở hữu nhà ở của người dân hiện nay là rất lớn, đặc biệt là ở các thành phố hay các 
trung tâm kinh tế trong cả nước. Với mặt bằng thu nhập còn thấp hiện nay, dành dụm được khoản tiền đủ mua một 
ngôi nhà có diện tích lớn vẫn là mơ ước của không ít người, kể cả khi thị trường bất động sản được cho là khủng 
hoảng nặng nề như hiện nay.
Chưa kể, ngoài số đông người có thu nhập thấp, còn có những nhóm người khác chỉ có nhu cầu mua nhà nhỏ mà thôi. 
Đâu phải ai cũng thích và có nhu cầu ở nhà to? Sẽ có nhiều người chỉ cần ở một căn hộ nhỏ và để dành tiền làm việc 
khác.
Nói vậy để thấy, trong việc giải bài toán vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu 
cầu của nhiều người khác nhau hiện nay, không thể không tính đến khả năng cho phép xây dựng những căn hộ có diện 
tích nhỏ, thậm chí chỉ là 20 m2.

Tôi cho rằng đây là thời điểm hợp lý để nhìn thẳng vào vấn đề nhà ở nói riêng, cũng như thị 
trường bất động sản nói chung, để từ đó có nghiên cứu khảo sát, đánh giá kỹ càng, để từ đó có 
quyết sách phù hợp liên quan đến căn hộ có diện tích nhỏ.Ông Trịnh Văn Quyết
Với những ý kiến lo ngại về áp lực hạ tầng không chịu đựng được, hay cảnh quan quy hoạch sẽ bị phá vỡ, tạo ra các 
khu nhà ổ chuột… rồi phủ quyết luôn ý định cho xây căn hộ nhỏ, tôi cho rằng họ đã nhập nhằng hai vấn đề khác nhau.
Rõ ràng, nhu cầu nhà ở của người dân có thu nhập trung bình và thấp là vấn đề hiện hữu cần giải quyết. Câu chuyện 
chỉ là phải đặt ra điều kiện như thế nào để giải quyết được những lo ngại về quy hoạch, môi trường sống kia. 
Tôi cho rằng đây là thời điểm hợp lý để nhìn thẳng vào vấn đề nhà ở nói riêng, cũng như thị trường bất động sản nói 
chung, có nghiên cứu khảo sá...
06:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 10/6/2013
“Đâu phải ai cũng có nhu cầu ở
nhà to?”
“Ngoài s đông ng i có thu nh p th p, còn có nh ng nhóm ng i khác ch có nhu c u mua nhà nh mà ườ ườ
thôi”...
Câu chuy n nên hay không nên cho phép xây d ng căn h có di n tích nh v n đang gây ra nhi u d lu n trái ư
chi u. Cho đ n nay, các c quan ho ch đ nh chính sách v n ch a đ a ra k t lu n chính th c nào v v n đ ế ơ ư ư ế
này.
“Vi c đáp ng nhu c u nhà cho m t b ph n dân chúng không có đ đi u ki n v thu nh p là câu chuy n ph bi n ế
m i qu c gia, không riêng gì câu chuy n c a Vi t Nam”, TS.LS Tr nh Văn Quy t, T ng giám đ c Công ty Lu t ế
SMiC, nói v i VnEconomy.
Đã và đang có nhi u ý ki n đ i ngh ch v vi c có nên xây d ng căn h di n tích nh hay không. Còn góc nhìn c a ế
ông?
Tr c h t ph i nhìn nh n nhu c u s h u nhà c a ng i dân hi n nay là r t l n, đ c bi t là các thành ph hay cácướ ế ườ
trung tâm kinh t trong c n c. V i m t b ng thu nh p còn th p hi n nay, dành d m đ c kho n ti n đ mua m t ế ướ ượ
ngôi nhà có di n tích l n v n là m c c a không ít ng i, k c khi th tr ng b t đ ng s n đ c cho là kh ng ơ ướ ườ ườ ượ
ho ng n ng n nh hi n nay. ư
Ch a k , ngoài s đông ng i có thu nh p th p, còn có nh ng nhóm ng i khác ch có nhu c u mua nhà nh mà thôi. ư ườ ườ
Đâu ph i ai cũng thích và có nhu c u nhà to? S có nhi u ng i ch c n m t căn h nh và đ dành ti n làm vi c ườ
khác.
Nói v y đ th y, trong vi c gi i bài toán v n đ nhà cho ng i thu nh p th p, đa d ng hóa s n ph m đáp ng nhu ư
c u c a nhi u ng i khác nhau hi n nay, không th không tính đ n kh năng cho phép xây d ng nh ng căn h có di n ườ ế
tích nh , th m chí ch là 20 m2.
Tôi cho r ng đây là th i đi m h p lý đ nhìn th ng vào v n đ nhà nói riêng, cũng nh th ư
tr ng b t đ ng s n nói chung, đ t đó có nghiên c u kh o sát, đánh giá k càng, đ t đó có ườ
quy t sách phù h p liên quan đ n căn h có di n tích nh .ế ế Ông Tr nh Văn Quy t ế
V i nh ng ý ki n lo ng i v áp l c h t ng không ch u đ ng đ c, hay c nh quan quy ho ch s b phá v , t o ra các ế ượ
khu nhà chu t… r i ph quy t luôn ý đ nh cho xây căn h nh , tôi cho r ng h đã nh p nh ng hai v n đ khác nhau. ế
Rõ ràng, nhu c u nhà c a ng i dân có thu nh p trung bình và th p là v n đ hi n h u c n gi i quy t. Câu chuy n ườ ế
ch là ph i đ t ra đi u ki n nh th nào đ gi i quy t đ c nh ng lo ng i v quy ho ch, môi tr ng s ng kia. ư ế ế ượ ườ
Tôi cho r ng đây là th i đi m h p lý đ nhìn th ng vào v n đ nhà nói riêng, cũng nh th tr ng b t đ ng s n nói ư ườ
chung, có nghiên c u kh o sát, đánh giá k càng, đ t đó có quy t sách phù h p liên quan đ n căn h có di n tích nh . ế ế
Ý c a tôi, chính là c n xây d ng chính sách lâu dài v căn h di n tích nh , ch không ph i ch là m t gi i pháp nh t
th i, nh m tháo g tính thanh kho n cho th tr ng b t đ ng s n hi n nay, nh m t s quan đi m đang đ xu t. ườ ư
Nh ng, “chính sách lâu dài v căn h di n tích nh ” c n ph i tính đ n đi u gì đ tránh nh ng h l y mà ông nh c ư ế
trên?
Vi c đ a ra đ c các đi u ki n áp d ng cho lo i hình căn h nh là r t quan tr ng đ tránh nh ng h l y x u. Theo ư ượ
tôi, c n có hai nhóm đi u ki n chính, m t là quy ho ch và hai là các yêu c u khi thi t k , thi công. ế ế
Đâu phải ai cũng có nhu cầu ở nhà to - Trang 2
Đâu phải ai cũng có nhu cầu ở nhà to - Người đăng: xh1212
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đâu phải ai cũng có nhu cầu ở nhà to 9 10 947