Ktl-icon-tai-lieu

Đề án môn học Kinh tế đầu tư

Được đăng lên bởi hoangktqd
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2642 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đề án môn học Kinh
tế đầu tư
Quỹ đầu tư trong doanh
nghiệp

Đề án môn học
Kinh tế đầu tư

Đề tài: Quỹ đầu tư trong doanh nghiệp
Giáo viên hướng dẫn:TS. Từ Quang Phương
Nhóm thực hiện: nhóm 14
Phạm Tuấn Hiển(C)
Nguyễn Thành Hiệp
Nghiêm Tuấn Hưng
Đỗ Tất Nguyên
Phan Trung Hòa

Quỹ đầu tư trong doanh nghiệp

MỤC LỤC
Lời mở đầu……………………………………………………………………3
CHƯƠNG I: QUỸ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP………………...4
I. Khái niệm chung về đầu tư………………………………………………4
1. Khái niệm………………………………………………………………...4
2. Vai trò của đầu tư phát triển……………………………………………..5
3. Đặc điểm của đầu tư phát triển…………………………………………..5
II. Quỹ đầu tư trong doanh nghiệp………………………………………..5
1. Khái niệm………………………………………………………………..5
2. Nguồn hình thành quỹ và các yếu tố ảnh hưởng………………………...6
2.1. Nguồn hình thành quỹ……………………………………………………...6
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng………………………………………………………7
3. Quản ly và sử dụng quỹ…………………………………………………8
3.1. Quản ly quỹ…………………………………………………………………..8
3.2. Sử dụng quỹ………………………………………………………………...11
CHƯƠNG II: QUỸ ĐẦU TƯ TRONG DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM…………………………………………………12
I. Đánh giá chung………………………………………………………....12
1. Đánh giá chung về doanh nghiệp Việt Nam……………………………12
2.Tình hình đầu tư trong những năm gần đây……………………………..13
II. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư:………………………………………....13
1. Cơ cấu vốn đầu tư giữa các khu vực doanh nghiệp………………….....13
2. Doanh thu thuần trên vốn……………………………………………….14
3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn……………………………………………...15
4. Doanh thu thuần theo lao động…………………………………………15
III. Một số vấn đề đặt ra:……………………………………………………16
1. Đa phần thiếu vốn trầm trọng…………………………………………..16
2. Chỉ một số được ưu đãi về vốn…………………………………………16
3. Khả năng quản ly yếu kém……………………………………………..16
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ RA………………………………..17
I. Giải pháp làm tăng khả năng huy động vốn………………………….17
1. Vai trò của Nhà nước:………………………………………………….17
1.1.Tạo cơ chế thông thoáng…………………………………………………..17
1.2.Bình ổn thị trường vốn……………………………………………………..18
1.3.Điều chỉnh chính sách tín dụng…………………………………………..18
2.Vai trò của doanh nghiệp……………………………………………….18
II. Giải pháp làm tăng hiêu quả sử dụng vốn……………………………18
1. Giải pháp thuộc lĩnh vực quản ly Nhà nước……………………………19
1.1. Ban hành văn bản pháp luật……………………………………………..19
1.2. Tạo môi trường đầu tư thuận lợi…………………………………………19
1.3. Hoạch định gắn với chiến lược phát triển……………………………..19
2. Biện pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp…………………20
2.1. Nâng cao năng lực quản ly…………………………………………….....20
2.2. Phát huy hiệu quả đầu tư các dự án…………………………………...
Đề án môn học Kinh
tế đầu tư
Qu đầu tư trong doanh
nghip
Đề án môn học Kinh tế đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án môn học Kinh tế đầu tư - Người đăng: hoangktqd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Đề án môn học Kinh tế đầu tư 9 10 231