Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Được đăng lên bởi Hoàng Tử Kai
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN (45 tiết)
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
KHÁI NIỆM DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

I.

1. Khái niệm dự án
2. Quản lý dự án
3. Tác dụng của quản lý dự án
NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN

II.

1. Quản lý vĩ mô và vi mô đối với các dự án
2. Các lĩnh vực quản lý dự án
3. Quản lý chu kỳ dự án
III.

PHÂN BIỆT QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT LIÊN TỤC

1. Các phương pháp quản lý ứng dụng trong quản lý dự án
2. Đặc điểm của quản lý dự án
3. Những khác nhau cơ bản giữa quản lý dự án với quá trình sản xuất liên tục
CHƯƠNG II: MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN

I.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỰ ÁN

1. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án
3. Mô hình chìa khóa trao tay
4. Tổ chức quản lý dự án theo chức năng
5. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án
6. Tổ chức quản lý dự án theo ma trận
II.

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Chức năng của cán bộ quản lý dự án
2. Trách nhiệm của Chủ nhiệm dự án
3. Kỹ năng cần có của Chủ nhiệm dự án
4. Những điểm khác nhau cơ bản giữa nhà quản lý dự án với nhà quản lý chức
năng

CHƯƠNG III: QUẢN LÝ THỜI GIAN VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
MẠNG CÔNG VIỆC

I.

1. Khái niệm và tác dụng
2. Phương pháp biểu diễn mạng công việc
II.

KỸ THUẬT TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN (PERT- Program evaluation and
review technique) VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƯỜNG GĂNG (Critical path method –
CPM)

1.

Xây dựng sơ đồ PERT/CPM

Thực hành xây dựng sơ đồ PERT cho một chương trình dự án

2. Dự tính thời gian thực hiện từng công việc
Phương pháp ngẫu nhiên (hay phương pháp xác suất)
Lập sơ đồ PERT cho dự án X sau với 3 ước lượng thời gian cho mỗi công việc. Hãy
tính xác suất hoàn thành dự án trong 14 ngày.
Phương pháp xác định

3. Thời gian sớm nhất (Ej), thời gian muộn nhất (Li), thời gian dự trữ của các sự
kiện (Ri)

Cách xác định xác suất thực hiện tiến độ thời gian dự kiến đạt tới các sự kiện:

4. Thời gian dự trữ của các công việc
Thời gian dự trữ toàn phần
Thời gian dự trữ tự do
Ví dụ, tính thời gian dự trữ tự do và toàn phần cho dự án P (trang 24):

III.

PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ GANTT VÀ BIỂU ĐỒ ĐƯỜNG CHÉO

5. Khái niệm và cấu trúc của biểu đồ Gantt
Ví dụ : xây dựng biểu đồ GANTT cho dự án P (trang 24)

6. Tác dụng và hạn chế của GANTT
7. Quan hệ giữa PERT và GANTT
8. Biểu đồ đường chéo
CHƯƠNG IV: PHÂN PHỐI CÁC NGUỒN LỰC DỰ ÁN

II.

BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI NGUỒN LỰC VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỀU NGUỒN LỰC

1. Biểu đồ phụ tải nguồn lực
2...
ĐẠI HỌC MỞ BÁN CÔNG TP.HCM
KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH
------------------
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC
MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN (45 tiết)
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I. KHÁI NIỆM DỰ ÁN VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Khái niệm dự án
2. Quản lý dự án
3. Tác dụng của quản lý dự án
II. NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Quản lý vĩ mô và vi mô đối với các dự án
2. Các lĩnh vực quản lý dự án
3. Quản lý chu kỳ dự án
III. PHÂN BIỆT QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT LIÊN TỤC
1. Các phương pháp quản lý ứng dụng trong quản lý dự án
2. Đặc điểm của quản lý dự án
3. Những khác nhau cơ bản giữa quản lý dự án với quá trình sản xuất liên tục
CHƯƠNG II: MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN
I. MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỰ ÁN
1. Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án
2. Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án
3. Mô hình chìa khóa trao tay
4. Tổ chức quản lý dự án theo chức năng
5. Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án
6. Tổ chức quản lý dự án theo ma trận
II. CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN
1. Chức năng của cán bộ quản lý dự án
2. Trách nhiệm của Chủ nhiệm dự án
3. Kỹ năng cần có của Chủ nhiệm dự án
4. Những điểm khác nhau bản giữa nhà quản dự án với nhà quản lý chức
năng
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN - Người đăng: Hoàng Tử Kai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN 9 10 371