Ktl-icon-tai-lieu

đề án nông thôn mới xã Krongna

Được đăng lên bởi ybonglao
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1538 lần   |   Lượt tải: 4 lần
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG ANA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do –Hạnh phúc

ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2014-2015
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HUYỆN KRÔNG ANA
TỈNH ĐẮK LẮK

Tháng 7 năm 2014

Đề án xây dựng Nông thôn mớihuyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

1

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân
tộc trong huyện không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, khu vực nông thôn đang
có bước phát triển khá toàn diện, sản xuất nông nghiệp tăng nhanh; kết cấu hạ
tầng kinh tế – xã hội được đầu tư phát triển mạnh; bộ mặt nông thôn có nhiều
đổi mới; an ninh - chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm. Tuy nhiên,
phát triển chưa phát huy tốt tiềm năng lợi thế, chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu
cầu của Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mớigiai đoạn 2010-2020 đề
ra.

Hình ảnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn

Để triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới
trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, trước hết phải xây dựng Đề án xây dựng nông
thôn mới, để đánh giá đầy đủ chính xác về thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí
Quốc gia xây dựng Nông thôn mới qui định, từ đó đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, kế
hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình một cách hiệu quả hơn, phấn
đấu thực hiện đạt được 19 tiêu chí Nông thôn mới trong thời gian sớm nhất; các
xã nông thôn phát triển theo quy hoạch; kết cấu hạ tầng nông thôn hiện đại; cơ
cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý theo hướng công nghiệp hóa,
hiện đại hóa; xã hội nông thôn trở thành hiện đại, dân chủ ổn định, giàu bản sắc
văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ
vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
2. Căn cứ để xây dựng đề án
Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

Đề án xây dựng Nông thôn mớihuyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

2

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai
đoạn 2010-2020;
Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày
13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính,
hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày
04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010 của Bộ Văn hóa
thể thao và Du lịch qui định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Trung
tâm Văn ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG ANA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do –Hạnh phúc
ĐỀ ÁN
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2014-2015
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
HUYỆN KRÔNG ANA
TỈNH ĐẮK LẮK
Tháng 7 năm 2014
Đề án xây dựng Nông thôn mớihuyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.
1
đề án nông thôn mới xã Krongna - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề án nông thôn mới xã Krongna - Người đăng: ybonglao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
đề án nông thôn mới xã Krongna 9 10 248