Ktl-icon-tai-lieu

Đề án đổi mới chính sách thu hút, phát huy sức mạnh trí thức KHCN

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1709 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ñeà aùn ñoåi môùi chính saùch thu huùt, phaùt huy söùc maïnh trí thöùc KHCN : Chieâu
hieàn, ñaõi só
SGGP:: Caäp nhaät ngaøy 01/05/2007 luùc 22:23'(GMT+7)
Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä (KHCN) TPHCM vöøa baùo caùo vôùi laõnh ñaïo TP ñeà cöông
cuûa ñeà aùn “Ñoåi môùi cô cheá vaø chính saùch nhaèm phaùt huy löïc löôïng KHCN ôû TP vaø
ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi”. Ñaây laø ñeà aùn ñeå thu huùt vaø phaùt huy söùc maïnh tri
thöùc trong lónh vöïc KHCN. Trong khi nhieàu ngöôøi cho raèng chuùng ta coù moät löïc
löôïng trí thöùc doài daøo nhöng chöa ñöôïc phaùt huy hieäu quaû, thì vieäc ñoåi môùi cô cheá,
chính saùch theá naøo cho phuø hôïp ñeå coù theå phaùt huy söùc maïnh, ñoù laø ñieàu ñöôïc laõnh
ñaïo TPHCM vaø ñoâng ñaûo caùc nhaø khoa hoïc, baïn ñoïc quan taâm.
Trí thöùc Vieät Nam vaø nhöõng con soá bieát noùi
Theo toång hôïp töø nhieàu nguoàn taøi lieäu khaùc nhau, hieän nay coù khoaûng 300.000 trí
thöùc ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi, chieám xaáp xæ 10% – 15% coäng ñoàng, bao goàm
nhöõng ngöôøi coù trình ñoä töø ñaïi hoïc trôû leân vaø caùc chuyeân gia coù kyõ thuaät, tay ngheà
cao. Öôùc tính ôû Myõ coù khoaûng 150.000 trí thöùc ngöôøi Vieät, ôû Phaùp laø khoaûng
40.000 ngöôøi, ôû Canada laø hôn 20.000 ngöôøi.

Ñaëc bieät, trong haàu heát caùc ngaønh, lónh vöïc muõi nhoïn, döï aùn coâng ngheä cao ñeàu coù
maët chuyeân gia ngöôøi Vieät. Chuyeân gia Vieät Nam tham gia vaøo caùc döï aùn ñieän töû,
sinh hoïc, vaät lieäu môùi, haøng khoâng, vuõ truï… Rieâng taïi Silicon Valey cuûa Myõ, ñaõ coù
hôn 10.000 ngöôøi Vieät Nam laøm vieäc, thaäm chí nhieàu doanh nghieäp hoaït ñoäng
trong lónh vöïc coâng ngheä cao taïi ñaây coøn coù oâng chuû laø ngöôøi Vieät Nam.
Taïi TPHCM, ñoäi nguõ trí thöùc KHCN coù trình ñoä töø cao ñaúng trôû leân laø gaàn 300.000
ngöôøi, baèng 5% toång soá daân cuûa TPHCM, baèng 25% löïc löôïng KHCN cuûa caû nöôùc.
Toác ñoä taêng bình quaân cuûa soá trí thöùc naøy laø khoaûng 12.000 ngöôøi/naêm.
TPHCM coù hôn 90 vieän, trung taâm nghieân cöùu khoa hoïc vaø treân 40 tröôøng ñaïi hoïc
– cao ñaúng. Tính ñeán cuoái naêm 2006, TPHCM coù 115 ñôn vò KHCN ñöôïc caáp pheùp
hoaït ñoäng theo Luaät KHCN, trong ñoù coù 11 ñôn vò nhaø nöôùc, 23 taäp theå vaø 81 ñôn
vò tö nhaân. Toång soá voán ñaêng kyù cuûa caùc ñôn vò naøy tôùi treân 106 tyû ñoàng.

Theo ñaùnh giaù cuûa ñaïi hoäi Ñaûng boä TPHCM laàn thöù VII vaø VIII thì “Hoaït ñoäng
KHCN laø moät theá maïnh cuûa TPHCM vôùi tieàm löïc lôùn caû veà ñoäi nguõ vaø trình ñoä…”.
Moät theá maïnh khaùc laø lö...
Ñeà aùn ñoåi môùi chính saùch thu huùt, phaùt huy söùc maïnh trí thöùc KHCN : Chieâu
hieàn, ñaõi só
SGGP:: Caäp nhaät ngaøy 01/05/2007 luùc 22:23'(GMT+7)
Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä (KHCN) TPHCM vöøa baùo caùo vôùi laõnh ñaïo TP ñeà cöông
cuûa ñeà aùn “Ñoåi môùi cheá vaø chính saùch nhaèm phaùt huy löïc löôïng KHCN ôû TP vaø
ngöôøi Vieät Nam ôû nöôùc ngoaøi”. Ñaây laø ñeà aùn ñeå thu huùt vaø phaùt huy söùc maïnh tri
thöùc trong lónh vöïc KHCN. Trong khi nhieàu ngöôøi cho raèng chuùng ta c moät löïc
löôïng trí thöùc doài daøo nhöng chöa ñöôïc phaùt huy hieäu quaû, thì vieäc ñoåi môùi cheá,
chính saùch theá naøo cho phuø hôïp ñeå coù theå phaùt huy söùc maïnh, ñoù laø ñieàu ñöôïc laõnh
ñaïo TPHCM vaø ñoâng ñaûo caùc nhaø khoa hoïc, baïn ñoïc quan taâm.
Trí thöùc Vieät Nam vaø nhöõng con soá bieát noùi
Theo toång hôïp töø nhieàu nguoàn taøi lieäu khaùc nhau, hieän nay ckhoaûng 300.000 trí
thöùc ngöôøi Vieät Nam ôû ôùc ngoaøi, chieám xaáp 10% 15% coäng ñoàng, bao goàm
nhöõng ngöôøi coù trình ñoä töø ñaïi hoïc trôû leân v caùc chuyeân gia coù kyõ thuaät, tay ngheà
cao. Öôùc tính ôû Myõ coù khoaûng 150.000 trí thöùc ngöôøi Vieät, ôû Phaùp laø khoaûng
40.000 ngöôøi, ôû Canada laø hôn 20.000 ngöôøi.
Ñaëc bieät, trong haàu heát caùc ngaønh, lónh vöïc muõi nhoïn, döï aùn coâng ngheä cao ñeàu coù
maët chuyeân gia ngöôøi Vieät. Chuyeân gia Vieät Nam tham gia vaøo caùc döï aùn ñieän û,
sinh hoïc, vaät lieäu môùi, haøng khoâng, vuõ truï… Rieâng taïi Silicon Valey cuûa Myõ, ñaõ coù
hôn 10.000 ngöôøi Vieät Nam laøm vieäc, thaäm chí nhieàu doanh nghieäp hoaït ñoäng
trong lónh vöïc coâng ngheä cao taïi ñaây coøn coù oâng chuû laø ngöôøi Vieät Nam.
Taïi TPHCM, ñoäi nguõ trí thöùc KHCN coù trình ñoä töø cao ñaúng trôû leân laø gaàn 300.000
ngöôøi, baèng 5% toång soá daân cuûa TPHCM, baèng 25% löïc löôïng KHCN cuûa caû nöôùc.
Toác ñ taêng bình quaân cuûa soá trí thöùc naøy laø khoaûng 12.000 ngöôøi/naêm.
TPHCM coùn 90 vieän, trung taâm nghieân cöùu khoa hoïc vaø treân 40 tröôøng ñaïi hoïc
cao ñaúng. Tính ñeán cuoái naêm 2006, TPHCM coù 115 ñôn vò KHCN ñöôïc caáp pheùp
hoaït ñoäng theo Luaät KHCN, trong ñoù coù 11 ñôn nhaø nöôùc, 23 taäp theå v 81 ñôn
vò tö nhaân. Toång soá voán ñaêng kyù cuûa caùc ñôn vò naøy tôùi treân 106 tyû ñoàng.
Theo ñaùnh giaù cuûa ñaïi hoäi Ñaûng boä TPHCM laàn tù VII vaø VIII t Hoaït ñoäng
KHCN laø moät theá maïnh cuûa TPHCM vôùi tieàm löïc lôùn caû veà ñoäi nguõ vaø trình ñoä…”.
Moät theá maïnh khaùc laø löïc löôïng trí thöùc naøy ña daïng, ñöôïc ñaøo taïo töø nhieàu nguoàn,
Đề án đổi mới chính sách thu hút, phát huy sức mạnh trí thức KHCN - Trang 2
Đề án đổi mới chính sách thu hút, phát huy sức mạnh trí thức KHCN - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề án đổi mới chính sách thu hút, phát huy sức mạnh trí thức KHCN 9 10 987