Ktl-icon-tai-lieu

Đề án Kiểm định GDĐH TCCN được phê duyệt theo QD9 của BGDĐT

Được đăng lên bởi phongkhaothi
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐỐI VỚI
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Hà Nội, 9 – 2010

1

MỤC LỤC
Trang
Phần I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TRÊN
THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1.1. Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất

1

lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
1.2. Tổng quan về hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo

2

dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp trên thế giới
1.3. Thực trạng hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục

7

đại học và trung cấp chuyên nghiệp trong nước
1.4. Những căn cứ pháp lý để xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định

8

chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
trong nước
Phần II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KINH PHÍ

10

2.1. Mục tiêu

10

2.2. Nhiệm vụ

10

2.3. Giải pháp

12

2.4. Kinh phí

13

Phần III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

17

3.1. Lộ trình thực hiện

17

3.2. Trách nhiệm các đơn vị liên quan

20

PHỤ LỤC

22

Phần I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM ĐỊNH
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN
NGHIỆP Ở TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1.1. Sự cần thiết phải xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất
lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và sự nghiệp công nghiệp
hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế tri thức đòi hỏi nguồn nhân lực chất
lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiệm vụ chính
của giáo dục và đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực đó. Để thực hiện nhiệm vụ
này, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
(GDĐH - TCCN) của nước ta nói riêng, không những phải mở rộng quy mô mà
còn phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Hiện nay, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với GDĐH - TCCN ở
nước ta đã bước đầu được hình thành. Mạng lưới cơ sở GDĐH - TCCN phân bố
rộng khắp trong cả nước, đa dạng hoá về loại hình trường, ngành nghề, phương
thức đào tạo, nguồn lực và nhiều phương diện khác theo hướng hội nhập với xu thế
chung của thế giới. Quy mô đào tạo tăng nhanh, từng bước đáp ứng nhu cầu học
tập của xã hội. Chất lượng đào tạo đã có những chuyển biến tốt về nhiều mặt. Các
hoạt động đánh giá, đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đã được chú ý.
Tuy nhiên, hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với G...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ ÁN
XÂY DNG VÀ PHÁT TRIN H THNG
KIM ĐỊNH CHT LƯỢNG GIÁO DC ĐỐI VI
GIÁO DC ĐẠI HC VÀ TRUNG CP CHUYÊN NGHIP
GIAI ĐON 2011 - 2020
Hà Ni, 9 – 2010
Đề án Kiểm định GDĐH TCCN được phê duyệt theo QD9 của BGDĐT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án Kiểm định GDĐH TCCN được phê duyệt theo QD9 của BGDĐT - Người đăng: phongkhaothi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề án Kiểm định GDĐH TCCN được phê duyệt theo QD9 của BGDĐT 9 10 449