Ktl-icon-tai-lieu

đề cương chi tiết môn báo cáo thuế

Được đăng lên bởi Phuong Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KT – CN QUẢNG NGÃI
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG (TRUNG CẤP)
Ngành đào tạo: Kế toán
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: BÁO CÁO THUẾ
Loại học phần: Bắt buộc
1. Tên học phần: BÁO CÁO THUẾ
2. Mã số học phần:
3. Số đơn vị học trình: 03
4. Mục tiêu học phần
- Mục tiêu về kiến thức: Cung cấp cho hoc sinh, sinh viên những kiến
thức cơ bản và các mục tiêu cơ bản của phần mền hổ trợ kê khai thuế, lập
báo cáo để làm hoàn chỉnh một báo cáo thuế của một doanh nghiệp hiện
đang áp dụng phần mền hổ trợ kê khai và nộp thuế cho ngân sách Nhà Nước.
- Mục tiêu về kỹ năng: Giúp hoc sinh khả năng giải quyết những vấn đề
cơ bản trong một cáo thuế của một doanh nghiệp hiện đang áp dụng hỗ trợ
kê khai thuế và việc xác định nghĩa vụ, đóng và nộp thuế của doanh nghiệp
với Nhà nước.
- Mục tiêu về thái độ người học: Qua hoc tập, nghiên cứu có ý thức tốt
về nghĩa vụ kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp và cá nhân đối với tiến
trình phát triển của đất nước.
5. Tóm tắt nội dung học phần: Hoc phần Báo Cáo Thuế gồm 2
chương. Hoc phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lập báo
cáo và hỗ trợ kê khai và nộp các loại thuế, lập hóa đơn chứng từ mua vào,
bán ra, lập báo cáo thuế theo phần mềm hỗ trợ kê khai của BTC hiện hành
đang được áp dụng ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế tại Việt Nam.

6. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham gia các buổi lên lớp;
- Nghiên cứu tài liệu, và tham gia thảo luận theo hướng dẫn của giáo
viên.
- Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế theo thông tư 153 của BTC
* Tham gia đầy đủ giờ, thực hành trên lớp;
* Tham gia làm bài kiểm tra định kỳ
* Thi kết thúc hoc phần
7. Học phần tiên quyết: Lý thuyết tài chính, kế toán tài chính, thuế Nhà
nước,
8. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính: Giáo trình thuế, Nhà xuất bản tài chính
- Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình thuế của Học viện Tài chính, NXB Tài chính, 2007
- Phần mềm hỗ trợ kê khai và nộp thuế, theo thông tư 153 của BTC
9. Kiểm tra, đánh giá học phần:
- Kiểm tra thường xuyên : Sinh viên làm đầy đủ các bài tập được giao,
chuẩn bị bài trước theo hướng dẫn của giáo viên, tham gia đầy đủ các buổi
lên lớp, tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến trong giờ hoc.
- Kiểm tra định kỳ: Bằng hình thức làm bài kiểm tra trên lớp với thời
gian từ 30 phút đến 45 phút, có thể là trên giấy hoặc áp dụng phần mềm hỗ
trợ kê khai thuế, theo thông tư 153 của BTC
- Thi kết thúc hoc phần : Hình thức thi áp dụng làm trong phần mền hỗ
trợ kê khai thuế, th...
 
 
 ! "
#$%&'!(!!)*%+,-.
/01023 425
6#$"7-839:!:!+"
;<=>39?2@A
BCD=>
EC FGH=>3
 IH1JKL=2MN
OCP2<DA=>
- Mục tiêu về kiến thức: !"#"$%&"'%&"(&)"*+&,
-"./01(2345-&)/0167!"849":-;<+)+"7&-",'=>!
03#3#?@=24"#2"A"4B-03#3#-",674B-C#7""&D!"&D
?73!C5!"849":-;<+)+"7&(2B!-","#E%3""2FG
- Mục tiêu về kỹ năng:&H!"$%&"+"1I&1&JK,-"*(?9
/01-;#4B-3#-",674B-C#7""&D!"&D?73!C5"L-;<
+)+"7&-",(2(&DM3?N""O7(5'?P(2B!-",67C#7""&D!
(G&"2FG
- Mục tiêu về thái độ người học: 7"$->!'"&).PQ-".-R-
(9"O7(5+)+"7&(2B!-",67C#7""&D!(23"E?R&(G&-&,
-;S"!"3--;&@67? -FG
QCRS2?2 < A/= >$ !"8 3# 3# ", T4 U
"F/$!"8-;70N"#%&"(&)"*+&,-"./01(9=>!03#
3#(2"L-;<+)+"7&(2B!3=#V&-",'=>!"P7?/".-W47(2#'
03;7'=>!03#3#-",-"X#!"8494"L-;<+)+"7&67"&D"2"
?7?F<3!C5Y3C#7""&D!-;#9+&"-,-V&Z&D-74
đề cương chi tiết môn báo cáo thuế - Trang 2
đề cương chi tiết môn báo cáo thuế - Người đăng: Phuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đề cương chi tiết môn báo cáo thuế 9 10 417