Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư công ở Việt Nam

Được đăng lên bởi vietdungvdz
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, sự hội
nhập nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam và ngày càng hợp tác sâu rộng
đã mang lại nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Trong quá trình này việc
huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển của nhà nước (đầu tư công) có một
ý nghĩa quan trọng. Nhưng đầu tư công có hiệu quả kinh tế không cao hoặc
khó xác định. Hơn nữa, đầu tư công thường có mối liên hệ trực tiếp với diễn
biến của lạm phát và định hướng cũng như tốc độ phát triển kinh tế. Vì vậy,
đầu tư công còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.
2. Tính cấp thiết của đề tài.
Sau đổi mới, mô hình kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang
kinh tế thị trường đòi hỏi phải thay đổi một cách căn bản đối tượng, phương
thức, cũng như chính sách, cách thức quyết định phạm vi nhà nước phải đầu
tư. Những thay đổi này tuy đã diễn ra, song chưa thực sự phù hợp với thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, nền kinh
tế Việt Nam phải chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang phát
triển chủ yếu theo chiều sâu, đòi hỏi phải chủ động, có phương án đầu tư rõ
ràng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Việc nghiên cứu chính sách đầu tư công của Việt Nam, đặc biệt trong
bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, là nhiệm vụ có ý nghĩa cả về lý thuyết lẫn
thực tiễn. Nghiên cứu, tổng kết và đánh giá thực tiễn đầu tư công những năm
qua là công việc cần thiết để thấy được những điểm yếu, rút ra những bài học
và đề xuất cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách đầu tư công và
hoàn thiện cơ chế quản lý. Đã có một số dự án và tác giả nghiên cứu về vấn
đề đầu tư công trong thời gian gần đây ở Việt Nam, song số lượng không
nhiều và quy mô không lớn, mặc dù vấn đề nghiên cứu này rất thiết thực và
1

2

cấp bách. Tại các cơ quan nhà nước, các vấn đề về quản lý đầu tư công cũng
được xem xét, nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế.
Trước thực tế đó, đề tài nghiên cứu: “ Đầu tư công ở Việt Nam giai
đoạn 2001 – 2011, Thực trạng và giải pháp”. Sẽ đóng góp thêm cách nhìn
nhận và một số ý kiến vào cuộc thảo luận chung cề đầu tư công trong bối
cảnh phát triển kinh tế- xã hội mới.
3. Mục tiêu nghiên cứu.
Dựa trên cơ sở lý thuyết, đề tài nghiên cứu thực trạng đầu tư công ở Việt
Nam. Từ đó phân tích kết quả đạt được đồng thời chỉ ra hạn chế và nguyên
nhân cần khắc phục trong thời gian tới.
Đề tài nghiên cứu đề xuất một số giải pháp để hoạt động đầu tư công
được hoàn thiện, tạo nền tảng cho kinh tế phát tr...
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu.
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, s hội
nhập nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam ngày càng hợp tác sâu rộng
đã mang lại nhiều thành tựu về tăng trưởng kinh tế. Trong quá trình này việc
huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển của nhà nước (đầu tư công) có một
ý nghĩa quan trọng. Nhưng đầu công hiệu quả kinh tế không cao hoặc
khó xác định. Hơn nữa, đầu công thường mối liên hệ trực tiếp với diễn
biến của lạm phát định hướng cũng như tốc đ phát triển kinh tế. vậy,
đầu tư công còn nhiều vấn đề cần được giải quyết.
2. Tính cấp thiết của đề tài.
Sau đổi mới, hình kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang
kinh tế thị trường đòi hỏi phải thay đổi một cách căn bản đối tượng, phương
thức, cũng như chính sách, cách thức quyết định phạm vi n nước phải đầu
tư. Những thay đổiy tuy đã diễn ra, song chưa thực sự phợp với thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian tới, nền kinh
tế Việt Nam phải chuyển từ nh tăng trưởng theo chiều rộng sang phát
triển chủ yếu theo chiều sâu, đòi hỏi phải chủ động, phương án đầu
ràng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Việc nghiên cứu chính sách đầu công của Việt Nam, đặc biệt trong
bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, là nhiệm vụ ý nghĩa cả về thuyết lẫn
thực tiễn. Nghiên cứu, tổng kết đánh giá thực tiễn đầu công những năm
qua công việc cần thiết để thấy được những điểm yếu, rút ra những bài học
đề xuất sở khoa học cho việc hoạch định chính sách đầu công
hoàn thiện chế quản lý. Đã một s dự án tác giả nghiên cứu về vấn
đề đầu công trong thời gian gần đây Việt Nam, song số lượng không
nhiều quy không lớn, mặc vấn đ nghiên cứu này rất thiết thực
1
1
Đầu tư công ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư công ở Việt Nam - Người đăng: vietdungvdz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Đầu tư công ở Việt Nam 9 10 384