Ktl-icon-tai-lieu

đầu tư từ ngân sách nhà nước: Thực trạng đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011

Được đăng lên bởi ruby08
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Đề tài: Thực trạng đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011, thực trạng và giải pháp?
Bài làm:
Kể từ sau quá trình đổi mới (1985), Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chọn con đường xây dựng
chủ nghĩa xã hội kết hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước và đặt mục tiêu đến
năm 2020 sẽ đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp.Cũng theo quan điểm về
công nghiệp hóa của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì Công nghiệp hóa - hiện đại hóa là sự nghiệp
của toàn dân, được mọi thành phần kinh tế tham gia, trong đó nền kinh tế nhà nước là chủ đạo
Đúng theo định hướng của Nhà nước.Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển dịch cơ cấu từ
một nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu sang cơ cấu của nước có nghành công nghiệp và
dịch vụ.Đó là một bước đầu thành công.
Năm 2007,Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO.Đánh dấu mốc quan trọng
cho sự phát triển kinh tế của nước ta.Vậy nền kinh tế mà nhà nước là chủ đạo đã có sự vận hành
như thế nào trong giai đoạn phát triển này-giai đoạn 2007-2011.
1.Đầu tư công tại Việt Nam
1.1 Khái niệm về đầu tư công
Khái niệm đầu tư công:
Đầu tư công theo nghĩa hẹp được hiểu là đầu tư từ NSNN,từ nguồn viện trợ phát triển chính
thức của nước ngoài,từ nguồn phát hành trái phiếu chính phủ ở trong nước và nước ngoài(sau
đây còn gọi là đầu tư từ NN).
Còn theo nghĩa rộng,đầu tư công là đầu tư của khu vực kinh tế NN bao gồm cả đầu tư của NN
và đầu tư của các DNNN.Nội dung bài nghiên cứu liên quan đến đầu tư công theo nghĩa rộng.
1.2.Tình hình đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011:
Ở nước ta trong những năm qua,Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội đã bắt đầu giảm, từ trên 46%
GDP năm 2007 xuống 41,5% năm 2008 và tiếp tục xuống 34,6% năm 2011,đầu tư công chiếm
gần một nửa tổng vốn đầu tư toàn xã hội. trong đó tốc độ tăng trưởng vốn của nhà nước đã giảm
mạnh từ năm 2007 đến nay.Tỷ trọng đầu tư khu vực Nhà nước trong tổng đầu tư toàn xã hội đã
giảm khá nhanh.Năm 2008 chiếm 28,5%(trong đó đầu tư từ NSNN 16,2%;tín dụng NN 4,1% và
DNNN 8,2%).Năm 2009,ước tính tỷ trọng đầu tư của khu vực NN tăng lên,chiếm khoảng 34,8%
tổng đầu tư xã hội(trong đó đầu tư từ ngân sách 21,8%) do đây là năm nhà nước chủ trương hỗ
trợ nền kinh tế nhằm đối phó với các tác động sâu rộng của khủng hoảng tài chính toàn cầu .Vào
năm 2010,với sự đầu tư và hỗ trợ của Nhà nước,các DNNN đang nắm giữ khoảng 75% tài sản cố
định quốc gia,gần 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội,khoảng 60% tổng lượng tín dụng ngân hang

trong nước và tổng vốn vay nước ngoài và phần lớn nguồn nhân l...
Đề tài: Thực trạng đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011, thực trạng và giải pháp?
Bài làm:
Kể từ sau quá trình đổi mới (1985), Đảng Cộng Sản Việt Nam đã chọn con đường xây dựng
chủ nghĩa xã hội kết hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước và đặt mục tiêu đến
năm 2020 sẽ đưa Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp.Cũng theo quan điểm về
công nghiệp hóa của Đảng Cộng Sản Việt Nam thì Công nghiệp hóa - hiện đại hóa là sự nghiệp
của toàn dân, được mọi thành phần kinh tế tham gia, trong đó nền kinh tế nhà nước là chủ đạo
Đúng theo định hướng của Nhà nước.Nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển dịch cơ cấu từ
một nước nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu sang cơ cấu của nước có nghành công nghiệp và
dịch vụ.Đó là một bước đầu thành công.
Năm 2007,Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO.Đánh dấu mốc quan trọng
cho sự phát triển kinh tế của nước ta.Vậy nền kinh tế mà nhà nước là chủ đạo đã có sự vận hành
như thế nào trong giai đoạn phát triển này-giai đoạn 2007-2011.
1.Đầu tư công tại Việt Nam
1.1 Khái niệm về đầu tư công
Khái niệm đầu tư công:
Đầu tư công theo nghĩa hẹp được hiểu là đầu tư từ NSNN,từ nguồn viện trợ phát triển chính
thức của nước ngoài,từ nguồn phát hành trái phiếu chính phủ ở trong nước và nước ngoài(sau
đây còn gọi là đầu tư từ NN).
Còn theo nghĩa rộng,đầu tư công là đầu tư của khu vực kinh tế NN bao gồm cả đầu tư của NN
và đầu tư của các DNNN.Nội dung bài nghiên cứu liên quan đến đầu tư công theo nghĩa rộng.
1.2.Tình hình đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011:
Ở nước ta trong những năm qua,Tổng nguồn vốn đầu tư xã hội đã bắt đầu giảm, từ trên 46%
GDP năm 2007 xuống 41,5% năm 2008 và tiếp tục xuống 34,6% năm 2011,đầu tư công chiếm
gần một nửa tổng vốn đầu tư toàn xã hội. trong đó tốc độ tăng trưởng vốn của nhà nước đã giảm
mạnh từ năm 2007 đến nay.Tỷ trọng đầu tư khu vực Nhà nước trong tổng đầu tư toàn xã hội đã
giảm khá nhanh.Năm 2008 chiếm 28,5%(trong đó đầu tư từ NSNN 16,2%;tín dụng NN 4,1% và
DNNN 8,2%).Năm 2009,ước tính tỷ trọng đầu tư của khu vực NN tăng lên,chiếm khoảng 34,8%
tổng đầu tư xã hội(trong đó đầu tư từ ngân sách 21,8%) do đây là năm nhà nước chủ trương hỗ
trợ nền kinh tế nhằm đối phó với các tác động sâu rộng của khủng hoảng tài chính toàn cầu .Vào
năm 2010,với sự đầu tư và hỗ trợ của Nhà nước,các DNNN đang nắm giữ khoảng 75% tài sản cố
định quốc gia,gần 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội,khoảng 60% tổng lượng tín dụng ngân hang
đầu tư từ ngân sách nhà nước: Thực trạng đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đầu tư từ ngân sách nhà nước: Thực trạng đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011 - Người đăng: ruby08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
đầu tư từ ngân sách nhà nước: Thực trạng đầu tư công tại Việt Nam giai đoạn 2007-2011 9 10 374