Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi më ®Çu
ThÕ kû 21 ®· më ra mét thêi kú ph¸t triÓn míi cho toµn cÇu, mét thÕ
giíi ®Çy s«i ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy c¸c níc tÝch
cùc gia nhËp vµo c¸c tæ chøc quèc tÕ nh: WTO (tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ),
OECD (tæ chøc hîp t¸c vµ ph¸t triÓn kinh tÕ), APEC (diÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ
ch©u ¸ th¸i b×nh d¬ng)...mét lo¹t c¸c hîp t¸c, ®èi t¸c ®îc ký kÕt gi÷a c¸c
quèc gia t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, giao lu bu«n b¸n
gi÷a c¸c níc trong thêi kú më cöa. §©y lµ yÕu tè h×nh thµnh vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi (FDI), mét nguån vèn cã vai trß quan träng thóc ®Èy qu¸ tr×nh
CNH-H§H cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt mét phÇn c«ng ¨n viÖt lµm
cho ngêi lao ®éng.
§èi víi ViÖt Nam, mét níc ®i lªn tõ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, ®iÒu
kiÖn kinh tÕ cßn nghÌo nµn, c¬ së vËt chÊt- kü thuËt cßn thiÕu thèn, vËy mµ
míi chØ ®æi míi thËt sù sau n¨m 1986. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: b»ng mäi c¸ch
ph¶i ®a níc ta theo kÞp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi, biÕn níc ta trë
thµnh mét níc cã nÒn c«ng nghiÖp v÷ng vµng vÒ mäi mÆt nhng còng chØ duy
tr× mét tû lÖ thÊt nghiÖp cho phÐp. Bëi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng
ë níc ta trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ ®Æt ra nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ lµ yªu cÇu tríc m¾t mµ ®ã lµ c¶ vÊn ®Ò l©u
dµi cÇn ph¶i cã nhiÒu gi¶i ph¸p. Mét trong c¸c c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc
lµm, gi¶m thÊt nghiÖp ®ã lµ: X©y dùng m«i trêng ®Çu t thuËn lîi ®Ó tõ ®ã cã
thÓ thu hót ®îc c¸c nguèn vèn ®Çu t cña níc ngoµi ®Æt biÖt lµ FDI.
Bëi vËy trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n nµy sÏ tËp trung nghiªn cøu: “§Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ViÖt Nam
trong tiÕn tr×nh toµn cÇu hãa.

Néi dung cña ®Ò ¸n gåm 3 phÇn:
PhÇn I: ý nghÜa cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ t¹o viÖc lµm cho
ngêi lao ®éng ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸
PhÇn II: Ph©n tÝch trùc tr¹ng vÒ hiÖu qña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
(FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh
toµn cÇu ho¸.
PhÇn III: C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi
(FDI) ®Ó t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam trong tiÕn tr×nh toµn
cÇu ho¸
§Ó hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c¸c c«
trong khoa Kinh tÕ Lao ®éng vµ d©n sè trêng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n vµ
®Æc biÖt víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña GS. TS Ph¹m §øc Thµnh ®· gióp em hoµn
thµnh ®Ò ¸n nµy.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Néi dung
PhÇn I

Lý luËn chung vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) víi vÊn
®Ò t¹o v...
Lêi më ®Çu
ThÕ 21 ®· ra mét thêi ph¸t triÓn míi cho toµn cÇu, mét thÕ
giíi ®Çy s«i ®éng cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸. §iÒu ®ã ®· thóc ®Èy c¸c níc tÝch
cùc gia nhËp vµo c¸c tæ chøc quèc nh: WTO (tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ),
OECD (chøc hîp t¸cph¸t triÓn kinh tÕ), APEC (diÔn ®µn hîp t¸c kinh
ch©u ¸ th¸i b×nh d¬ng)...mét lo¹t c¸c hîp t¸c, ®èi t¸c ®îc kÕt gi÷a c¸c
quèc gia t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, giao lu bu«n b¸n
gi÷a c¸c níc trong thêi cöa. §©y yÕu h×nh thµnh vèn ®Çu t trùc
tiÕp níc ngoµi (FDI), mét nguån vèn cã vai trß quan träng thóc ®Èy qu¸ tr×nh
CNH-H§H cñac níc ®ang ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt mét phÇn c«ng ¨n viÖt lµm
cho ngêi lao ®éng.
§èi víi ViÖt Nam, mét níc ®i lªn tõ mét nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu, ®iÒu
kiÖn kinh cßn nghÌo nµn, vËt chÊt- thuËt cßn thiÕu thèn, vËy
míi c®æi míi thËt sù sau n¨m 1986. Do ®ã, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: b»ng mäi c¸ch
ph¶i ®a níc ta theo kÞp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña thÕ giíi, biÕn níc ta trë
thµnh mét níc nÒn c«ng nghiÖp v÷ng vµng mäit nhng còng c duy
tr× mét tûthÊt nghiÖp cho phÐp. Bëi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng
ë níc ta trong tiÕn tr×nh toµn cÇu ho¸ ®Æt ra nhiÒu khã kh¨n vµ th¸ch thøc lín.
§Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy kh«ng chØ lµ yªu cÇu tríc m¾t mµ ®ã lµ c¶ vÊn ®Ò l©u
dµi cÇn ph¶i cã nhiÒu gi¶i ph¸p. Mét trong c¸c c¸ch ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc
lµm, gi¶m thÊt nghiÖp ®ã lµ: X©y dùng m«i trêng ®Çu t thuËn lîi ®Ó ®ã
thÓ thu hót ®îc c¸c nguèn vèn ®Çu t cña níc ngoµi ®Æt biÖt lµ FDI.
Bëi vËy trong khu«n khæ cña ®Ò ¸n nµy p trung nghiªn cøu: §Çu
t trùc tiÕp níc ngoµi (FDI) víi vÊn ®Ò t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ViÖt Nam
trong tiÕn tr×nh toµn cÇu hãa.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Đầu tư trực tiếp nước ngoài với vấn đề tạo việc làm cho lao động Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa 9 10 968