Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Kiểm toán tài chính

Được đăng lên bởi thanhhuyen-chicken93
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
…….o0o…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
……………o0o…………….

Chương trình đào tạo trình độ đại học
Ngành đào tạo: Kế toán
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên học phần: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
2. Mã môn học: KT20022
3. Số tín chỉ: 4
4. Loại môn học: Bắt buộc
5. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
- Lý thuyết:38
- Thảo luận, Bài tập:22
- Tự học: 120
- Học phần tiên quyết: Kiểm toán căn bản, Kế toán tài chính I, Kế toán tài chính II
6. Mục tiêu của môn học
7.1
Về kiến thức cần đạt: Sinh viên cần nắm vững được kiến thức sau:
- Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính
- Trình tự tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm
toán đến giai đoạn kết thúc kiểm toán
- Phương pháp cụ thể để kiểm toán các chu trình, kiểm toán các khoản mục trên
báo cáo tài chính.
7.2
Về kỹ năng cần đạt: kỹ năng thực hành kiểm toán báo cáo tài chính; kỹ
năng làm việc theo nhóm, với người khác ; kỹ năng tư duy, giải quyết những vấn đề liên
quan đến kiểm toán báo cáo tài chính
7.3 Về thái độ:Thái độ chuyên cần, hăng say học tập và tìm hiểu thực tế liên
quan đến kiểm toán báo cáo tài chính
8. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học kiểm toán tài chính có nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp cho sinh viên
những kiến thức sâu hơn về kiểm toán đó là cách thực hành kiểm toán, cụ thể là
kiểm toán báo cáo tài chính. Môn học này cung cấp những kiến thức về các phương
pháp kỹ thuật kiểm toán đối với các chu trình như kiểm toán chu trình mua hàng
và thanh toán, chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình tiền lương và nhân viên,

chu trình hàng tồn kho; các phương pháp kỹ thuật kiểm toán đối với một số khoản
mục như kiểm toán vốn bằng tiền;kiểm toán tài sản cố định, đầu tư dài hạn và các
phương pháp kiểm toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
9. Nội dung chi tiết môn học
Học phần: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
CHƯƠNG I: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG KIỂM TOÁN
1.1 Đối tượng của kiểm toán tài chính và mối quan hệ chủ thể - khách thể của
kiểm toán tài chính
1.2. Phương pháp kiểm toán trong kiểm toán tài chính
1.3. Đặc điểm chung về trình tự kiểm toán tài chính
1.4. Khái quát đặc điểm của kiểm toán tài chính
CHƯƠNG II: MỤC TIÊU KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
2.1. Hệ thống mục tiêu của kiểm toán tài chính
2.2. Xác nhận của Nhà quản lý
2.3. Mục tiêu kiểm toán chung và mục tiêu kiểm toán đặc thù
CHƯƠNG III: BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
3.1. Khái niệm
3.2. Các tính chất của bằng chứng kiểm toán
3.3. Các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán
3.3.1...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯNG ĐI HC VINH
.o0o.
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - t do - hnh phúc
……o0o….
Chương trình đào tạo trình độ đại học
Ngành đào tạo: Kế toán
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên học phần: KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
2. Mã môn học: KT20022
3. Số tín chỉ: 4
4. Loại môn học: Bắt buộc
5. Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
-Lý thuyết:38
-Thảo luận, Bài tập:22
-Tự học: 120
-Học phần tiên quyết: Kiểm toán căn bản, Kế toán tài chính I, Kế toán tài chính II
6. Mục tiêu của môn học
7.1 Về kiến thức cần đạt: Sinh viên cần nắm vững được kiến thức sau:
-Mục tiêu kiểm toán báo cáo tài chính
-Trình tự tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm
toán đến giai đoạn kết thúc kiểm toán
-Phương pháp c thể để kiểm toán các chu trình, kiểm toán các khon mục trên
báo cáo tài chính.
7.2 Về kỹ năng cần đạt: kỹ năng thực hành kiểm toán báo cáo tài chính; kỹ
năng làm việc theo nhóm, với người khác ; kỹ năng tư duy, giải quyết những vn đề liên
quan đến kiểm toán báo cáo tài chính
7.3 Về thái độ:Thái độ chuyên cần, hăng say học tập tìm hiểu thực tế liên
quan đến kiểm toán báo cáo tài chính
8. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học kiểm toán tài chính có nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp cho sinh viên
những kiến thức sâu hơn về kiểm toán đó là cách thực hành kiểm toán, cụ thể là
kiểm toán báo cáo tài chính. Môn học này cung cấp những kiến thức về các phương
pháp kỹ thuật kiểm toán đối với các chu trình như kiểm toán chu trình mua hàng
và thanh toán, chu trình bán hàng và thu tiền, chu trình tiền lương và nhân viên,
Đề cương Kiểm toán tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Kiểm toán tài chính - Người đăng: thanhhuyen-chicken93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đề cương Kiểm toán tài chính 9 10 560