Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi Ngọn Đồi Ty
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3518 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Họ và tên : Nguyễn Trần Nhã Trúc
Lớp : 12ctc04
MSSV : 1211512544

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề tài : Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân xây xựng Minh Mẫn.
(Lời cảm ơn
Nhận xét của cơ quan thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập)

Chương 1 : Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp tư nhân xây xựng Minh Mẫn.
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
Giới thiệu chung về doanh nghiệp
Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
Định hướng phát triển của doanh nghiệp
Cơ cấu bộ máy doanh nghiệp
Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.3.1
Sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp cung cấp thị trường
1.3.2 Dịch vụ doanh nghiệp cung ứng thị trường
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.3

Chương 2 : Cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân
xây xựng Minh Mẫn.
Khái niệm phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính
2.4
Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
2.4.1
Phương pháp so sánh
2.4.2
Phương pháp phân tích các tỷ số chủ yếu
2.4.3
Phương pháp phân tích xu hướng
2.4.4
Phương pháp phân tích liên hệ cân đối
2.5
Nội dung phân tích báo cáo tài chính
2.5.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.5.1.1
Phân tích tình hình tài sản
2.5.1.2
Phân tích tình hình nguồn vốn
2.1

2.2
2.3

1

2.5.2

2.5.3

Phân tích các chỉ tiêu chủ yếu về tình hình tài chính
2.5.2.1
Chỉ tiêu thanh toán
2.5.2.2
Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn
2.5.2.3
Chỉ tiêu lợi nhuận
2.5.2.4
Chỉ tiêu cơ cấu tài chính
Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Chương 3 : Thực trạng về hoạt động tài chính của doanh nghiệp tư nhân xây xựng Minh
Mẫn trong 3 năm (2012-2014)
3.1 Tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp
3.1.1 Phân tích chung tình hình tài chính của doanh nghiệp
3.1.2 Phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang
3.1.3 Phân tích báo cáo tài chính theo chiều dọc
3.1.4 Phân tích xu hướng của báo cáo tài chính
3.2 Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp
3.2.1 Phân tích khả năng thanh toán
3.2.2 Phân tích khả năng thanh toán nhanh bằng tiền
3.2.3 Phân tích khả năng thanh toán nhanh
3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp
3.3.1 Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu
3.3.2 Tỷ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay so với tổng tài sản
3.3.3 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản
3.3.4 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu
3.4 Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
3.4.1 Vòng quay hàng tồn kho
3.4.2 Vòng quay khoản phải thu
3.4.3 Vòng ...
Họ và tên : Nguyễn Trần Nhã Trúc
Lớp : 12ctc04
MSSV : 1211512544
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP
Đề tài : Phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân xây xựng Minh Mẫn.
(Lời cảm ơn
Nhận xét của cơ quan thực tập
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập)
Chương 1 : Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp tư nhân xây xựng Minh Mẫn.
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp
1.1.1 Giới thiệu chung về doanh nghiệp
1.1.2 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
1.1.3 Định hướng phát triển của doanh nghiệp
1.2 Cơ cấu bộ máy doanh nghiệp
1.3 Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
1.3.1 Sản phẩm hàng hóa doanh nghiệp cung cấp thị trường
1.3.2 Dịch vụ doanh nghiệp cung ứng thị trường
Chương 2 : Cơ sở lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp tư nhân
xây xựng Minh Mẫn.
2.1 Khái niệm phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp
2.2 Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính
2.3 Mục đích của việc phân tích báo cáo tài chính
2.4 Phương pháp phân tích báo cáo tài chính
2.4.1 Phương pháp so sánh
2.4.2 Phương pháp phân tích các tỷ số chủ yếu
2.4.3 Phương pháp phân tích xu hướng
2.4.4 Phương pháp phân tích liên hệ cân đối
2.5 Nội dung phân tích báo cáo tài chính
2.5.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính
2.5.1.1 Phân tích tình hình tài sản
2.5.1.2 Phân tích tình hình nguồn vốn
1
Đề cương báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Đề cương báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: Ngọn Đồi Ty
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương báo cáo thực tập Phân tích báo cáo tài chính 9 10 475