Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 20122020 thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi Ghita Lorca
Số trang: 76 trang   |   Lượt xem: 10773 lần   |   Lượt tải: 138 lần
Đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020

MỤC LỤC
Lời nói đầu .................................................................................................................................... 4
CHƯƠNG I. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG .................. 5
1.1.Khái niệm và mục tiêu trong hoạt động đầu tư công................................................... 5
1.1.1.Khái niệm ...................................................................................................................... 5
1.1.2.Mục tiêu......................................................................................................................... 5
1.2.Nguyên tắc trong hoạt động đầu tư công....................................................................... 6
1.3.Nội dung của hoạt động đầu tư công .............................................................................. 8
1.3.1.Đầu tư theo các chương trình mục tiêu quốc gia ..................................................... 8
1.3.2.Đầu tư theo các dự án công ...................................................................................... 10
1.3.3.Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư công ......................................................... 14
1.4.Cơ chế quản lý và giám sát hoạt động đầu tư công .................................................... 16
1.4.1.Các cơ chế giám sát hoạt động đầu tư công............................................................ 16
1.4.2.Quản lý hoạt động đầu tư công ................................................................................ 17
1.5.Sự cần thiết khách quan và vai trò của tái cơ cấu đầu tư công trong việc tái cấu
trúc nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. ........................................................... 17
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG Ở VIỆT NAM............. 21
GIAI ĐOẠN 2000-2010............................................................................................................. 21
2.1.Thực trạng đầu tư công trong nền kinh tế Việt Nam trước khi tiến hành tái cơ cấu
................................................................................................................................................... 21
2.2.Thực trạng đầu tư công và cơ cấu đầu tư công........................................................... 24
2.2.1.Đánh giá chung về đầu tư công hiện nay................................................................ 24
2.2.2. Thực trạng cơ cấu nguồn vốn đầu tư công của Việt Nam ..........
Đu tư công Việt Nam giai đoạn 2012-2020
1
MC LC
Li nói đu .................................................................................................................................... 4
CHƯƠNG I. CÁC VẤN Đ CƠ BN CA HOẠT ĐỘNG ĐU TƯ CÔNG .................. 5
1.1.Khái nim và mc tu trong hot đng đu tư công................................................... 5
1.1.1.Khái nim ...................................................................................................................... 5
1.1.2.Mc tiêu......................................................................................................................... 5
1.2.Nguyên tc trong hot động đu tư công. ...................................................................... 6
1.3.Ni dung ca hoạt đng đu tư công .............................................................................. 8
1.3.1.Đu theo các cơng trình mục tiêu quc gia ..................................................... 8
1.3.2.Đu theo các d án công ...................................................................................... 10
1.3.3.Các ch th tham gia hot động đucông ......................................................... 14
1.4.Cơ chế qun lý và giám sát hot động đầu công .................................................... 16
1.4.1.Các cơ chế gm sát hot động đucông............................................................ 16
1.4.2.Qun hoạt đng đầu công ................................................................................ 17
1.5.S cn thiết khách quan vai trò ca i cu đu tư công trong vic i cu
trúc nn kinh tế và đi mi mô hình tăng trưởng. ........................................................... 17
CHƯƠNG II. THỰC TRNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CÔNG VIT NAM............. 21
GIAI ĐON 2000-2010............................................................................................................. 21
2.1.Thc trạng đầu tư công trong nn kinh tế Vi ệt Nam trước khi tiến hành i cu
................................................................................................................................................... 21
2.2.Thc trạng đu tư công và cơ cu đầu công........................................................... 24
2.2.1ánh giá chung về đầu tư công hiện nay................................................................ 24
2.2.2. Thc trạng cơ cu ngun vn đầu tư công ca Vit Nam ................................... 27
Đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 20122020 thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 20122020 thực trạng và giải pháp - Người đăng: Ghita Lorca
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
76 Vietnamese
Đầu tư công ở Việt Nam giai đoạn 20122020 thực trạng và giải pháp 9 10 395