Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương báo cáo kiến tập thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Tiến Thành

Được đăng lên bởi Gà Con Lon Ton
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2635 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Lời mở đầu
1.Lý do chọn đề tài
­Nguồn nhân lực là yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ một tổ chức nào,nó giữ vai trò 
vô cùng quan trọng,quyết định đến sự thành công hay thất bại của một tổ chức. Tuy nhiên 
không phải tổ chức,doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm,sử dụng và biết khai thác có 
hiệu quả nguồn lực này hiệu quả,nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam.
­Để nâng cao chất lượng trong ngành quản trị nhân lực, công tác tuyển dụng nhân lực 
–“đầu vào” để có một nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao,có tinh thần trách 
nhiệm,…phải đặt lên hàng đầu..
hut,lựa chọn được những người có trình độ cao,đáp ứng được yêu cầu công việc và tăng 
sức cạnh t­Công ty Cổ phần Tiến Thành đã rất coi trọng đến công tác tuyển dụng nhân 
lực nhằm thu ranh cho công ty.
­Qua thời gian kiến tập ở Công ty Cổ phần Kiến Thành,em nhận thấy công tác tuyển 
dụng nhân lực của công ty vẫn còn nhiều tồn tại.Xuất phát từ lý do trên em chọn đề tài 
“Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Kiến Thành”
2.Phạm vi nghiên cứu
­Nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Kiến Thành trong thời 
gian 2009­2012.
3.Vấn đề nghiên cứu
­Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực của Công ty 
Cổ phần Kiến Thành.
.4.Phương pháp nghiên cứu
­Phương pháp phân tích
­Phương pháp tổng hợp
­Phương pháp so sánh
­Phương pháp điều tra xã hội học
5.Kết cấu đề tài
­Ngoài lời mở đầu và phần kết luận đề tài gồm có 3 chương:
+Chương I.Tổng quan về Công ty Cổ phần Kiến Thành
+Chương II.Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ phần Kiến Thành

+Chương III.Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty Cổ 
phần Kiến Thành.

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH
1.Tên,địa chỉ của công ty
Tên doanh nghiệp:CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN THÀNH
Tên giao dịch:TIEN THANH PACK ACE FACTORY
Địa chỉ:KCN Quế Võ,Lô G11,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại:0241.210.286­042.182.416
Fax:0241.634.204
Email:Tienthanhpv@.vnn.vn
2.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
­Tiền thân là Xí nghiệp Giấy Tiến Thành
­Năm 2006,Công ty Bao bì Tiến Thành được thành lập sau đổi tên thành Công ty Cổ phần 
Tiến Thành
­Công ty đã cung ứng nhiều sản phẩm bao bì cho các đơn vị sản xuất điện,điện tử,may 
mặc…ngay trong KCN Quế Võ và các tỉnh thành lân cận như Hải Dương,Hưng Yên…
­Công ty đã tạo việc làm ổn định cho 350 công nhân với mức thu nhập trung bình 3 triệu 
VNĐ/người/tháng.
­Người lao động được chăm lo đầy đủ cả về vất chất và tinh ...
L i m đ u
1.Lý do ch n đ tài
-Ngu n nhân l c là y u t không th thi u đ i v i b t k m t t ch c nào,nó gi vai trò ế ế
vô cùng quan tr ng,quy t đ nh đ n s thành công hay th t b i c a m t t ch c. Tuy nhiên ế ế
không ph i t ch c,doanh nghi p nào cũng bi t tìm ki m,s d ng và bi t khai thác có ế ế ế
hi u qu ngu n l c này hi u qu ,nh t là đ i v i các doanh nghi p Vi t Nam.
-Đ nâng cao ch t l ng trong ngành qu n tr nhân l c, công tác tuy n d ng nhân l c ượ
–“đ u vào” đ có m t ngu n nhân l c có trình đ chuyên môn cao,có tinh th n trách
nhi m,…ph i đ t lên hàng đ u..
hut,l a ch n đ c nh ng ng i có trình đ cao,đáp ng đ c yêu c u công vi c và tăng ượ ườ ượ
s c c nh t-Công ty C ph n Ti n Thành đã r t coi tr ng đ n công tác tuy n d ng nhân ế ế
l c nh m thu ranh cho công ty.
-Qua th i gian ki n t p Công ty C ph n Ki n Thành,em nh n th y công tác tuy n ế ế
d ng nhân l c c a công ty v n còn nhi u t n t i.Xu t phát t lý do trên em ch n đ tài
“Th c tr ng công tác tuy n d ng nhân l c t i Công ty C ph n Ki n Thành” ế
2.Ph m vi nghiên c u
-Nghiên c u công tác tuy n d ng nhân l c t i Công ty C ph n Ki n Thành trong th i ế
gian 2009-2012.
3.V n đ nghiên c u
-Nghiên c u các v n đ liên quan đ n công tác tuy n d ng ngu n nhân l c c a Công ty ế
C ph n Ki n Thành. ế
.4.Ph ng pháp nghiên c uươ
-Ph ng pháp phân tíchươ
-Ph ng pháp t ng h pươ
-Ph ng pháp so sánhươ
-Ph ng pháp đi u tra xã h i h cươ
5.K t c u đ tàiế
-Ngoài l i m đ u và ph n k t lu n đ tài g m có 3 ch ng: ế ươ
+Ch ng I.T ng quan v Công ty C ph n Ki n Thànhươ ế
+Ch ng II.Th c tr ng công tác tuy n d ng nhân l c t i Công ty C ph n Ki n Thànhươ ế
Đề cương báo cáo kiến tập thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Tiến Thành - Trang 2
Đề cương báo cáo kiến tập thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Tiến Thành - Người đăng: Gà Con Lon Ton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương báo cáo kiến tập thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực công ty cổ phần Tiến Thành 9 10 422