Ktl-icon-tai-lieu

ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

Được đăng lên bởi httamtink19
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
I- KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ, PHÂN LOẠI ĐẦU TƯ
1. Khái niệm :
Đầu tư chính là sự hy sinh giá trị chắc chắn ở thời điểm hiện tại để đổi lấy (khả năng
không chắc chắn) giá trị trong tương lai. Cần phân biệt hai khái niệm khác nhau trong
đầu tư đó là đầu tư tài chính và đầu tư thực.
- Đầu tư thực : là một khoản tiền đầu tư để hình thành nhà máy mới, kết quả của nó là
làm gia tăng xuất lượng trong tương lai như tăng sản lượng, tăng doanh thu.
- Đầu tư tài chính : là khoản đầu tư không làm gia tăng xuất lượng mà liên quan đến
khoản nợ, gồm tất cả các khoản cho vay, đầu tư mua bán chứng khoán. Trong nền
kinh tế phát triển, các khoản đầu tư tài chính càng phát triển sẽ tạo thuận lợi cho sự gia
tăng mạnh mẽ của đầu tư thực.
2. Đặc trưng của đầu tư :
- Đầu tư là phải bỏ vốn ban đầu.
- Từ đầu vào đến đầu ra phải có thời gian (mua trái phiếu).
- Đầu tư phải gắn liền với rủi ro và mạo hiểm (mua vé số).
- Đầu tư được diễn ra trên thị trường, các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hình và
phương pháp đầu tư trong khuôn khổ pháp luật.
- Mong muốn của nhà đầu tư là hiệu quả : hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Nhà DN
thường nghiên cứu về hiệu quả kinh tế, Nhà nước lại mong muốn hiệu quả kinh tế gắn
liền với hiệu quả xã hội, điều này dẫn đến sự tồn tại các DN nhà nước.
3. Phân loại dự án đầu tư :
Phân loại theo mối quan hệ giữa những dự án đầu tư :
* Các dự án độc lập lẫn nhau : hai dự án được gọi là độc lập về mặt kinh tế nếu việc
chấp nhận hoặc từ bỏ một dự án này không tác động đến quyết định chấp nhận hoặc
từ bỏ dự án khác. Đối với nhà đầu tư dự án nào có lợi thì thực hiện.
* Các dự án phụ thuộc lẫn nhau : Hai dự án phụ thuộc về mặt kinh tế là việc phát triển
dự án này làm ảnh hưởng đến việc phát triển dự án kia và ngược lại.
Ví dụ : việc phát triển máy điện toán cá nhân và việc phát triển thêm phần mềm bổ
sung : phần mềm tốt có khả năng làm gia tăng doanh số của máy điện toán và việc sử
dụng máy điện toán cũng có khả năng làm gia tăng sức cầu đối với phần mềm của nó.
* Các dự án loại trừ lẫn nhau : Là việc chấp nhận hoặc loại bỏ dự án này ảnh hưởng
đến quyết định lựa chọn hay loại bỏ dự án khác. Nếu lựa chọn dự án này cũng có
nghĩa loại bỏ toàn bộ các dự án còn lại.
Ví dụ : việc mua sắm thêm một số máy móc thiết bị mới có lợi hơn hay phải thuê dài
hạn trong một thời gian dài là hai dự án loại trừ lẫn nhau.
II- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Quyết định đầu tư dài hạn của DN là quyết định có tính chất chiến lược có ảnh hưởng
đến sự thà...
ĐẦU TƯ DÀI HN CA DOANH NGHIP
I- KHÁI NIM ĐẦU TƯ, PHÂN LOI ĐẦU TƯ
1. Khái nim :
Đầu tư chính là s hy sinh giá tr chc chn thi đim hin ti để đổi ly (kh năng
không chc chn) giá tr trong tương lai. Cn phân bit hai khái nim khác nhau trong
đầu tư đó là đầu tư tài chính và đầu tư thc.
- Đầu tư thc : là mt khon tin đầu tư để hình thành nhà máy mi, kết qu ca nó là
làm gia tăng xut lượng trong tương lai như tăng sn lượng, tăng doanh thu.
- Đầu tư tài chính : là khon đầu tư không làm gia tăng xut lượng mà liên quan đến
khon n, gm tt c các khon cho vay, đầu tư mua bán chng khoán. Trong nn
kinh tế phát trin, các khon đầu tư tài chính càng phát trin s to thun li cho s gia
tăng mnh m ca đầu tư thc.
2. Đặc trưng ca đầu tư :
- Đầu tư là phi b vn ban đầu.
- T đầu vào đến đầu ra phi có thi gian (mua trái phiếu).
- Đầu tư phi gn lin vi ri ro và mo him (mua vé s).
- Đầu tư được din ra trên th trường, các nhà đầu tư có th la chn loi hình và
phương pháp đầu tư trong khuôn kh pháp lut.
- Mong mun ca nhà đầu tư là hiu qu : hiu qu kinh tế và hiu qu xã hi. Nhà DN
thường nghiên cu v hiu qu kinh tế, Nhà nước li mong mun hiu qu kinh tế gn
lin vi hiu qu xã hi, điu này dn đến s tn ti các DN nhà nước.
3. Phân loi d án đầu tư :
Phân loi theo mi quan h gia nhng d án đầu tư :
* Các d án độc lp ln nhau : hai d án được gi là độc lp v mt kinh tế nếu vic
chp nhn hoc t b mt d án này không tác động đến quyết định chp nhn hoc
t b d án khác. Đối vi nhà đầu tư d án nào có li thì thc hin.
* Các d án ph thuc ln nhau : Hai d án ph thuc v mt kinh tế là vic phát trin
d án này làm nh hưởng đến vic phát trin d án kia và ngược li.
Ví d : vic phát trin máy đin toán cá nhân và vic phát trin thêm phn mm b
sung : phn mm tt có kh năng làm gia tăng doanh s ca máy đin toán và vic s
dng máy đin toán cũng có kh năng làm gia tăng sc cu đối vi phn mm ca nó.
* Các d án loi tr ln nhau : Là vic chp nhn hoc loi b d án này nh hưởng
đến quyết định la chn hay loi b d án khác. Nếu la chn d án này cũng có
nghĩa loi b toàn b các d án còn li.
Ví d : vic mua sm thêm mt s máy móc thiết b mi có li hơn hay phi thuê dài
hn trong mt thi gian dài là hai d án loi tr ln nhau.
II- CÁC NHÂN T NH HƯỞNG ĐẾN QUYT ĐỊNH ĐẦU TƯ
Quyết định đầu tư dài hn ca DN là quyết định có tính cht chiến lược có nh hưởng
đến s thành bi trong kinh doanh ca DN trên thương trường. Do vy khi đầu tư dài
hn DN nên xem xét đến các yếu t nh hưởng sau :
- Chính sách kinh tế ca nhà nước : được th hin trong hiến pháp, trong các lut l
bin pháp kinh tế nhm to hành lang, môi trường kinh tế lành mnh, định hướng cho
DN phát trin.
- Th trường và s cnh tranh : th trường tiêu th là mt căn c quan trng để cho DN
quyết định đầu tư. Bi vì trong nn kinh tế th trường DN sn xut mt loi sn phm
nào đó phi phù hp vi yêu cu ca người tiêu dùng, nên phi xem xét mc cu ca
th trường đồng thi khi đầu tư phi chú ý khai thác li thế riêng ca DN mi đứng
vng được trong cnh tranh.
ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP - Người đăng: httamtink19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 9 10 103