Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương chi tiết phân tích tình hình huy động vốn tại ABB

Được đăng lên bởi nguyenhocsi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3957 lần   |   Lượt tải: 17 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
A- PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.........................................................................................
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CÚU...................................................................................
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................................
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....................................................................................
5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI................................................................................................
B- PHẦN NỘI DUNG....................................................................................................
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN...................................................................................
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHTM VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA NHTM
1.1.1. Khái niệm về NHTM
1.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại
1.2. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM
1.2.1. Khái niệm về vốn của NHTM
1.2.2. Khái niệm về huy động vốn
1.2.3. Các hình thức huy động vốn trong NHTM
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của NHTM
1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
1.3.1. Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn
1.3.2. Tỷ số huy động vốn có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn
1.3.3 Tỷ số huy động vốn không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
2.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triễn
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý của Ngân hàng TMCP An Bình
2.1.3 Các hoạt động chính của Ngân hàng TMCP An Bình
2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
QUA 3 NĂM ( 2010-2012)
2.2.1 Tổng thu nhập
2.2.2 Tổng chi phí
2.2.3 Lợi nhuận
2.3. THUẬN LỌI VÀ KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỄN NĂM 2013 CỦA
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

i

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
TMCP AN BÌNH
3.1. KHÁI QUÁT CHUNG TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
QUA 3 NĂM 2010 -2012
3.2.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo ngành nghề kinh tế
3.2.2 Phân tích tình hình huy động vốn theo loại tiền tệ
3.3.3 Phân tích tình hình huy động vốn theo ký hạn
3.3.4 Phân tích tình hình huy động vốn theo hình thức huy động
3.3.5. Phân tích m...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
A- PHẦN MỞ ĐẦU.......................................................................................................
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.........................................................................................
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CÚU...................................................................................
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.........................................................................
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.....................................................................................
5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI................................................................................................
B- PHẦN NỘI DUNG....................................................................................................
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN...................................................................................
1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHTM VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA NHTM
1.1.1. Khái niệm về NHTM
1.1.2. Cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng thương mại
1.2. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM
1.2.1. Khái niệm về vốn của NHTM
1.2.2. Khái niệm về huy động vốn
1.2.3. Các hình thức huy động vốn trong NHTM
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của NHTM
1.3. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
1.3.1. Tỷ số vốn huy động trên tổng nguồn vốn
1.3.2. Tỷ số huy động vốn có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn
1.3.3 Tỷ số huy động vốn không kỳ hạn trên tổng nguồn vốn
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
2.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
2.1.1. Tóm lược quá trình hình thành và phát triễn
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý của Ngân hàng TMCP An Bình
2.1.3 Các hoạt động chính của Ngân hàng TMCP An Bình
2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
QUA 3 NĂM ( 2010-2012)
2.2.1 Tổng thu nhập
2.2.2 Tổng chi phí
2.2.3 Lợi nhuận
2.3. THUẬN LỌI KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỄN NĂM 2013 CỦA
NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
i
Đề cương chi tiết phân tích tình hình huy động vốn tại ABB - Trang 2
Đề cương chi tiết phân tích tình hình huy động vốn tại ABB - Người đăng: nguyenhocsi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương chi tiết phân tích tình hình huy động vốn tại ABB 9 10 493