Ktl-icon-tai-lieu

đầu tư phát triển

Được đăng lên bởi Thu Luong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Định nghĩa, khái niệm về đầu tư và tăng trưởng kinh tế

I.
1.

Đầu tư
Hiện nay, có nhiều khái niệm khác nhau về đầu tư như: Theo quan điểm
dưới góc độ tiêu dùng, thì đầu tư là hình thức hạn chế tiêu dùng hiện tại để
thu được mức tiêu dùng lớn trong tương lai; Theo quan điểm trên góc độ tài
chính, thì đầu tư là một chuỗi các hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư nhận về
một chuỗi các dòng thu nhằm hoàn vốn và sinh lời; Theo nghĩa rộng và bao
quát thì đầu tư là việc sử dụng phối hợp các nguồn lực ở hiện tại vào một
hoạt động nào đó nhằm đạt được một hay một số tập hợp mục đích của nhà
đầu tư trong tương lai
Tuy nhiên, theo Luật đầu tư số: 59/2005/QH11, được Quốc hội nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày
29/11/2005 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 thì: “Đầu tư là
việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình
thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật”.

2.

Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế được hiểu là sự gia tăng về sản lượng của nền kinh tế
theo thời gian. Theo quan điểm của kinh tế học, thì tăng trưởng kinh tế
thường chỉ sự gia tăng của giá trị tổng sản phẩm quốc dân (GNP) hoặc sự
gia tăng của giá trị GNP bình quân đầu người. Tuy nhiên, để phán ánh
chính xác hơn sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, người ta thường chỉ

tính sản lượng ròng của một nền kinh tế, tức là tổng sản phẩm quốc nội
(GDP) của nền kinh tế đó. Như vậy, tăng trưởng kinh tế được tính bằng
mức tăng GDP hoặc mức tăng GDP bình quân đầu người theo thời gian.
Điều này có nghĩa là tăng trưởng kinh tế chỉ thể hiện sự gia tăng về mặt
lượng của nền kinh tế theo thời gian.

Tác động của đầu tư phát trển đến tăng trưởng kinh tế

II.

Như chúng ta đã biết, đầu tư phát triển chính là hoạt động đầu tư tài sản vật
chất và sức lao động chính vì thế nó là nhân tố quan trọng để phát triển và
tăng trưởng kinh tế. Đối với một nền kinh tế, hoạt động đầu tư có một ý
nghĩa đặc biệt quan trọng, nó không chỉ đóng vai trò trong quá trình tái sản
xuất của xã hội mà còn tạo ra những cú hích cho sự phát triển của nền kinh
tế ở những nước đang phát triển thoát khỏi vòng luẩn quẩn của nợ nần và
nghèo đói, tạo ra sự phát triển của các nền kinh tế phát triển.
1.

Đầu tư phát triển tác động đến quy mô sản lượng của nền kinh tế
*) Trong nền kinh tế thị trường thì hàng hoá, dịch vụ được điều tiết thông
qua quan hệ cung, cầu. Do đó, nó tác độn...
ÁNH GIÁ S TÁC NG C A U TĐ ĐỘ ĐẦ Ư
PHÁT TRI N N T NG TR NG KINH T ĐẾ Ă ƯỞ
I. Định nghĩa, khái niệm về đầu tư và tăng trưởng kinh tế
1. Đầu tư
Hiện nay, nhiều khái niệm khác nhau về đầu tư như: Theo quan điểm
dưới góc độ tiêung, thì đầu tư lành thức hạn chế tiêu ng hiện tại để
thu được mức tiêu dùng lớn trong tương lai; Theo quan điểm trên góc độ tài
chính, t đầu tư là một chuỗi các hoạt động chi tiêu để chủ đầu tư nhận về
một chuỗi các dòng thu nhằm hoàn vốn và sinh lời; Theo nghĩa rộng và bao
quát thì đầu việc s dụng phối hợp các nguồn lực hiện tại vào một
hoạt động nào đó nhằm đạt được một hay một số tập hợp mục đích của nhà
đầu tư trong tương lai
Tuy nhiên, theo Luật đầu tư số: 59/2005/QH11, được Quốc hội ớc Cộng
hoà hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày
29/11/2005 chính thức hiệu lực từ ngày 01/7/2006 thì: “Đầu
việc nđầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu nh hoặc vô hình để hình
thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật”.
2. Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế được hiểu sự gia tăng về sản lượng của nền kinh tế
theo thời gian. Theo quan điểm của kinh tế học, thì tăng trưởng kinh tế
thường chỉ s gia tăng của giá trtổng sản phẩm quốc dân (GNP) hoặc sự
gia tăng của giá trị GNP bình quân đầu người. Tuy nhiên, để phán ánh
chính xác hơn sự tăng trưởng kinh tế của một quốc gia, người ta thường chỉ
đầu tư phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đầu tư phát triển - Người đăng: Thu Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
đầu tư phát triển 9 10 455