Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương khóa luận

Được đăng lên bởi phantichhdkdk55
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG CHÍNH
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
“ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” – một quốc gia thịnh vượng hay suy vong phụ thuộc chính vào nhân tố con người, con người có đủ
đức đủ tài sẽ có khả năng khai thác hiệu quả các nguồn lực khác, có khả năng áp dụng kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào quá trình sản
xuất kinh doanh giúp cho hoạt động vủa doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Trong một tổ chức, con người vừa là động lực vừa là mục tiêu cho
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy muốn tổ chức tồn tại và phát triển thì nguồn nhân lực phải được quản lý một cách khoa học và
hợp lý. Sử dụng nhân lực hiệu quả chính là chìa khóa quyết định thành công của doanh nghiệp. Nó giỳp doanh nghiệp khai thác thế mạnh
nội tại, tận dụng khả năng làm việc và tạo được ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
Tuyển dụng được coi là hoạt động quan trọng nhất trong công tác quản trị nhân sự. Tuyển dụng giúp tổ chức tìm ra những người thực sự
phù hợp với các vị trí, chức danh trong doanh nghiệp. Nếu hoạt động tuyển dụng tốt sẽ là yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ
chức, ngược lại nếu hoạt động tuyển dụng không được chú trọng hay không được quan tâm đúng mức sẽ cản trở sự phát triển của tổ chức,
đem lại nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp. Vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự thỡ cỏc nhà quản trị luôn phải quan
tâm, đầu tư đúng mức cho công tác này. Đặc biệt nhà quản trị phải nhận thức rõ được tầm quan trọng của tuyển dụng trong doanh nghiệp
và công tác tuyển dụng phải trở thành mục tiêu hàng đầu của quản trị nhân sự doanh nghiệp.
Là một đơn vị cổ phần mới được thành lập, công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung Sơn đó cú những vị trí nhất định trên thị trường.
Công ty đã nhận thức rõ tầm quan trọng của quá trình tuyển dụng và đó cú một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng. Tuy
nhiên công tác tuyển dụng trong công ty vẫn bộc lộ những bất cập.
Vì vậy trong thời gian thực tập, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn
Thị Minh Hiền, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung
Sơn” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu.
Khóa luận nhằm đạt được các mục đích sau:
Thứ nhất: khóa luận là một hệ thống, phân tích, luận giải để làm rõ hơn một số vấn đề cơ bản về tuyển dụng và hiệu quả công tác tuyển
dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
Thứ hai: nghiên cứu kinh nghiệm về tuyển dụng ở một số công t...
NỘI DUNG CHÍNH
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
“ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” – một quốc gia thịnh vượng hay suy vong phụ thuộc chính vào nhân tố con người, con người có đủ
đức đủ tài sẽ có khả năng khai thác hiệu quả các nguồn lực khác, có khả năng áp dụng kỹ thuật tiên tiến trên thế giới vào quá trình sản
xuất kinh doanh giúp cho hoạt động vủa doanh nghiệp đạt hiệu quả cao. Trong một tổ chức, con người vừa là động lực vừa là mục tiêu cho
mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy muốn tổ chức tồn tại và phát triển thì nguồn nhân lực phải được quản lý một cách khoa học và
hợp lý. Sử dụng nhân lực hiệu quả chính là chìa khóa quyết định thành công của doanh nghiệp. Nó giỳp doanh nghiệp khai thác thế mạnh
nội tại, tận dụng khả năng làm việc và tạo được ưu thế cạnh tranh trên thị trường.
Tuyển dụng được coi là hoạt động quan trọng nhất trong công tác quản trị nhân sự. Tuyển dụng giúp tổ chức tìm ra những người thực sự
phù hợp với các vị trí, chức danh trong doanh nghiệp. Nếu hoạt động tuyển dụng tốt sẽ là yếu tố đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ
chức, ngược lại nếu hoạt động tuyển dụng không được chú trọng hay không được quan tâm đúng mức sẽ cản trở sự phát triển của tổ chức,
đem lại nhiều thiệt hại cho doanh nghiệp. Vì vậy để nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự thỡ cỏc nhà quản trị luôn phải quan
tâm, đầu tư đúng mức cho công tác này. Đặc biệt nhà quản trị phải nhận thức rõ được tầm quan trọng của tuyển dụng trong doanh nghiệp
và công tác tuyển dụng phải trở thành mục tiêu hàng đầu của quản trị nhân sự doanh nghiệp.
Là một đơn vị cổ phần mới được thành lập, công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung Sơn đó cú những vị trí nhất định trên thị trường.
Công ty đã nhận thức rõ tầm quan trọng của quá trình tuyển dụng và đó cú một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng. Tuy
nhiên công tác tuyển dụng trong công ty vẫn bộc lộ những bất cập.
Vì vậy trong thời gian thực tập, dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công ty cùng với sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Nguyễn
Thị Minh Hiền, em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác tuyển dụng tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung
Sơn” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu.
Khóa luận nhằm đạt được các mục đích sau:
Thứ nhất: khóa luận là một hệ thống, phân tích, luận giải để làm rõ hơn một số vấn đề cơ bản về tuyển dụng và hiệu quả công tác tuyển
dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
Thứ hai: nghiên cứu kinh nghiệm về tuyển dụng ở một số công ty khác và rút ra bài học cho công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung Sơn
Thứ ba: khóa luận đánh giá đúng thực trạng của công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung Sơn từ việc thu
hút ứng viên tham gia ứng tuyển cho đến đánh giá kết quả tuyển dụng có hiệu quả không.
Thứ tư: trên cơ sở đánh giá thực trạng em xin đề xuất hệ thống các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại công
ty Trung Sơn.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp là một vấn đề có phạm vi rất rộng nhưng khóa luận chỉ tập trung nghiên cứu về công tác quản trị
nhân sự trong doanh nghiệp, lấy thực tiễn tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung Sơn trong giai đoạn năm 2008 – 2010 làm minh
chứng.
4. Phương pháp nghiên cứu
Khóa luận sử dụng tổng hợp các phương pháp: phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp thống kê, phương pháp phân tích trên cơ sở
tham khảo sách báo tài liệu có liên quan, kế thừa các kết quả nghiên cứu đó cú và tìm hiểu tình hình hoạt động tại công ty.
5. Kết cấu khóa luận.
Kết cấu của khóa luận ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, nội dung của khóa luận được chia làm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung Sơn.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trung Sơ
Đề cương khóa luận - Người đăng: phantichhdkdk55
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề cương khóa luận 9 10 481