Ktl-icon-tai-lieu

Đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty Oto Việt Nam

Được đăng lên bởi Mỹ Ngọc
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 2723 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÁC
DOANH NGHIỆP...................................................................................................3
1.1 Bán hàng và vai trò của hoạt động bán hàng trong kinh doanh............................3
1.1.1 Các khái niệm về bán hàng...............................................................................3
1.1.2 Vai trò của hoạt động bán hàng trong hoạt động kinh doanh..........................5
1.1.3 Đặc điểm của hoạt động bán hàng trong cơ chế thị trường..................................6
1.2 Nội dung của hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh ôtô......................7
1.2.1 Xác định mục tiêu bán hàng.........................................................................................7
1.2.2 Xây dựng kế hoạch, chiến lược,sách lược bán hàng cho từng nhóm sản phẩm
trên các thị trường mục tiêu.......................................................................................7
1.2.3 Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng(LLBH)...................................................11
1.2.4 Tổ chức thực hiện các chương trình bán hàng cho từng nhóm sản phẩm trên
các thị trường mục tiêu.................................................................................14
1.2.5 Tổ chức đánh giá và điều chỉnh hoạt động bán hàng...........................................17
1.3 Các nhân tố cơ bản tác động đến hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp kinh
doanh ôtô....................................................................................................................18
1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan..............................................................................................18
1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường tác nghiệp..........................................................20
1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô:.................................................................22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA TỔNG
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM..................................................24
2.1 Khái quát về thị trường ôtô và ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.....................24
2.1.1 Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm
nhìn 2020...........................................................................................................
Chuyên đề tốt nghiệp Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG I: LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁC
DOANH NGHIỆP...................................................................................................3
1.1 Bán hàng và vai trò của hoạt động bán hàng trong kinh doanh............................3
1.1.1 Các khái niệm về bán hàng...............................................................................3
1.1.2 Vai trò của hoạt động bán hàng trong hoạt động kinh doanh..........................5
1.1.3 Đặc điểm của hoạt động bán hàng trong cơ chế thị trường..................................6
1.2 Nội dung của hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh ôtô......................7
1.2.1 Xác định mục tiêu bán hàng.........................................................................................7
1.2.2 Xây dựng kế hoạch, chiến lược,sách lược bán hàng cho từng nhóm sản phẩm
trên các thị trường mục tiêu.......................................................................................7
1.2.3 Thiết kế và tổ chức lực lượng bán hàng(LLBH)...................................................11
1.2.4 Tổ chức thực hiện các chương trình bánng cho từng nhóm sản phẩm trên
các thị trường mục tiêu.................................................................................14
1.2.5 Tổ chức đánh giá và điều chỉnh hoạt động bán hàng...........................................17
1.3 Các nhân tố bản tác động đến hoạt động bán ng doanh nghiệp kinh
doanh ôtô....................................................................................................................18
1.3.1 Nhóm nhân tố chủ quan..............................................................................................18
1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường tác nghiệp..........................................................20
1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô:.................................................................22
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA TỔNG
CÔNG TY CÔNG NGHIỆP ÔTÔ VIỆT NAM..................................................24
2.1 Khái quát về thị trường ôtô và ngành công nghiệp ôtô Việt Nam.....................24
2.1.1 Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2010, tầm
nhìn 2020......................................................................................................................24
2.1.2 Khái quát về ngành công nghiệp ôtô và thị trường ôtô Việt Nam....................26
2.2 Tổng quan về Tổng công ty công nghiệp ôtô Việt Nam.....................................29
2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển...........................................................................29
2.2.2 Cơ cấu tổ chức...............................................................................................................33
2.2.3 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty công nghiệp ôtô
Việt Nam.......................................................................................................39
Sèn thăng Long Lớp: Thương mại KV16 - K46
0
Đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty Oto Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty Oto Việt Nam - Người đăng: Mỹ Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Đẩy mạnh hoạt động bán hàng của Công ty Oto Việt Nam 9 10 598