Ktl-icon-tai-lieu

Đầu Tư Công

Được đăng lên bởi phamdangnam92-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2712 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Thực Trạng và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Qủa Đầu Tư Công Ở VN

GVHD:

MỤC LỤC
Lời Nói Đầu………………………………………………………
Chương I: Những vấn đề lí luận chung về đầu tư công……………………….
1.1. Bản chất và khái niệm đầu tư công…………………………………………..
1.2. Nguồn vốn đầu tư của khu vực công…………………………………………
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Các nguồn huy động vốn đầu tư công

1.2.2.1 Vốn từ ngân sách nhà nước
1.2.2.2 Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh
1.2.2.3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.2.2.4. Vốn đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước
1.3. Đặc điểm và vai trò của đầu tư công trong phát triển kinh tế xã hội
1.3.2. Đặc điểm
1.3.1. Vai trò
Chương II)Thực trạng đầu tư công của Việt Nam giai đoạn 2000-2012
2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam
2.2. Tổng vốn đầu tư công của Việt Nam

2.3. Quy mô và cơ cấu đầu tư công...................................................................
2.3.1. Nhìn nhận từ góc độ thành phần kinh tế.................................................
2.3.1.1. Vốn đầu tư ở Việt Nam.........................................................................
2.3.1.2. Quy mô của đầu tư và đầu tư công......................................................
2.3.1.3. Cơ cấu đầu tư công................................................................................
2.3.2. Nhìn nhận từ góc độ ngành và lĩnh vực đầu tư.......................................

SV: Phạm Đăng Nam

Lớp: Kinh Tế Đầu Tư 53C

Thực Trạng và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Qủa Đầu Tư Công Ở VN

GVHD:

2.3.2.1. Quy mô và cơ cấu vốn đầu tư công phân theo ngành........................
2.3.2.2. Cơ cấu vốn đầu tư công phân theo lĩnh vực đầu tư...........................
2.4. Đánh giá hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam
2.4.1. Hiệu quả đầu tư công
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân của đầu tư công trong thời gian qua
2.4.2.1. Hạn chế
2.4.2.2. Nguyên nhân
Chương III)Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công ở Việt Nam
3.1. Định hướng của nhà nước đối với hoạt động đầu tư công
3.2. Giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư công

KẾT LUẬN…………………………

SV: Phạm Đăng Nam

Lớp: Kinh Tế Đầu Tư 53C

Thực Trạng và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Qủa Đầu Tư Công Ở VN

GVHD:

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU
QUẢ ĐẦU TƯ CÔNG Ở VIỆT NAM
LỜI MỞ ĐẦU
Công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế đã mang lại nhiều
thành tựu cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Trong quá trình ấy việc huy
động và sử dụng vốn đầu tư của nhà nước có một ý nghĩa quan trọng.Đầu tư
công đóng vai trò tạo nên những nền tảng vật chất – kĩ thuật qu...
Thực Trạng và Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Qủa Đầu Tư Công Ở VN GVHD:
MỤC LỤC
Lời Nói Đầu………………………………………………………
Chương I: Những vấn đề lí luận chung về đầu tư công……………………….
1.1. Bản chất và khái niệm đầu tư công…………………………………………..
1.2. Nguồn vốn đầu tư của khu vực công…………………………………………
1.2.1 Khái niệm
1.2.2 Các nguồn huy động vốn đầu tư công
1.2.2.1 Vốn từ ngân sách nhà nước
1.2.2.2 Vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh
1.2.2.3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước
1.2.2.4. Vốn đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp nhà nước
1.3. Đặc điểm và vai trò của đầu tư công trong phát triển kinh tế xã hội
1.3.2. Đặc điểm
1.3.1. Vai trò
Chương II)Thực trạng đầu tư công của Việt Nam giai đoạn 2000-2012
2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam
2.2. Tổng vốn đầu tư công của Việt Nam
2.3. Quy mô và cơ cấu đầu tư công...................................................................
2.3.1. Nhìn nhận từ góc độ thành phần kinh tế.................................................
2.3.1.1. Vốn đầu tư ở Việt Nam.........................................................................
2.3.1.2. Quy mô của đầu tư và đầu tư công......................................................
2.3.1.3. Cơ cấu đầu tư công................................................................................
2.3.2. Nhìn nhận từ góc độ ngành và lĩnh vực đầu tư.......................................
SV: Phạm Đăng Nam Lớp: Kinh Tế Đầu Tư 53C
Đầu Tư Công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu Tư Công - Người đăng: phamdangnam92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đầu Tư Công 9 10 220