Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Đầu tư quốc tế

Được đăng lên bởi Trương Đình Quang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề cương Đầu tư quốc tế
Chương I: Tổng quan về đầu tư quốc tế
1.

2.

3.

4.

5.
-

Khái niệm:
 Đầu tư: là việc sử dụng vốn vào một hoạt động nhất định nhằm thu lại lợi
nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội.
 Đầu tư quốc tế: là việc các nhà đầu tư của một nước (pháp nhân hoặc cá
nhân) đưa vốn hoặc bất kỳ hình thức giá trị nào khác sang một nước khác
để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
nhằm thu lợi nhuận hoặc đạt các hiệu quả xã hội.
Đặc điểm của đầu tư quốc tế
 Có vốn đầu tư: tiền, đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, bằng phát
minh sáng chế,..v..v thường được lượng hóa bằng tiền tệ.
 Tính sinh lợi: lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội.
 Tính mạo hiểm: hoạt động đầu tư thường diễn ra trong thời gian dài nên
nó có tính mạo hiểm do chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan và
chủ quan, có thể sinh lời hay thua lỗ đều không thể biết chắc chắn.
 Có sự di chuyển vốn từ nước này sang nước khác: đây là đặc điểm phân
biệt giữa đầu tư và đầu tư quốc tế
Các hình thức của đầu tư quốc tế: phân loại chủ yếu trên tiêu chí chủ đầu
tư
Theo tiêu chí này, đầu tư quốc tế có 2 hình thức sau:
 Đầu tư tư nhân quốc tế, bao gồm: hỗ trợ phát triển chính thức và hỗ trợ
chính thức.
 Đầu tư phi tư nhân quốc tế, bao gồm: đầu tư trưc tiếp nước ngoài (FDI),
đầu tư chứng khoán nước ngoài (FPI) và tín dụng tư nhân.
Một số lý thuyết về đầu tư quốc tế:
 Học thuyết MacDougall – Kemp ( Học thuyết lợi nhuận cận biên của vốn
– Marginal Product of Capital Hypothesis)
 Lý thuyết về vòng đời quốc tế của sản phẩm của Raymond Vernon
 Lý thuyết Chiết trung của Dunning về sản xuất quốc tế
Các yếu tố tác động kéo và đẩy đối với dòng đầu tư quốc tế
Yếu tố kéo ( Dull)
 Chi phí lao động cạnh tranh
 Chi phí hoạt động thấp hơn
 Quy mô thị trường đáng kể
 Các ưu đãi, khuyến khích về thuế

Các luật bảo vệ môi trường, lao động ít hà khắc hơn
Yếu tố đẩy (Push)
 Chi phí sản xuất cao
 Luật bảo vệ môi trường hà khắc
 Luật lao động quá chặt chẽ
 Tỉ suất lợi nhuận có xu hướng giảm
Các tác động của đầu tư quốc tế
- Tích cực:
 Tác động tăng trưởng KT GDP
 Thu hút Công nghệ cao
 Tạo việc làm cho người dân
 Cung cấp vốn cho đầu tư phát triển
 Nâng cao kỹ năng trình độ, năng suất lao động
- Tiêu cực:
 Ô nhiễm môi trường
 Trốn thuế
 Chuyển giá
 Tội phạm tài chính
Xu hướng vận động mới của ĐTQT
- Thống kê: năm 2012: 700 tỷ USD (52%) đầu tư vào các nước đang
phát triển, 501 tỷ USD (48% còn lại) vào các nước phát triển
- Triển vọng dòng vốn đầu tư toàn cầu 2013-20...
Đề cương Đầu tư quốc tế
Chương I: Tổng quan về đầu tư quốc tế
1. Khái niệm:
Đầu tư: là việc sử dụng vốn vào một hoạt động nhất định nhằm thu lại lợi
nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội.
Đầu quốc tế: việc các nhà đầu của một nước (pháp nhân hoặc
nhân) đưa vốn hoặc bất kỳ hình thức giá trị nào khác sang một nước khác
để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc các hoạt động khác
nhằm thu lợi nhuận hoặc đạt các hiệu quả xã hội.
2. Đặc điểm của đầu tư quốc tế
vốn đầu tư: tiền, đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, bằng phát
minh sáng chế,..v..v thường được lượng hóa bằng tiền tệ.
Tính sinh lợi: lợi nhuận hoặc lợi ích kinh tế xã hội.
Tính mạo hiểm: hoạt động đầu thường diễn ra trong thời gian dài nên
tính mạo hiểm do chịu tác động của nhiều yếu tố khách quan
chủ quan, có thể sinh lời hay thua lỗ đều không thể biết chắc chắn.
sự di chuyển vốn từ nước này sang nước khác: đây đặc điểm phân
biệt giữa đầu tư và đầu tư quốc tế
3. Các hình thức của đầu quốc tế: phân loại chủ yếu trên tiêu chí chủ đầu
Theo tiêu chí này, đầu tư quốc tế có 2 hình thức sau:
Đầu nhân quốc tế, bao gồm: hỗ trợ phát triển chính thức hỗ trợ
chính thức.
Đầu phi nhân quốc tế, bao gồm: đầu trưc tiếp nước ngoài (FDI),
đầu tư chứng khoán nước ngoài (FPI) và tín dụng tư nhân.
4. Một số lý thuyết về đầu tư quốc tế:
Học thuyết MacDougall – Kemp ( Học thuyết lợi nhuận cận biên của vốn
– Marginal Product of Capital Hypothesis)
Lý thuyết về vòng đời quốc tế của sản phẩm của Raymond Vernon
Lý thuyết Chiết trung của Dunning về sản xuất quốc tế
5. Các yếu tố tác động kéo và đẩy đối với dòng đầu tư quốc tế
- Yếu tố kéo ( Dull)
Chi phí lao động cạnh tranh
Chi phí hoạt động thấp hơn
Quy mô thị trường đáng kể
Các ưu đãi, khuyến khích về thuế
Đề cương Đầu tư quốc tế - Trang 2
Đề cương Đầu tư quốc tế - Người đăng: Trương Đình Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương Đầu tư quốc tế 9 10 572