Ktl-icon-tai-lieu

đề cương Chính sách kinh tế Đối ngoại II

Được đăng lên bởi Tuấn Trần
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 839 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thi tốt nhóe ^_^
MỤC LỤC
Câu 1: Trình bày nội dung cơ bản của chính sách thương mại quốc tế của Trung Quốc thời kỳ từ năm 1978
đến nay và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam? ............................................................................... 2
Câu 2: Trình bày nội dung cơ bản của chính sách đầu tư quốc tế của Trung Quốc thời kỳ từ năm 1978 đến
nay và từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam? ...................................................................................... 7
Câu 3: Phân tích mô hình và nội dung chủ yếu của CSTMQT của Nhật Bản? Những vấn đề cần lưu ý và giải
pháp đối với VN khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nhật Bản? (Liên hệ với một mặt hàng hoặc một
nhóm mặt hàng cụ thể của VN? ........................................................................................................................... 12
Câu 4: Phân tích nội dung cơ bản của CSĐTQT của Nhật Bản từ năm 1945 đến nay? ................................... 14
Câu 5: Cho biết những thành công, hạn chế và giải pháp của VN khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường
Nhật bản và giải pháp khắc phục? (liên hệ với một mặt hàng hoặc một nhóm mặt hàng cụ thể) .................... 15
Câu 6: Cho biết những thành công, hạn chế và giải pháp của VN trong thu hút FDI từ Nhật Bản? ............... 19
Câu 7: Phân tíc đặc điểm và nội dung chủ yếu của CSTMQT của EU? Những vấn đề cần lưu ý và giải pháp
đối với VN khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU? (Liên hệ với một hoặc một nhóm mặt hàng cụ thể)
................................................................................................................................................................................ 22
Câu 8: Những thành công và hạn chế của VN khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU và giải pháp khắc
phục (Liên hệ với một hoặc một nhóm mặt hàng cụ thể) ................................................................................... 31
Câu 9: Thành công, hạn chế và giải pháp của Việt Nam trong thu hút FDI từ EU .......................................... 34
Câu 10: Phân tích đặc điểm và nội dung CSTMQT của Hoa Kỳ? Những vấn đề cần lưu ý và giải pháp đối
với VN khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Hoa Kỳ (liên hệ với một hoặc một nhóm mặt hàng cụ thế) 37
Câu 11: Phân tích lợi thế so sánh của Hoa Kỳ trong thu hút FDI và mục tiêu, nội dung chính sách thu hút
đầu tư trưc tiếp nước ngoài của Hoa Kỳ? .................................................................................................

1
MC LC

 ............................................................................... 2

 ...................................................................................... 7


 ........................................................................................................................... 12
  ................................... 14
 
 .................... 15
 ............... 19


................................................................................................................................................................................ 22
Câu 8: 
 ................................................................................... 31
 .......................................... 34

 37

 ............................................................................................................ 43
 .................................. 46

............................................................................ 47

 ............................................................................................................................................................. 49
    
 ..................................................... 52

 
 ...................................................................................................................... 57
đề cương Chính sách kinh tế Đối ngoại II - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương Chính sách kinh tế Đối ngoại II - Người đăng: Tuấn Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
đề cương Chính sách kinh tế Đối ngoại II 9 10 250