Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

Được đăng lên bởi Phuong Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
KT – CN QUẢNG NGÃI
KHOA KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo: Chung cho tất cả các ngành
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HỌC PHẦN 2
Loại học phần: Bắt buộc

1. Tên học phần: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH HỌC PHẦN 2
2. Mã số học phần:
3. Số đơn vị học trình: 5
4. Mục tiêu của học phần

Mụạc tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản
thuộc các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp: tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm; tiêu thụ thành phẩm, xác định kết quả kinh doanh và
phân phối lợi nhuận; về nguồn vốn của doanh nghiệp; về Báo cáo Tài chính
doanh nghiệp.
- Mục tiêu về kỹ năng: Thông qua các tình huống về kế toán giả định
trong tài liệu hoc tập, rèn luyện cho sinh viên về kỹ năng thực hành các nội đung
công việc kế toán bao gồm: lập chứng từ, ghi sổ, phương pháp tính giá thành,
xác định kết quả kinh doanh, phương pháp lập BCTC...; tạo điều kiện cho sinh
viên có thể tiếp cận và thích ứng nhanh với thực tiễn công tác kế toán ở các
doanh nghiệp.
- Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu
được vai trò quan trọng của kế toán đối với công tác quản lý các hoạt động kinh
tế tài chính của một tổ chức . Từ đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng
đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề
nghiệp trong tương lai.
5. Học phần tiên quyết: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính (học phần 1)
6. Tóm tắt nội dung học phẩn
Học phần này thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên
qui trình hạch toán từng phần hành kế toán (Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân
phối lợi nhuận; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả; Báo
cáo tài chính): Chứng từ kế toán sử dụng; trình tự lập, luân chuyển và xử lý
chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng; định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
ghi vào sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, lập các Báo cáo tài chính.
7. Nhiệm vụ của sinh viên
- Sinh viên tham dự các buổi học trên lớp, tham gia phát biểu ý kiến trong
giờ bài tập;
- Nghiên cứu tài liệu học tập ở nhà trước khi lên lóp, chuẩn bị nội dung và
tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên;
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần.
8. Tài liệu học tập
-

Tài liệu chính: Giáo trình Kế toán tài chính và Bài tập Kế toán tài c...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 
KT – CN QUẢNG NGÃI 
 ! "
#$%&'!(!!)
*+,+-./*-0-12*+
3#$"456. "!7'84569
:;<=.>?-@/
ABC<=. "!7'84569
9BDEF<=.
GBHF,IJK<-LM. 5
NBO-;C/PQ<=
- Mụạc tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những nội dung bản
thuộc các phần hành kế toán trong các doanh nghiệp: tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm; tiêu thụ thành phẩm, xác định kết qu kinh doanh
phân phối lợi nhuận; về nguồn vốn của doanh nghiệp; về Báo cáo Tài chính
doanh nghiệp.
- Mục tiêu về kỹ năng: Thông qua các tình huống v kế toán giả định
trong tài liệu hoc tập, rèn luyện cho sinh viên về kỹ năng thực hành các nội đung
công việc kế toán bao gồm: lập chứng từ, ghi sổ, phương pháp tính giá thành,
xác định kết qu kinh doanh, phương pháp lập BCTC...; tạo điều kiện cho sinh
viên thể tiếp cận thích ng nhanh với thực tiễn công c kế toán các
doanh nghiệp.
- Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu
được vai trò quan trọng của kế toán đối với công tác quản lý các hoạt động kinh
tế tài chính của một tổ chức . Từ đó xác lập một thái độ, động học tập đúng
đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng cho hoạt động nghề
nghiệp trong tương lai.
5. <=-;CR/ST-: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính (học phần 1)
UB VW-?-;/*<X
Học phần này thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, cung cấp cho sinh viên
qui trình hạch toán từng phần hành kế toán (Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả và phân
phối lợi nhuận; Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu các khoản nợ phải trả; Báo
cáo tài chính): Chứng từ kế toán sử dụng; trình tự lập, luân chuyển và xử
chứng từ, tài khoản kế toán sử dụng; định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
ghi vào sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp, lập các Báo cáo tài chính.
YB ;ZWJOPQE;J;C
- Sinh viên tham dự các buổi học trên lớp, tham gia phát biểu ý kiến trong
giờ bài tập;
- Nghiên cứu tài liệu học tập nhà trước khi lên lóp, chuẩn bị nội dung và
tham gia thảo luận tại lớp theo hướng dẫn của giảng viên;
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra định kỳ và thi kết thúc học phần.
[B +;;Z/<-
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Người đăng: Phuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 9 10 848