Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương đáp án khoa học quản lý

Được đăng lên bởi tranduyquynh86
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 4876 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đề cương và đáp án môn
khoa học quản lý

Câu 01: Phân tích các mục tiêu, động lực trong quản lý, liên hệ vấn đề tiền
lương và thu nhập. Nêu giải pháp ?
BÀI LÀM
Trong hoạt động quản lý thì mục tiêu và động lực là hai vấn đề quan trọng
nhất, quyết định sự vận động và phát triển của hệ thống quản lý. Nắm vững
khái niệm về mục tiêu, động lực và mối quan hệ của chúng, nhà quản lý sẽ
biết cách tác động hiệu quả nhằm thúc đẩy hệ thống nhanh chóng đạt được
những mục tiêu đã được xác định.
Mục tiêu của quản lý là trạng thái tương lai mà chủ thể mong muốn đạt
được trong quá trình vận động của hệ thống tại thời gian và không gian xác
định. Nó là tiêu đích mà mọi hoạt động của hệ thống hướng tới, nó định
hướng và chi phối sự vận động của toàn bộ hệ thống quản lý. Mục tiêu quản
lý phải được xác định trước để chi phối, dẫn dắt cả chủ thể và đối tượng quản
lý trong toàn bộ quá trình hoạt động. Mục tiêu trong quản lý cũng là sản
phẩm quản lý của chủ thể quản lý, nó được xây dựng dựa trên sự nhận thức
của chủ thể quản lý về quy luật vận động của hệ thống quản lý và các vấn đề
có liên quan.
Việc xác định mục tiêu trong quản lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với
sự tồn tại và phát triển của toàn bộ hệ thống quản lý bởi vì nếu xác định mục
tiêu sai, mọi hoạt động của hệ thống sẽ trở thành vô nghĩa, thậm chí gây ra
những hậu quả nghiêm trọng. Mục tiêu của quản lý phải đảm bảo tính liên tục
và kế thừa của hệ thống; nội dung phải rõ ràng, cụ thể bằng các chỉ tiêu định
lượng là chủ yếu; phải tiên tiến, thể hiện sự phấn đấu của các thành viên, sự
phát triển của hệ thống đồng thời nó cũng phải xác định rõ về mặt thời gian.
Mặt khác, do quản lý là một tiến trình vừa có tính cách tĩnh, vừa có tính
cách động cho nên vai trò của mục tiêu trong quản lý cũng thể hiện hai mặt :
tĩnh và động. Về mặt tĩnh, khi xác định cụ thể các mục tiêu mà tổ chức theo
đuổi thì nhà quản lý đặt các mục tiêu đó làm nền tảng của kế hoạch nhằm xây
dựng hệ thống quản lý. Về mặt động, các mục tiêu quản lý không phải là
những điểm mốc cố định mà là linh hoạt phát triển với những kết quả mong
đợi ngày càng cao hơn trên cơ sở xem xét các nguồn lực hiện có hoặc sẽ có
của tổ chức.
Mục tiêu quản lý có nhiều loại, nhiều cấp, nhiều thứ bậc với những khoảng
thời gian khác nhau: có mục tiêu kinh tế, mục tiêu chính trị và mục tiêu xã
hội; có mục tiêu cấp thấp và mục tiêu cấp cao; mục tiêu lâu dài và mục tiêu
trước mắt, mục tiêu chủ yếu và mục tiêu thứ yếu…Mục tiêu chung tạo ra
những phương hướng rộng lớn cho việc ra ...
Đề cương và đáp án môn
khoa học quản lý
Đề cương đáp án khoa học quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương đáp án khoa học quản lý - Người đăng: tranduyquynh86
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Đề cương đáp án khoa học quản lý 9 10 557