Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Kinh tế đầu tư I

Được đăng lên bởi mainguyen-13elf-gmail-com
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2611 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Khái niệm hoạt động đầu tư, phân loại hoạt động đầu tư theo các tiêu chí
TL:
Đầu tư là quá trình sử dụng phối hợp các nguồn lực trong một khoảng thời gian xác định
nhằm đạt được kết quả hoặc một tập hợp các mục tiêu xác định trong điều kiện kinh tế - xã
hội nhất định.
Phân loại hoạt động đầu tư:
- Theo bản chất của các đối tượng đầu tư: Đầu tư cho các đối tượng vật chất (nhà xưởng,
máy móc, thiết bị,…); Đầu tư cho các tài sản tài chính (cổ phiếu, trái phiếu,…); Đầu tư cho
các đối tượng phi vật chất (đầu tư TS trí tuệ, nguồn nhân lực,…)
- Theo tính chất và quy mô đầu tư: Đầu tư theo các dự án quan trọng quốc gia; Đầu tư theo
dự án nhóm A,B,C
- Theo lĩnh vực hoạt động của các kết quả đầu tư: Đầu tư phát triển SXKD; Đầu tư phát
triển khoa học – kĩ thuật; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
- Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu tư: Đầu tư cơ bản; Đầu tư vận hành
- Theo giai đoạn hoạt động của các kết quả đầu tư trong quá trình tái SX XH: có thể phân
hoạt động đầu tư phát triển SXKD thành đầu tư thương mại và đầu tư SX
- Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư: Đầu tư ngắn hạn;
Đầu tư dài hạn
- Theo quan hệ quản lý của chủ đầu tư: Đầu tư trực tiếp; Đầu tư gián tiếp
- Theo nguồn vốn trên phạm vi quốc gia: Đầu tư bằng nguồn vốn trong nước; Đầu tư bằng
nguồn vốn nước ngoài
- Theo vùng lãnh thổ: Đầu tư phát triển của các vũng lãnh thổ, các vùng kinh tế trọng điểm;
Đầu tư phát triển khu vực thành thị và nông thôn,…
2. Khái niệm hoạt động đầu tư phát triển, đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển
TL:
Đầu tư phát triển là hoạt động bỏ vốn nhằm gia tăng giá trị tài sản, thực chất nhằm tạo ra
năng lực sản xuất mới và (hoặc) cải tạo, mở rộng, nâng cấp năng lực sản xuất hiện có vì
mục tiêu phát triển.
Đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển:
- Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn.
Vốn đầu tư lớn lại nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Quy mô vốn đầu
tư lớn đòi hỏi phải có giải pháp tạo vốn và huy động vốn hợp lý, các chính sách phải rõ
ràng, quản lý phải chặt chẽ.
Lao động cần sử dụng cho các dự án lớn, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm quốc gia =>
đòi hỏi công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ cần tuân thủ theo kế hoạch định
trước.
- Thời kỳ đầu tư kéo dài
Thời kỳ đầu tư tính từ khi khởi công thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành và đưa vào
hoạt động. Nhiều công trình đầu tư phát triển có thời gian đầu tư kéo dài hàng chục năm.
- Thời gian vận ...
1. Khái niệm hoạt động đầu tư, phân loại hoạt động đầu tư theo các tiêu chí
TL:
Đầu quá trình sử dụng phối hợp c nguồn lực trong một khoảng thời gian xác định
nhằm đạt được kết quả hoặc một tập hợp các mục tiêu xác định trong điều kiện kinh tế -
hội nhất định.
Phân loại hoạt động đầu tư:
- Theo bản chất của các đối tượng đầu tư: Đầu cho các đối ng vật chất (nhà xưởng,
máy móc, thiết bị,…); Đầu cho các tài sản tài chính (cổ phiếu, trái phiếu,…); Đầu cho
các đối tượng phi vật chất (đầu tư TS trí tuệ, nguồn nhân lực,…)
- Theo tính chất quy đầu tư: Đầutheo các dự án quan trọng quốc gia; Đầu theo
dự án nhóm A,B,C
- Theo lĩnh vực hoạt đng của các kết quả đầu tư: Đầu phát triển SXKD; Đu tư phát
triển khoa học – kĩ thuật; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
- Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu tư: Đầu tư cơ bản; Đầu tư vận hành
- Theo giai đoạn hoạt động của các kết quả đầu trong quá trình tái SX XH: thể phân
hoạt động đầu tư phát triển SXKD thành đầu tư thương mại và đầu tư SX
- Theo thời gian thực hiện phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư: Đầu ngắn hạn;
Đầu tư dài hạn
- Theo quan hệ quản lý của chủ đầu tư: Đầu tư trực tiếp; Đầu tư gián tiếp
- Theo nguồn vốn trên phạm vi quốc gia: Đầu bằng nguồn vốn trong nước; Đầu bằng
nguồn vốn nước ngoài
- Theo vùng lãnh thổ: Đầu tư phát triển của các vũng lãnh thổ, các vùng kinh tế trọng điểm;
Đầu tư phát triển khu vực thành thị và nông thôn,…
2. Khái niệm hoạt động đầu tư phát triển, đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển
TL:
Đầu phát triển hoạt động bỏ vốn nhằm gia tăng giá trị tài sản, thực chất nhằm tạo ra
năng lực sản xuất mới (hoặc) cải tạo, mở rộng, nâng cấp ng lực sản xuất hiện
mục tiêu phát triển.
Đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển:
- Quy mô tiền vốn, vật tư, lao động cần thiết cho hoạt động đầu tư phát triển thường rất lớn.
Vốn đầu tư lớn lại nằm khê đọng lâu trong suốt quá trình thực hiện đầu tư. Quy mô vốn đầu
ln đòi hỏi phải giải pháp tạo vốn huy động vốn hợp lý, các chính sách phải
ràng, quản lý phải chặt chẽ.
Lao động cần sử dụng cho các dự án lớn, đặc biệt đối với các d án trọng điểm quốc gia =>
đòi hỏi công c tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ cần tuân thủ theo kế hoạch định
trước.
- Thời kỳ đầu tư kéo dài
Thời kỳ đầu tính từ khi khởi công thực hiện dự án đến khi dự án hoàn thành đưa vào
hoạt động. Nhiều công trình đầu tư phát triển có thời gian đầu tư kéo dài hàng chục năm.
- Thời gian vận hành các kết quả đầu tư kéo dài.
Thời gian vận hành các kết quả đầu tư tính từ khi đưa công trình vào hoạt động cho đến khi
hết thời hạn sử dụng đào thải công trình. Nhiều thành quả đầu phát huy tác dụng lâu
Đề cương Kinh tế đầu tư I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương Kinh tế đầu tư I - Người đăng: mainguyen-13elf-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Đề cương Kinh tế đầu tư I 9 10 299