Ktl-icon-tai-lieu

Đề CưƠng kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương

Được đăng lên bởi meo-ngoc-k5-1993-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2130 lần   |   Lượt tải: 15 lần
BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
CÔNG TY…………………………..

Sinh viên

:

Lớp

:

Khóa

:

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.

Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo lương trong

doanh nghiệp.
1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương
1.1.1. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
1.2. Các hình thức tiền lương trong doanh nghiệp
1.2.1. Hình thức tiền lương theo thời gian
1.2.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
1.3. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT, BHTN và KPCĐ
1.3.1. Quỹ tiền lương
1.3.2. Quỹ bảo hiễm xã hội
1.3.4. Quỹ bảo hiểm y tế
1.3.5. Kinh phí công đoàn
1.3.6. Bảo hiểm thất nghiệp
1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
1.5. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương\
1.5.1. Hạch toán số lượng lao động
1.5.2. Hạch toán thời gian lao động
1.5.3. Hạch toán kết quả lao động
1.5.4. Hạch toán tiền lương cho người lao động
1.6. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.6.1. Các chứng từ hạch toán tiền lương và các khoản trích
1.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1.7. Hình thức sổ kế toán
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNGVAF CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY …………………………
2.1. Khái quát chung về công ty ………………………….
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty……………………….
2.1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại công ty

2.1.4. Tình hình tài chính tại công ty
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty ………………………..
2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty
2.2.3. Hình thức kế toán áp dụng
2.3 Tình hình công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
………………..
2.3.1. Đặc điểm về lao động tại công ty
2.3.2. Các hình thức trả lương tại công ty
2.3.3. Chế độ trích lập, nộp và sử dụng các khoản trích theo lương tại công ty
2.4. Kế toán tiền lương tại công ty ………………………….
2.4.1. Chứng từ sử dụng
2.4.2. Phương pháp tính lương
2.4.3. Tài khoản sử dụng
2.4.5. Quy trình kế toán
2.5. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty ……………………………
2.5.1. Chứng từ sử dụng
2.5.2. Tài khoản sử dụng
2.5.3. Quy trình kế toán
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍ...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI
CÔNG TY…………………………..
Sinh viên :
Lớp :
Khóa :
Đề CưƠng kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương - Trang 2
Đề CưƠng kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương - Người đăng: meo-ngoc-k5-1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề CưƠng kế toán Tiền lương và các khoản trích theo lương 9 10 457