Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

Được đăng lên bởi Phuong Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KT – CN QUẢNG NGÃI
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: Chung cho tất cả các ngành
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HỌC PHẦN 1
Loại học phần: Bắt buộc

1. Tên học phần: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HỌC PHẦN 1
2. Mã số học phần:
3. Số đơn vị học trình: 6
4. Mục tiêu của học phần

-Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những nội đung cơ bản
thuộc từng phần hành kế toán trong các doanh nghiệp: vốn bằng tiền, tài sản cố
định, các khoản đầu tư, tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Mục tiêu về kỹ năng: Thông qua các tình huống về kế toán giả định
trong tài liệu hoc tập, rèn luyện cho sinh viên về kỹ năng thực hành các nội dung
công việc kế toán bao gồm: phương pháp lập chứng từ, ghi sổ, tạo điều kiện cho
sinh có thể tiếp cận và thích ứng nhanh với thực tiễn công tác kế toán ở các
doanh nghiệp.
- Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu
được vai trò quan trọng của kế toán đối với công tác quản lý các hoạt động kinh
tế tài chính của một tổ chức. Từ đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng
đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề
nghiệp trong tương lai.
5. Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán
6. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên qui
trình hạch toán từng phần hành kế toán (Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải
thu, các khoản đầu tư tài chính và kế toán các yếu tố sản xuất): Chứng từ kế toán
sử dụng; trình tự lập, luân chuyển và xử lý chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng;
định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; ghi vào sổ kế toán chi tiết, sổ kế
toán tổng hợp.
7. Nhiệm vụ của sinh viên
- Sinh viên tham dự các buổi học trên lớp;
- Tham gia phát biểu ý kiến trong giờ bài tập;
- Nghiên cứu tài liệu học tập ở nhà trước khi lên lớp, chuẩn bị nội dung và
tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên;
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra định kỳ;
- Thi kết thúc học phần.
8. Tài liệu học tập:
- Tài liệu chính: Giáo trình Kế toán tài chính và Bài tập Kế toán tài chính,
Trường Cao đẳng Tài chính. Kế toán, NXB Tài chính, 2008
- Tài liệu tham khảo

Hướng đẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán, Võ Văn Nhị, NXB Thống
kê, 2006
Hướng đẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp, Võ Văn Nhị, NXB
Thống kê, 2006
333 sơ đồ kế toán, PGS.TS Vố Văn Nhị, NXB Thống kê.
Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán ãoanh ngh...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
KT – CN QUẢNG NGÃI 
 ! "
#$%&'!(!!)
*+,+-./*-0-12*+
3#$"456. "!7'84569
:;<=.>?-@/
9AB<=. "!7'84569
CADEF<=.
GAHF,IJK<-LM. 6
NAO-;B/PQ<=
-Mục tiêu về kiến thức:Trang bị cho sinh viên những nội đung bản
thuộc từng phần hành kế toán trong các doanh nghiệp: vốn bằng tiền, tài sản cố
định, các khoản đầu tư, tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Mục tiêu về kỹ năng: Thông qua các tình huống về kế toán giả định
trong tài liệu hoc tập, rèn luyện cho sinh viên về kỹ năng thực hành các nội dung
công việc kế toán bao gồm: phương pháp lập chứng từ, ghi sổ, tạo điều kiện cho
sinh thể tiếp cận thích ứng nhanh với thực tiễn công tác kế toán các
doanh nghiệp.
- Mục tiêu về thái độ người học:Qua môn học này giúp người học hiểu
được vai trò quan trọng của kế toán đối với công tác quản các hoạt động kinh
tế tài chính của một tổ chức. Từ đó xác lập một thái độ, động học tập đúng
đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề
nghiệp trong tương lai.
RA<=-;BS/TU-: Nguyên lý kế toán
VAWX-?-;/*<=
Học phần này thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên qui
trình hạch toán từng phần hành kế toán (Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải
thu, các khoản đầu tư tài chính và kế toán các yếu tố sản xuất): Chứng từ kế toán
sử dụng; trình tự lập, luân chuyển xử chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng;
định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; ghi vào s kế toán chi tiết, sổ kế
toán tổng hợp.
YA;ZXJOPQE;J;B
- Sinh viên tham dự các buổi học trên lớp;
- Tham gia phát biểu ý kiến trong giờ bài tập;
- Nghiên cứu tài liệu học tập ở nhà trước khi lên lớp, chuẩn bị nội dung và
tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên;
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra định kỳ;
- Thi kết thúc học phần.
8. +;;Z/<-:
- Tài liệu chính: Giáo trình Kế toán tài chính và Bài tập Kế toán tài chính,
Trường Cao đẳng Tài chính. Kế toán, NXB Tài chính, 2008
- Tài liệu tham khảo
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 - Người đăng: Phuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1 9 10 473