Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC

Được đăng lên bởi luatsaigon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2587 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: Quản trị học đại cương
1.2. Mã HP/MH: 843024
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Không có
- Đòi hỏi môn song hành: Không có
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Quản trị Kinh doanh
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sau khi nghiên cứu môn quản trị học sẽ trang bị cho người học các hướng để nghiên
cứu các vấn đề về quản trị khác như quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị marketing,
v.v… Học phần này giúp cho người học có cái nhìn tổng quát về các khía cạnh quản trị để
có thể ra được những quyết định, hiểu được các chức năng của quản trị, phân tích được
môi trường quản trị cũng như phân biệt nhà quản trị với người thừa hành.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
Sau khi học xong học phần này, người học có thể:
3.1. Về kiến thức:
- Phân biệt nhà quản trị và nhà doanh nghiệp, các cấp quản trị với những kỹ năng
cần thiết của một nhà quản trị.
- Giải thích ý nghĩa của môi trường quản trị đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Liệt kê các bước thực hiện công tác hoạch định và giải thích về các chức năng của
nhà quản trị.
3.2. Về kỹ năng:
Vận dụng kiến thức quản trị đã học để có thể trao đổi, thảo luận và đánh giá khả
năng quản trị của các doanh nghiệp trong hoạt động.
3.3. Về thái độ:
Có kiến thức quản trị học hiện đại, góp phần làm nhận thức của người học tốt hơn
trong tiếp cận vào hệ thống quản trị của một tổ chức.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1

Môn học này gồm có 3 phần. Phần 1 về các khái niệm chung trong quản trị, tổng
quan về quản trị, gồm có chương 1. Phần 2 trình bày về môi trường quản trị gồm có
chương 2. Phần 3 nghiên cứu về các chức năng của nhà quản trị ở chương 3,4,5,6.
5. Kế hoạch dạy học HP/MH
Nội dung chi tiết HP/MH
Chương 1. Tổng quan về quản trị học
1.1. Khái niệm và chức năng quản trị
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Chức năng quản trị
1.2. Hiệu quả quản trị
1.3. Nhà quản trị, vai trò của nhà quản trị
1.3.1. Nhà quản trị
1.3.2. Vai trò của nhà quản trị
1.4. Các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị
1.4.1. Kỹ năng tư duy
1.4.2. Kỹ năng nhân sự
1.4.3. Kỹ năng chuyên môn/kỹ thuật
1.5. Quản trị vừa là khoa học vừa là nghệ thuật
Chương 2. Môi trường quản trị
2.1. Khái niệm về môi trường
2.2. Môi trường vĩ mô
2.2.1. Môi trường kinh tế vĩ mô
2.2.2. Môi trường chính trị pháp lu...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN/MÔN HỌC
1. Thông tin chung về học phần/môn học (HP/MH)
1.1. Tên HP/MH: Quản trị học đại cương
1.2. Mã HP/MH: 843024
1.3. Số tín chỉ: 2 (2,0)
1.4. Số tiết: 30 (30,0)
1.5. Điều kiện để học HP/MH:
- Đòi hỏi HP/MH trước: Không có
- Đòi hỏi môn song hành: Không có
1.6. Bộ môn phụ trách HP/MH: Quản trị Kinh doanh
2. Mục tiêu chung của HP/MH
Sau khi nghiên cứu môn quản trị học sẽ trang bị cho người học cácớng để nghiên
cứu các vấn đề về quản trị khác như quản trị nhân sự, quản trị sản xuất, quản trị marketing,
v.v… Học phần này giúp cho người học có cái nhìn tổng quát về các khía cạnh quản trị để
thể ra được những quyết định, hiểu được các chức ng của quản trị, phân tích được
môi trường quản trị cũng như phân biệt nhà quản trị với người thừa hành.
3. Mục tiêu cụ thể của HP/MH (Chuẩn đầu ra của HP/MH)
Sau khi học xong học phần này, người học có thể:
3.1. Về kiến thức:
- Phân biệt nhà quản trị n doanh nghiệp, các cấp quản trị với những kỹ ng
cần thiết của một nhà quản trị.
- Giải thích ý nghĩa của môi trường quản trị đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Liệt kê các bước thực hiện công tác hoạch định và giải thích về các chức năng của
nhà quản trị.
3.2. Về kỹ năng:
Vận dụng kiến thức quản trị đã học để thể trao đổi, thảo luận đánh giá khả
năng quản trị của các doanh nghiệp trong hoạt động.
3.3. Về thái độ:
kiến thức quản trị học hiện đại, góp phần m nhận thức của người học tốt hơn
trong tiếp cận vào hệ thống quản trị của một tổ chức.
4. Tóm tắt nội dung HP/MH
1
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC - Người đăng: luatsaigon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC 9 10 114