Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 226 trang   |   Lượt xem: 4214 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐỀ CƯƠNG HUẤN LUYỆN
AN TOÀN LAO ĐỘNG
Lời dẫn trước khi vào bài học
Kính thưa các anh em Công nhân về dự lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2012.
Như chúng ta đã tất cả mọi người khi tham gia vào quan hệ lao động ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều mong
muốn được làm việc trong một môi trường an toàn, vệ sinh lao động Ngành xây dựng và sản xuất vật liêu xây
dựng với những đặc thù như đan xen giữa hoạt động cơ giới và thủ công, công việc thường xuyên tiến hành
ngoài trời... đã và đang là một trong những ngành lao động có tỷ lệ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cao.
(Theo số liệu của thanh tra Bộ lao động Thương binh và Xã hội trong 5 năm từ 2000-2004 Khai thác khoáng sản
có 508 vụ tai nạn lao động làm chết 193 người, vấn đề đặt ra làm, có thể làm gì để cải thiện điều kiện lao động,
bảo đảm sức khoẻ cho người lao động, ngăn chặn và giảm tỷ lệ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
Với mục đích là trang bị những kiến thức thiết yếu, cụ thể, sát với công việc người lao động góp phần
giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay nói cách khác để bảo đảm hạnh phúc của mỗi gia đình, cho an
sinh, phát triển kinh tế xã hội, con người phải tham gia vào qúa trình hoạt động lao động sản xuất trong điều kiện
an toàn:
Thực hiện: "An toàn để sản xuất và sản xuất phải bảo đảm an toàn" đây là phương châm, nguyên tắc của
công tác an toàn vệ sinh lao động, là một điều kiện mang tính bắt buộc, nghĩa là trong qúa trình tham gia lao
động sản xuất anh em công nhân lao động chúng ta phải thực hiện: Khu vực nào, vị trí nào, công việc nào,
phương tiện công cụ nào, việc làm nào chưa bảo đảm an toàn, người lao động nào chưa được huấn luyện an toàn
lao động, chưa được trang bị bảo hộ lao động, thì chưa tham gia lao động sản xuất;
Thực hiện bảo hộ lao động chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm các yêu cầu về an
toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao
động xã hội;
Công ty chúng ta quy mô xây dựng và sản xuất ngày càng phát triển, sử dụng nhiều công nghệ mới, với
máy móc vật tư rất đa dạng về chủng loại nên nhân tố có thể gây ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho
người lao động ngày càng tăng cao;
Muốn lao động sản xuất an toàn, người lao động phải được cung cấp những thông tin cần thiết về các quy
trình, quy phạm kỹ thuật an toàn trong sử dụng trang thiết bị công cụ làm việc hàng ngày, người lao động phải
nhận biết những yếu tố nguy hiểm, độc hại tại nơi làm việc, những biện pháp phòng ngừa, những nguy cơ gâ...
ĐỀ CƯƠNG HUẤN LUYỆN
AN TOÀN LAO ĐỘNG
Lời dẫn tớc khi o i học
Kính thưa các anh em Công nhân
về dlớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động m 2012.
Nchúng ta đã tất cả mọi người khi tham giao quan hệ lao động ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều mong
muốn được làm việc trong một i trường an toàn, vệ sinh lao động Ngànhy dựng và sản xuất vật liêu xây
dựng với những đặc thù như đan xen giữa hoạt động giới và th ng, công việc thường xuyên tiến hành
ngi trời... đã đang một trong những ngành lao động t lệ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cao.
(Theo số liệu của thanh tra Bộ lao động Tơng binh và Xã hội trong 5m t2000-2004 Khai thác khng sản
có 508 vụ tai nạn lao độngm chết 193 nời, vấn đề đặt ra làm, có thể làm gì để cải thiện điều kiện lao động,
bảo đảm sức khoẻ cho nời lao động, ngăn chặn và giảm tỷ ltai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:
Với mục đích trang bị những kiến thức thiết yếu, cụ thể, t với ng việc người lao động p phần
giảm thiểu tai nn lao động, bệnh nghnghiệp hay nói cách khác để bảo đảm hạnh phúc của mỗi gia đình, cho an
sinh, pt triển kinh tế hội, con người phải tham gia vào qúa trình hoạt động lao động sản xuất trong điều kiện
an tn:
Thực hiện: "An toàn để sản xuất và sản xuất phải bảo đảm an tn" đây là pơng cm, nguyên tắc của
ng c an toàn vệ sinh lao động, là một điều kiện mang nh bắt buộc, nga trong qúa trình tham gia lao
động sản xuất anh em ng nhân lao động chúng ta phải thực hiện: Khu vực nào, vị trí nào, ng việc nào,
phương tiệnng cụ nào, việc làm o ca bảo đảm an toàn, người lao động nào chưa được huấn luyện an toàn
lao động, ca được trang b bảo hộ lao động, thì chưa tham gia lao động sản xuất;
Thực hiện bảo hộ lao động chăm lo cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm c yêu cầu van
toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản xuất, ng năng suất lao
động xã hội;
ng ty chúng ta quy mô xây dựng và sản xuất ngày càng phát triển, sử dụng nhiều công nghmới, với
y c vật tư rất đa dạng về chủng loại nên nhân tố có th gây ra tai nạn lao động và bệnh nghnghiệp cho
người lao động ngàyng tăng cao;
Muốn lao động sản xuất an toàn, nời lao động phải được cung cấp những tng tin cần thiết về các quy
trình, quy phạm k thuật an toàn trong sử dụng trang thiết b công cụ làm việc hàng ngày, người lao động phải
nhận biết những yếu tố nguy hiểm, độc hại tại i làm việc, những biện pháp png nga, những nguy gây tai
nạn hoặc bệnh nghề nghiệp làm ảnh hưởng sức khỏe của người lao động;
Thực hiện những biện pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ và gi gìn sức
khỏe cho người lao động mộtu cầu cấp thiết;
Huấn luyện học tập v an tn vệ sinh lao động - bảo hộ lao động - Phòng chống cháy nổ, trách
nhiệm của nời sử dụng lao động, nng cũng là nga vụ trách nhiệm và quyền lợi của người lao động;
Thưa anh em ng nhân thực hiện Thông tu số 37/2005 /TT-BTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao
động Tơng binh và xã hội" Về việc hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động người
lao động hàng năm phải được huấn luyện và huấn luyện lại về an tn vệ sinh lao động;
1
ĐỀ CƯƠNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
226 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG 9 10 395