Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kế hoạch phát triển

Được đăng lên bởi pinkiu93
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 821 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 11. Các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Chương trình và dự án phát triển kinh tế- xã hội là công cụ triển khai tổ chức thực
hiện chiến lược và kế hoạch 5 năm , nó đưa ra các mục tiêu và tổ chức bảo đảm
nguồn lực để thực hiện mục tiêu đối với các vấn đề mang tính bức xúc, nổi cộm và
đột phá của nền kinh tế trong thời kỳ kế hoạch.
Chức năng chủ yếu của các chương trình và dự án phát tiển trong hệ thống KHH :
+Cụ thể hóa chiến lược và kế hoạch , đưa nhiệm vụ của kế hoạch vào thực tế cuộc
sống.
+là 1 phương pháp để xử lý các vấn đề gay cấn nhất veeszfkinh tế - xã hội của một
quốc gia.
Hiện nay theo xu hướng đổi mới KHH , các trương trình , dự án phát triển lại được
xem như là cơ sở để thực hiện phân bổ nguồn lực như: vốn đầu tư, ngân sách …
thay cho hình thức phân bổ theo đối tượng như trước kia.
Nội dung quá trình xây dựng chương trình dự án.
1.

2.

Xác định vấn đề cần thiết phải đưa vào chương trình , dự án.
Về nguyên tắc , các nội dung mang tính bức xúc , nổi cộm trong chiến lược
và kế hoạch 5 năm cần được triển khai tổ chức thực hiện dưới dạng các
chương trình và dự án.
Xác định mục tiêu cuả chương trình, dự án.

Để đưa ra các mục tiêu đúng và bảo đảm tính logic , người ta thường quan tâm
đến sử dụng phương pháp khung logic , bao gồm việc sử dụng các công cụ là ‘
cây vấn đề ‘và’ cây mục tiêu ’. Điều quan trọng là tìm ra được những vấn đề
yếu kém của nội dung can thiệp bằng chương trình , dự án , và mô tả nó dưới
dạng ‘ cây vấn đề ‘ với các cấp độ khác nhau.
3.
4.

Xác định nhu cầu nguồn lực cho chương trình dự án và các bên tham gia
trong thực hiện .
Tổ chức giám sát đánh giá chương trình dự án.

Việc giám sát đánh giá chương trình dự án phải được thực hiện ngay trong quá
trình soạn lập chương trình, dự án thông qua việc hình thành hệ thống chỉ số

giám sát đánh giá , đo lường thực hiện các chỉ tiêu về nguồn lực và đầu ra của
chương trình dự án.
Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc
thiểu số và miền núi (hay đọc là: "chương trình một-ba-năm"), là một trong các
chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam do Nhà nước Việt Nam triển khai từ
năm 1998. Chương trình được biết đến rộng rãi dưới tên gọi Chương trình 135 do
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt thực hiện chương trình
này có số hiệu văn bản là 135/1998/QĐ-TTg
Chương trình 135 được phê duyệt thực hiện trong giai đoạn 2012-2015 và giai
đoạn 2016-2020, xây dựng theo cơ chế rút gọn, tập trung ưu tiên đầu tư, hỗ trợ 2
nội dung: H...
Câu 11. Các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Chương trình dự án phát triển kinh tế- hội công cụ triển khai tổ chức thực
hiện chiến lược kế hoạch 5 năm , đưa ra các mục tiêu tổ chức bảo đảm
nguồn lực để thực hiện mục tiêu đối với các vấn đề mang tính bức xúc, nổi cộm
đột phá của nền kinh tế trong thời kỳ kế hoạch.
Chức năng chủ yếu của các chương trình và dự án phát tiển trong hệ thống KHH :
+Cụ thể hóa chiến lược kế hoạch , đưa nhiệm vụ của kế hoạch vào thực tế cuộc
sống.
+là 1 phương pháp để xử lý các vấn đề gay cấn nhất veeszfkinh tế -hội của một
quốc gia.
Hiện nay theo xu hướng đổi mới KHH , các trương trình , dự án phát triển lại được
xem như sở để thực hiện phân bổ nguồn lực như: vốn đầu tư, ngân sách
thay cho hình thức phân bổ theo đối tượng như trước kia.
Nội dung quá trình xây dựng chương trình dự án.
1. Xác định vấn đề cần thiết phải đưa vào chương trình , dự án.
Về nguyên tắc , các nội dung mang tính bức xúc , nổi cộm trong chiến lược
kế hoạch 5 năm cần được triển khai tổ chức thực hiện dưới dạng các
chương trình và dự án.
2. Xác định mục tiêu cuả chương trình, dự án.
Để đưa ra các mục tiêu đúng bảo đảm tính logic , người ta thường quan tâm
đến sử dụng phương pháp khung logic , bao gồm việc sử dụng các công cụ
cây vấn đề và’ cây mục tiêu ’. Điều quan trọng tìm ra được những vấn đề
yếu kém của nội dung can thiệp bằng chương trình , dự án , tả dưới
dạng ‘ cây vấn đề ‘ với các cấp độ khác nhau.
3. Xác định nhu cầu nguồn lực cho chương trình dự án các bên tham gia
trong thực hiện .
4. Tổ chức giám sát đánh giá chương trình dự án.
Việc giám sát đánh giá chương trình dự án phải được thực hiện ngay trong quá
trình soạn lập chương trình, dự án thông qua việc hình thành hệ thống chỉ số
Đề cương kế hoạch phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương kế hoạch phát triển - Người đăng: pinkiu93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương kế hoạch phát triển 9 10 284