Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết môn học hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 3475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Hệ thống thông tin quản lý
- Mã môn học:
______
- Số tín chỉ: 2
- Ngành: Quản trị _ luật và QTKD
- Môn học: bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: Tin học đại cương
- Các môn học kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:30 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết
:
20 tiết
+ Làm bài tập trên lớp :
6 tiết
+ Thảo luận, hoạt động theo nhóm: 4 tiết
+ Tự học
:
60 giờ
- Khoa:
Quản trị
2. Mục tiêu của môn học
Về kiến thức
- Nêu các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý, các khái niệm và phương
pháp quản lý phần cứng, phần mềm, dữ liệu, mạng truyền thông, Internet.
- Trình bày các phương pháp xây dựng, triển khai HTTT quản trị và tác động đến hoạt động và
cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
- Phân tích các khả năng ứng dụng HTTT quản trị trong các hoạt động của doanh nghiệp ở cả ba
cấp chiến lược, chiến thuật, và tác nghiệp
Về kỹ năng
- Vận dụng những kiến thức đã học vào công tác xây dựng, triển khai và quản lý HTTT trong tổ
chức, doanh nghiệp.
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào các môn học tiếp theo và các công việc thực
tiễn.
- Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận,
đánh giá các vấn đề về hệ thống thông tin.
- Có kỹ năng đề xúât, cải tiến và nâng cấp các HTTT.
Về thái độ
- Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò quan trọng
của hệ thống thông tin đối với hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế.
- Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hệ thống
thông tin.
- Có định hướng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau ngay từ khi còn là sinh
viên.
3. Tài liệu học tập
3.1 Tài liệu bắt buộc
- Hệ thống thông tin quản lý, Phạm Thị Thanh Hồng – Phạm Minh Tuấn (Đại học Bách Khoa
Hà Nội), NXB Khoa học Kỹ thuật năm 2007

3.2 Tài liệu không bắt buộc
- Hệ thống thông tin quản lý, Nguyễn Thanh Hùng (Đại học Bách Khoa TP.HCM), NXB Đại
học Quốc Gia TP.HCM năm 2006
- Hệ thống thông tin quản lý, Võ Văn Huy - Huỳnh Ngọc Liễu (Đại học Bách Khoa TP.HCM),
NXB Khoa học Kỹ thuật năm 2001.
- Hệ thống thông tin quản lý, Trương Văn Tú - Trần Thị Song Minh, NXB Thống kê năm 2000.
- Các tài liệu khác theo sự hướng dẫn của giáo viên
4.Nội dung chi tiết
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
I.1 Thời đại thông tin
I.2 Các loại thông tin trong doanh nghiệp
1.
Phân biệt giữa dữ liệu và thông tin
2.
Các đặc tính ...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO TRÌNH Đ ĐI HC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về môn học
- Tên môn học: Hệ thống thông tin quản lý
- Mã môn học: ______
- Số tín chỉ: 2
- Ngành: Quản trị _ luật và QTKD
- Môn học: bắt buộc
- Các môn học tiên quyết: Tin học đại cương
- Các môn học kế tiếp:
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:30 tiết
+ Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết
+ Làm bài tập trên lớp : 6 tiết
+ Thảo luận, hoạt động theo nhóm: 4 tiết
+ Tự học : 60 giờ
- Khoa: Quản trị
2. Mục tiêu của môn học
Về kiến thức
- Nêu các khái niệm, vai trò của các loại hệ thống thông tin quản lý, các khái niệm và phương
pháp quản lý phần cứng, phần mềm, dữ liệu, mạng truyền thông, Internet.
- Tnh bày các phương pháp xây dựng, triển khai HTTT quản trị và tác động đến hoạt động và
cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp.
- Phân tích các khả năng ứng dụng HTTT quản trị trong các hoạt động của doanh nghiệp ở cả ba
cấp chiến lược, chiến thuật, và tác nghiệp
Về kỹ năng
- Vận dụng những kiến thức đã học vào công tác xây dựng, triển khai và quản lý HTTT trong tổ
chức, doanh nghiệp.
- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào các môn học tiếp theo và các công việc thực
tiễn.
- Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận,
đánh giá các vấn đề về hệ thống thông tin.
- Có kỹ năng đề xúât, cải tiến và nâng cấp các HTTT.
Về thái độ
- Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò quan trọng
của hệ thống thông tin đối với hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế.
- Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hệ thống
thông tin.
- Có định hướng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau ngay từ khi còn là sinh
viên.
3. Tài liệu học tập
3.1 Tài liệu bắt buộc
- Hệ thống thông tin quản lý, Phạm Thị Thanh Hồng – Phạm Minh Tuấn (Đại học Bách Khoa
Hà Nội), NXB Khoa học Kỹ thuật năm 2007
Đề cương chi tiết môn học hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Đề cương chi tiết môn học hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề cương chi tiết môn học hệ thống thông tin quản lý 9 10 664