Ktl-icon-tai-lieu

Đề án nghiên cứu thực trạng các công cụ tài chính tièn tệ sử dụng ở Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§Ò ¸n lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ

Lêi nãi ®Çu
Tr¶i qua h¬n mêi n¨m, kÓ tõ 1986, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· thùc hiÖn l¹i
nh÷ng kÕt qu¶ quan träng bíc ®Çu. Nh÷ng thay ®æi tÝch cùc vµ toµn diÖn ®êng
lèi ®æi míi nh»m chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao
cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. C«ng cuéc ®æi míi ®·
kÐo theo hµng lo¹t nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc vÒ nÒn kinh tÕ vµ ®em ®· vµ ®ang
t¹o nªn c¬ së quan träng ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi h×nh thµnh thÞ trêng tµi chÝnh
( TTTC ) ë níc ta.
ThÞ trêng tµi chÝnh ra ®êi, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña
nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy nay. Bµn vÒ qu¸ tr×nh ra ®êi, ho¹t ®éng
ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña TTTC nÕu nh ta kh«ng nh¾c ®Õn c¸c c«ng cô cña
TTTC ch¼ng kh¸c g× nãi ®Õn c«ng viÖc cña “ ngêi ®i cµy mµ quªn Tr©u ” v×
thÕ chóng ta cÇn thiÕt nghiªn cøu c¸c lo¹i chøng kho¸n ®îc mua b¸n trong
TTTC. ë ®ã chóng sÏ biÕt ®Çy ®ñ vÒ viÖc lµm c¸ch nµo TTTC thùc hiÖn ®îc
vai trß quan träng “ dÉn vèn ” cña m×nh.
§èi víi mét nÒn kinh tÕ nh ë níc ta hiÖn nay t¨ng cêng vµ ph¸t triÓn
nÒn kinh tÕ ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
V× thÕ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nhu cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ lµ cÇn thiÕt ®Æc biÖt lµ
c¸c ph¬ng thøc vÒ lu chuyÓn vèn mµ ®iÓn h×nh lµ c¸c c«ng cô cña TTTC.
Nghiªn cøu vÒ c¸c c«ng cô nµy gióp cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ n¾m b¾t
®îc nh÷ng th«ng tin, t×nh h×nh sè liÖu cô thÓ, mÆt tÝch cùc, mÆt h¹n chÕ cña
tõng c«ng cô tõ ®ã mµ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p, ph¬ng híng, kiÕn nghÞ cÇn thiÕt
®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô ®ã, n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶, vai trß chñ yÕu
“ dÉn vèn ” cña TTTC, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ...
§Ò tµi ®i vµo nghiªn cøu thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c c«ng cô cña TTTC ë
ViÖt Nam, dùa trªn kú h¹n cña c¸c c«ng cô TTTC mµ xÐt chóng ë hai thÞ trêng
: thÞ trêng vèn vµ thÞ trêng tiÒn tÖ. C«ng cô cña thÞ trêng tiÒn tÖ gåm : tÝn phiÕu
kho b¹c Nhµ níc ( KBNN ), c¸c chøng chØ tiÒn göi, c¸c th¬ng phiÕu, c¸c kú
phiÕu ng©n hµng, hîp ®ång mua l¹i, vµ mét sè c«ng cô kh¸c... C«ng cô cña thÞ
trêng vèn gåm cæ phiÕu c«ng ty cæ phÇn, tr¸i phiÕu chÝnh phñ, tr¸i phiÕu c«ng
ty.
B»ng c¸c ph¬ng ph¸p : ph¬ng ph¸p so s¸nh ( ph©n tÝch, tæng hîp ) kÕt
hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p lÞch sö ( sè liÖu ), ph¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö, ph¬ng
ph¸p duy vËt biÖn chøng... ®îc sö dông bµi viÕt.
§Ò tµi gåm 3 phÇn :
PhÇn I : Lêi nãi ®Çu
0

§Ò ¸n lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ
PhÇn II : Néi dung nghiªn cøu ( gåm 2 ch¬ng )
PhÇn III : KÕt luËn
Víi sù hiÓu biÕt cßn cha ®Çy ®...
§Ò ¸n lý thuyÕt tµi chÝnh tiÒn tÖ
Lêi nãi ®Çu
Tr¶i qua h¬n mêi n¨m, 1986, §¶ngNhµ níc ta ®· thùc hiÖn l¹i
nh÷ng kÕt qu¶ quan träng bíc ®Çu. Nh÷ng thay ®æi tÝch cùc vµ toµn diÖn ®êng
lèi ®æi míi nh»m chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao
cÊp sang chÕ thÞ trêng ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc. C«ng cuéc ®æi míi ®·
kÐo theo hµng lo¹t nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc nÒn kinh ®em ®· ®ang
t¹o nªn quan träng ban ®Çu ®Ó tiÕn tíi h×nh thµnh thÞ trêng tµi chÝnh
( TTTC ) ë níc ta.
ThÞ trêng tµi chÝnh ra ®êi, ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ®· kh¼ng ®Þnh ®îc trÝ cña
trong nÒn kinh thÞ trêng ngµy nay. Bµn qu¸ tr×nh ra ®êi, ho¹t ®éng
ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn cña TTTC nÕu nh ta kh«ng nh¾c ®Õn c¸c c«ng cña
TTTC ch¼ng kh¸c nãi ®Õn c«ng viÖc cña ngêi ®i cµy quªn Tr©u
thÕ chóng ta cÇn thiÕt nghiªn cøu c¸c lo¹i chøng kho¸n ®îc mua b¸n trong
TTTC. ë ®ã chóng biÕt ®Çy ®ñ viÖc lµm c¸ch nµo TTTC thùc hiÖn ®îc
vai trß quan träng “ dÉn vèn ” cña m×nh.
§èi víi mét nÒn kinh nh ë níc ta hiÖn nay t¨ng cêng ph¸t triÓn
nÒn kinh ®ång nghÜa víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
V× thÕ nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nhu cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ lµ cÇn thiÕt ®Æc biÖt lµ
c¸c ph¬ng thøc lu chuyÓn vèn ®iÓn h×nh c¸c c«ng cña TTTC.
Nghiªn cøu vÒ c¸c c«ngnµy gióp cho c¸c nh©n, chøc kinh tÕ n¾m b¾t
®îc nh÷ng th«ng tin, t×nh h×nh liÖu thÓ, mÆt tÝch cùc, mÆt h¹n chÕ cña
tõng c«ng cô tõ ®ã mµ ®a ra nh÷ng biÖn ph¸p, ph¬ng híng, kiÕn nghÞ cÇn thiÕt
®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô ®ã, n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶, vai trß chñ yÕu
“ dÉn vèn ” cña TTTC, thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ...
§Ò tµi ®i vµo nghiªn cøu thùc tr¹ng ph¸t triÓn c¸c c«ng cña TTTC ë
ViÖt Nam, dùa trªn kú h¹n cña c¸c c«ng cô TTTC mµ xÐt chóng ë hai thÞ trêng
: thÞ trêng vèn vµ thÞ trêng tiÒn tÖ. C«ng cô cña thÞ trêng tiÒn tÖ gåm : tÝn phiÕu
kho b¹c Nhµ níc ( KBNN ), c¸c chøng chØ tiÒn göi, c¸c th¬ng phiÕu, c¸c
phiÕu ng©n hµng, hîp ®ång mua l¹i, vµ mét sè c«ng cô kh¸c... C«ng cô cña thÞ
trêng vèn gåm cæ phiÕu c«ng ty cæ phÇn, tr¸i phiÕu chÝnh phñ, tr¸i phiÕu c«ng
ty.
B»ng c¸c ph¬ng ph¸p : ph¬ng ph¸p so s¸nh ( ph©n tÝch, tæng hîp ) kÕt
hîp víi c¸c ph¬ng ph¸p lÞch ( liÖu ), ph¬ng ph¸p duy vËt lÞch sö, ph¬ng
ph¸p duy vËt biÖn chøng... ®îc sö dông bµi viÕt.
§Ò tµi gåm 3 phÇn :
PhÇn I : Lêi nãi ®Çu
0
Đề án nghiên cứu thực trạng các công cụ tài chính tièn tệ sử dụng ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án nghiên cứu thực trạng các công cụ tài chính tièn tệ sử dụng ở Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Đề án nghiên cứu thực trạng các công cụ tài chính tièn tệ sử dụng ở Việt Nam 9 10 210