Ktl-icon-tai-lieu

Đề án kinh tê chính trị : Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Được đăng lên bởi Lan Anh Nguyen
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề án kinh tế chính trị

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

----------

ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Đề tài:

Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Người hướng dẫn : TH.S. PHẠM THỊ NGUYỆT
Người thực hiện

: VÒ ANH NGỌC

Líp
Khoa

: NHG - K10
: Ngân hàng

Hà Nội, 08 - 2008

SV: Vò Anh Ngọc
NHG _ K10

0

Líp:

Đề án kinh tế chính trị

A- Phần mở đầu
Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiên đại hoá không chỉ đòi hỏi phải có
vốn, kĩ thuật, tài nguyên …mà còn cần phả phát triển một cách tương xứng
năng lực của con người để sử dụng những nguồn lực đó. Chính vì thế việc đào
tạo và phát triển nguồn nhân lực đóng một vai trò hết sức quan trọng, có tác
động trực tiếp lên tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Báo cáo chính trị
tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã nêu ra: “phải tạo nền tảng để đến
năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện
đại”. Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta cần rút ngắn thời
gian.Thực tế cho thấy, sự phát triến kinh tế xã hội phụ thuộc vào nhiều yếu
tố, nhiếu điều kiện nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhân tố con người
Điều khẳng định trên lại càng đúng với hoàn cảnh nước ta trong giai
đoạn cánh mạng đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Nhận
thức được điều đó chúng ta cần phải nghiên cứu thực trạng nguồn nhân lực
một cách chính xác để đề ra giải pháp hợp lý, để làm sao nâng cao hiệu quả
phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước. Chính vì thế em chọn đề tài :
“Phát triển nguồn nhân lực cho sự ngiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước.”
Em kính mong các thày cô bổ sung góp ý cho đề tài của em được hoàn
chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !

SV: Vò Anh Ngọc
NHG _ K10

1

Líp:

Đề án kinh tế chính trị

B- nội dung
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về lý luận
1. Lý luận nguồn nhân lực
Ngày nay khi vai trò của nguồn nhân lực đang ngày càng được thừa
nhận như một yếu tố quan trọng bên cạnh vốn và công nghệ cao cho mọi sự cho
tăng trưởng thì một trong những yêu cầu để hoà nhập vào nền kinh tế khu vực
cũng như thế giới là phải có được một nguồn nhân lực có đủ sức đáp ứng được
những yêu cầu của trình độ phát triển của khu vực, của thế giới, của thời đại.
Nguồn nhân lực là toàn bộ những người lao động đang có khả năng tham
gia vào các quá trìng lao động và các thế hệ nối tiếp sẽ phục vụ cho xã hội.
Nguồn nhân lực với tư cách là một yếu tố của sự phát triển kinh tế-xã
hội là khả năng lao động của cả xã hội được h...
Đề án kinh tế chính trị
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
----------
ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Đề tài:
Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Người hướng dẫn
: TH.S. PHẠM THỊ NGUYỆT
Người thực hiện
: VÒ ANH NGỌC
Líp
: NHG - K10
Khoa : Ngân hàng
Hà Nội, 08 - 2008
SV: Vò Anh Ngọc Líp:
NHG _ K10
0
Đề án kinh tê chính trị : Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án kinh tê chính trị : Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - Người đăng: Lan Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề án kinh tê chính trị : Phát triển nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 9 10 198