Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư công tại việt nam thực trang và giải pháp

Được đăng lên bởi thlanvass
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1514 lần   |   Lượt tải: 19 lần
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG: NHÌN TỪ TÁC ĐỘNG
CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Phó Thị Kim Chi, Trần Thị Kim Dung, Đỗ Văn Lâm,
Chu Thị Nhường, Lương Thu Hương
TT THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KT - XH QUỐC GIA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Hà Nội, tháng 11/2013

NỘI DUNG CHÍNH

1. Tổng quan về đầu tư công ở Việt Nam
2. Hiệu quả đầu tư công và việc sử dụng công
cụ định lượng để đánh giá hiệu quả đầu tư
công ở Việt Nam
3. Hiệu quả đầu tư công qua một số công cụ
định lượng
4. Một số kết luận

Phần 1. Tổng quan về đầu tư công ở Việt Nam
1.1 Khái niệm, vai trò, khác biệt đầu tư công Việt
Nam
1.2 Vài nét về tình hình đầu tư công Việt Nam giai
đoạn 2000-2011

1.1 Tổng quan về đầu tư công ở Việt Nam (3)
• Một số khác biệt của đầu tư công ở Việt Nam
Quốc tế

Việt Nam

Lĩnh vực

Đầu tư công là việc đầu tư/chi tiêu
của nhà nước nhằm phát triển cơ
sở hạ tầng, y tế, giáo dục (Theo
Liên hợp quốc)
Cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng

Đầu tư của nhà nước gồm tất cả các
chương trình, dự án sử dụng nguồn
vốn của Nhà nước” (Dự thảo Luật
đầu tư công lần 2)
Cơ sở hạ tầng, dịch vụ công cộng +
lĩnh vực quản lí, kinh doanh của
doanh nghiệp nhà nước

Phân biệt đầu tư
công và các loại
hình khác

Dựa trên tính chất của chương
Dựa trên nguồn vốn sử dụng: vốn
trình, dự án: công cộng, nhằm mục của nhà nước
đích phát triển kinh tế, xã hội

Mục tiêu
Số liệu

Phi lợi nhuận
Đầu tư vào CSHT

Nghiên cứu

Hiệu quả đầu tư vào CSHT

Định nghĩa

Phi lợi nhuận + mục tiêu của DNNN
Vốn đầu tư khu vực nhà nước, bao
gồm: Vốn NS, tín dụng NN và đầu tư
phát triển DNNN.
Hiệu quả đầu tư của vốn nhà nước
và đầu tư DNNN.

1.2 Vài nét về đầu tư công tại Việt Nam (1)
•

Đầu tư công Việt Nam liên tục tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư xã
hội nhưng tốc độ đang trong xu hướng giảm.

+ Vốn đầu tư công được cấu thành chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và có
đóng góp ít hơn so với đầu tư chung vào tăng trưởng nền kinh tế

•

Đầu tư công còn quá chú trọng đối với lĩnh vực kinh tế, cơ cấu đầu tư công theo
ngành cũng còn nhiều bất cập
100%
80%

6,2

5

16

16,4

77,8

1995-2000

9

9,2

15,7

12,5

78,6

75,3

78,3

2001-2005

2006-2010

2011

60%
40%
20%
0%

Kinh tế

•

Xã hội

Quản lý

Ngành nghề chưa được quan tâm đầu tư đúng mức (NLTS), những ngành khác
mang tính xã hội và dịch vụ công cộng như y tế, giáo dục cũng chiếm tỷ trọng đầu
tư khá khiêm tốn và gần như không thay đổi trong suốt thời gian qua. Phần lớn
vốn đầu tư công được đầu tư cho điện nước, vận tải kho bãi, thông tin viễn thông,
là những ngành nghề có thể huy...
HIỆU QUẢ ĐU TƯ CÔNG: NHÌN TỪ TÁC ĐỘNG
CỦA NÓ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Hà Nội, tháng 11/2013
Phó Thị Kim Chi, Trần Thị Kim Dung, Đỗ Văn Lâm,
Chu Thị Nhường, Lương Thu Hương
TT THÔNG TIN VÀ DỰ BÁO KT - XH QUỐC GIA
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Đầu tư công tại việt nam thực trang và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư công tại việt nam thực trang và giải pháp - Người đăng: thlanvass
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Đầu tư công tại việt nam thực trang và giải pháp 9 10 726