Ktl-icon-tai-lieu

đề án tăng cường năng lực QLCLNLTS 2015

Được đăng lên bởi giangbt
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3227 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ĐỀ ÁN
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN
ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐẾN NĂM 2015,
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2374 /QĐ-BNN-QLCL
ngày 21 tháng 8 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Hà Nội, 8-2009

1

MỤC LỤC

MỤC LỤC ..................................................................................................................... 2
CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................................. 4
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 6
I. ĐẶT VẤN ĐỀ: ................................................................................................................. 6
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:...................................................................... 7
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐỀ ÁN:..................................................................... 8

Phần 1. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP .................................................................. 8
I. THỰC TRẠNG: ............................................................................................................... 8
1. Khung pháp lý ............................................................................................................... 8
2. Hệ thống tổ chức về quản lý chất lượng, VSATTP nông lâm thủy sản ....................... 9
3. Nguồn nhân lực ........................................................................................................... 10
4. Về đầu tư cho quản lý chất lượng, VSATTP .............................................................. 11
5. Một số kết quả trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng, VSATTP: ............... 12
1. Những tồn tại, hạn chế: ............................................................................................... 14
2. Những nguyên nhân chính .......................................................................................... 17

Phần 2. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ............. 18
I. QUAN ĐIỂM: ................................................................................................................ 18
II. MỤC TIÊU: .................................................................................................................. 19
1. Mục tiêu tổng quát: .............................
1
ĐỀ ÁN
TĂNG CƯỜNG QUN LÝ CHT LƯỢNG NÔNG LÂM THY SN
ĐẢM BO V SINH AN TOÀN THC PHM ĐẾN NĂM 2015,
ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2374 /QĐ-BNN-QLCL
ngày 21 tháng 8 năm 2009
ca B trưởng Bng nghip và Phát trin nông thôn)
Hà Ni, 8-2009
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
đề án tăng cường năng lực QLCLNLTS 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề án tăng cường năng lực QLCLNLTS 2015 - Người đăng: giangbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
đề án tăng cường năng lực QLCLNLTS 2015 9 10 747