Ktl-icon-tai-lieu

Đầu tư vào công ty liên kết

Được đăng lên bởi white-lotus
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5341 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Stock Investments—Investor Accounting and Reporting

Mục tiêu
1. Ghi nhận các mức độ ảnh hưởng khác nhau của nhà đầu tư hoặc kiểm soát, trên cơ sở sở
hữu cổ quyền
2. Tìm hiểu kế toán sẽ điều chỉnh để phản ánh gốc độ kinh tế trên cơ sở các mức độ ảnh
hưởng khác nhau của nhà đầu tư.
3. Áp dụng giá trị hợp lý/giá gốc và kế toán đầu tư cổ phiếu theo phương pháp vốn chủ sở
hữu.
4. Xác định các nhân tố ngoài cổ quyền mà ảnh hưởng đến khả năng của một nhà đầu tư
gây ảnh hưởng hoặc kiểm soát một bên nhận đầu tư.
5. Áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với đầu tư cổ phiếu.
6. Tìm hiểu cách thức kiểm tra lợi thế thương mại đối với sự giảm giá trị.

C

hương 1 đã minh họa hợp nhất kinh doanh khi mà một công ty còn tồn tại nhận tài sản
thuần của các công ty hợp nhất khác. Một đơn vị pháp nhân hoặc một đơn vị kế toán duy
nhất, với một hệ thống theo dõi sổ sách, hợp nhất tài sản thuần và các hoạt động tất cả
công ty tham gia hợp nhất. Trong Chương 1, chúng ta ghi nhận hợp nhất kinh doanh vào một tài
khoản đầu tư và loại trừ tức thời tài khoản này thông qua phân bổ cho các tài sản và nợ phải trả
cụ thể.
Chương 2 tập trung vào đầu tư vào vốn chủ sở hữu khi một công ty đầu tư theo dõi tài khoản
đầu tư trên một cơ sở liên tục. Nó bao gồm kế toán đầu tư theo phương pháp giá trị hợp lý/giá
gốc (giá trị hợp lý đối với các chứng khoán nắm giữ để bán và chi gốc đối với chứng khoán dài
hạn), khi một công ty đầu tư khong có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty được
đầu tư, cũng như kế toán theo phương pháp vốn chủ khi mà công ty đầu tư có thể có ảnh hưởng
đáng kể đến các hoạt động của công ty được đầu tư. GAAP mô tả kế toán khoản đầu tư theo
phương pháp vốn chủ mà nắm giữ một tỷ lệ sở hữu cổ quyền từ 20% đến 50% trong một công ty
được đầu tư.
Các công ty đầu tư cũng sử dụng phương pháp vốn chủ đối với kế toán khoản đàu tư của công
ty mẹ vào các công ty con. Trường hợp này phát sinh khi một nhà đầu tư kiểm soát các quyết
định hoạt động, đầu tư và tài chính của công ty được đầu tư thông qua quyền sở hữu hơn 50%
cổ phiếu biểu quyết của công ty được đầu tư như là kết của của hợp nhất kinh doanh khi mà một
hay nhiều công ty trở thành công ty con. Đối với các mục đích lập báo cáo tài chính, các hợp nhất
này dẫn đến việc lập báo cáo tài chính hợp nhất.
Chương này đề cập đến kế toán công ty mẹ cho các công ty con theo theo phương pháp mua,
nhưng không đề cập đế báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất cho công ty mẹ và
công ty con trình bày ở Chương 3 và các ch...
Stock InvestmentsInvestor Accounting and Reporting
Mc tiêu
1. Ghi nhn các mức độ ảnh hưởng khác nhau ca nhà đầu tư hoặc kiểm soát, trên cơ sở s
hu c quyn
2. Tìm hiu kế toán s điều chỉnh để phn ánh gốc độ kinh tế trên sở các mức độ nh
ng khác nhau của nhà đầu tư.
3. Áp dng giá tr hp lý/giá gc và kế toán đầu cổ phiếu theo phương pháp vốn ch s
hu.
4. Xác định các nhân t ngoài c quyn ảnh hưởng đến kh năng của một nhà đầu
gây ảnh hưởng hoc kim soát mt bên nhận đầu tư.
5. Áp dụng phương pháp vốn ch s hữu đối với đầu tư cổ phiếu.
6. Tìm hiu cách thc kim tra li thế thương mại đối vi s gim giá tr.
hương 1 đã minh họa hp nht kinh doanh khi mt công ty còn tn ti nhn tài sn
thun ca các công ty hp nht khác. Một đơn vị pháp nhân hoc một đơn vị kế toán duy
nht, vi mt h thng theo dõi s ch, hp nht tài sn thun và các hoạt động tt c
công ty tham gia hp nhất. Trong Chương 1, chúng ta ghi nhận hp nht kinh doanh vào mt tài
khoản đầu và loại tr tc thi tài khon này thông qua phân b cho các tài sn n phi tr
c th.
Chương 2 tập trung vào đầu vào vốn ch s hu khi một công ty đầu tư theo dõi tài khoản
đầu trên một sở liên tc. bao gm kế toán đầu theo phương pháp giá tr hp /giá
gc (gtr hợp đi vi các chng khoán nm gi để bán chi gốc đi vi chng khoán dài
hn), khi mt công ty đầu khong khả năng ảnh hưởng đến các hoạt đng của công ty được
đầu tư, cũng như kế toán theo phương pháp vốn ch khi công ty đầu tư có thể ảnh hưởng
đáng kể đến các hoạt động của công ty được đầu tư. GAAP tả kế toán khoản đầu theo
phương pháp vốn ch mà nm gi mt t l s hu c quyn t 20% đến 50% trong mt công ty
được đầu tư.
Các công ty đầu tư cũng sử dụng phương pháp vốn ch đối vi kế toán khoản đàu tư của công
ty m vào các công ty con. Trường hp này phát sinh khi một nhà đầu kim soát các quyết
định hoạt động, đầu tài chính của công ty được đầu thông qua quyền s hữu hơn 50%
c phiếu biu quyết của công ty được đầu tư như là kết ca ca hp nht kinh doanh khi mà mt
hay nhiu công ty tr thành công ty con. Đối vi các mục đích lập báo cáo tài chính, các hp nht
này dẫn đến vic lp báo cáo tài chính hp nht.
Chương này đề cập đến kế toán công ty m cho các công ty con theo theo phương pháp mua,
nhưng không đề cập đế báo cáo tài chính hp nht. Báo cáo tài chính hp nht cho công ty m
công ty con trình bày Chương 3 và các chương kế tiếp.
K TOÁN ĐẦU TƯ CỔ PHIU
ACCOUNTING FOR STOCK INVESTMENTS
GAAP cho phép ghi nhn mua li c phiếu thường yêu cu rằng nhà đầu ghi nhn khoản đu
theo ggốc (bng vi giá tr hp tại lúc mua). c hướng dẫn cơ bản đánh gchi phí đầu
C
Đầu tư vào công ty liên kết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đầu tư vào công ty liên kết - Người đăng: white-lotus
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đầu tư vào công ty liên kết 9 10 739