Ktl-icon-tai-lieu

đầu tư và phát triển, một nhiệm vụ hàng đầu

Được đăng lên bởi Dao X Phuc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC LOẠI ĐẦU TƯ KHÁC
TRONG NỀN KINH TẾ
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mai
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

Trong thực tế quản lý kinh tế hiện nay ở nước ta nhiều nhà kinh tế còn có sự
nhầm lẫn giữa đầu tư phát triển với các loại đầu tư khác. Điều này là một nguyên
nhân dẫn đến thực trạng là khi tổng kết đánh giá kết quả và hiệu quả của đầu tư phát
triển không thống nhất, mỗi cơ quan quản lý đưa ra những số liệu khác nhau, gây
khó khăn cho quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hoá tiếp theo. Do đó, vấn
đề làm rõ bản chất và nội dung của đầu tư phát triển, sự khác biệt và mối quan hệ
giữa đầu tư phát triển và các loại đầu tư khác trong nền kinh tế nước ta hiện nay là
cần thiết, cấp bách và là một nội dung chủ của bài viết này.
Trước hết, chúng ta hãy làm rõ bản chất của các hoạt động đầu tư nói chung.
Đầu tư là một hoạt động kinh tế của đất nước; một bộ phận của hoạt động sản
xuất kinh doanh của cơ sở, một vấn đề trong cuộc sống được mọi gia đình, mọi cá
nhân quan tâm khi có điều kiện nhằm tăng thu nhập và nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần của bản thân và gia đình.
Bản chất thuật ngữ “đầu tư” là sự bỏ ra, sự chi phí, sự hy sinh và hoạt động đầu
tư là sự bỏ ra, sự hy sinh sự chi phí các nguồn lực (tiền, của cải vật chất, sức lao
động,...) để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm đạt được những kết quả lớn hơn
(các chi phí đã bỏ ra) trong tương lai (như thu về được số tiền lớn hơn số tiền đã bỏ
ra, có thêm nhà máy, trường học, bệnh viện, máy móc thiết bị, sản phẩm được sản
xuất ra,... tăng thêm sức lao động bao gồm cả số lượng và trình độ chuyên môn
nghiệp vụ và sức khoẻ).
Trong các kết quả trên đây có loại chỉ có ý nghĩa trực tiếp ở phạm vi hẹp đối với
bản thân người đầu tư, có loại lại có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với cá nhân
người đầu tư mà còn quan trọng đối với cả nền kinh tế của đất nước. Chẳng hạn,
chúng ta xem xét các tình huống sau đây:
1- Một Công ty đã chi (đầu tư) 500 triệu đồng để xây thêm một kho chứa
nguyên vật liệu. Kết quả của việc chi phí này là Công ty đã tăng thêm tài sản cố định
của mình đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của Công ty. Còn nền kinh tế của đất
nước có thêm tài sản vật chất (kho chứa nguyên vật liệu) phục vụ sự phát triển hoạt
động kinh tế của đất nước thông qua sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của
Doanh nghiệp xây kho chứa nguyên vật liệu.
2- Công ty xe buýt Hà Nội vừa đầu tư mua sắm thêm một số lượng khá lớn ô tô
buýt để mở rộng hoạt động phục vụ giao thông công cộng của công ty. ...
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CÁC LOẠI ĐẦU TƯ KHÁC
TRONG NỀN KINH TẾ
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Mai
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Trong thực tế quản kinh tế hiện nay nước ta nhiều nhà kinh tế còn sự
nhầm lẫn giữa đầu phát triển với các loại đầu khác. Điều này một nguyên
nhân dẫn đến thực trạng là khi tổng kết đánh giá kết quả và hiệu quả của đầu tư phát
triển không thống nhất, mỗi quan quản đưa ra những số liệu khác nhau, gây
khó khăn cho quá trình hoạch định chính sách và kế hoạch hoá tiếp theo. Do đó, vấn
đề làm bản chất nội dung của đầu phát triển, sự khác biệt mối quan hệ
giữa đầu phát triển các loại đầu khác trong nền kinh tế nước ta hiện nay
cần thiết, cấp bách và là một nội dung chủ của bài viết này.
Trước hết, chúng ta hãy làm rõ bản chất của các hoạt động đầu tư nói chung.
Đầu một hoạt động kinh tế của đất nước; một bộ phận của hoạt động sản
xuất kinh doanh của sở, một vấn đề trong cuộc sống được mọi gia đình, mọi
nhân quan tâm khi điều kiện nhằm tăng thu nhập ng cao đời sống vật chất
và tinh thần của bản thân và gia đình.
Bản chất thuật ngữ “đầu tư” là sự bỏ ra, sự chi phí, sự hy sinh hoạt động đầu
sự bỏ ra, sự hy sinh sự chi phí các nguồn lực (tiền, của cải vật chất, sức lao
động,...) để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm đạt được những kết quả lớn hơn
(các chi phí đã bỏ ra) trong tương lai (như thu về được số tiền lớn hơn số tiền đã bỏ
ra, thêm nhà máy, trường học, bệnh viện, máy móc thiết bị, sản phẩm được sản
xuất ra,... tăng thêm sức lao động bao gồm cả số lượng và trình độ chuyên môn
nghiệp vụ và sức khoẻ).
Trong các kết quả trên đây có loại chỉ có ý nghĩa trực tiếp ở phạm vi hẹp đối với
bản thân người đầu , loại lại ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với nhân
người đầu còn quan trọng đối với cả nền kinh tế của đất ớc. Chẳng hạn,
chúng ta xem xét các tình huống sau đây:
1- Một Công ty đã chi ầu ) 500 triệu đồng để xây thêm một kho chứa
nguyên vật liệu. Kết quả của việc chi phí này là Công ty đã tăng thêm tài sản cố định
của mình đáp ứng nhu cầu m rộng sản xuất của Công ty. Còn nền kinh tế của đất
nước thêm tài sản vật chất (kho chứa nguyên vật liệu) phục vụ sự phát triển hoạt
động kinh tế của đất nước thông qua sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của
Doanh nghiệp xây kho chứa nguyên vật liệu.
2- Công ty xe buýt Hà Nội vừa đầu mua sắm thêm một số lượng khá lớn ô
buýt để m rộng hoạt động phục vụ giao thông công cộng của công ty. Tài sản cố
định của công ty được tăng thêm đồng thời cơ sở vật chất kinh tế phục vụ giao thông
công cộng của thành phố Hà Nội cũng được tăng thêm.
đầu tư và phát triển, một nhiệm vụ hàng đầu - Trang 2
đầu tư và phát triển, một nhiệm vụ hàng đầu - Người đăng: Dao X Phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đầu tư và phát triển, một nhiệm vụ hàng đầu 9 10 700